Fakta om emnet

Studiepoeng:
30
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Susanne Koch Stigberg
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

SFB52414 Bacheloroppgave med arbeidspraksis eller bedriftsprosjekt (Vår 2022)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelorstudium i internasjonal kommunikasjon.

Absolutte forkunnskaper

For å starte på dette emnet må studenten ha bestått følgende emner i 5. semester:

 • SFB51516 Demokrati og kommunikasjon (10 studiepoeng)

 • SFB52214 PR og kommunikasjon (10 studiepoeng) / SFB52214 Kunsten å overbevise (10 studiepoeng)

Undervisningssemester

6. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

 • har gode kunnskaper om kommunikasjonsarbeid i en bedrift/organisasjon

 • har kunnskap om å skrive en forskningsoppgave

Ferdigheter

 • er i stand til å skrive et større faglig arbeid

 • har deltatt i, eller blitt gjort kjent med de daglige såvel som de strategiske kommunikasjonsoppgavene i en virksomhet

Generell kompetanse

 • har praktisk innsikt i kommunikasjonsarbeid

 • har utviklet etisk forsvarlige holdninger til informasjonsarbeid og til relasjoner med organisasjonens interessenter og omgivelser.

Innhold

 • Arbeidspraksis i en kommunikasjonsfunksjon i en egnet bedrift/organisasjon eller arbeid med et prosjekt i samarbeid med en egnet bedrift/organisasjon

 • Skriving av bacheloroppgave tilknyttet den aktuelle virksomheten

Undervisnings- og læringsformer

Studentene gjennomfører ca. 3 måneders arbeidspraksis eller bedriftsprosjekt i januar-april, i eller tilknyttet en kommunikasjonsfunksjon i en bedrift/organisasjon. Studentene deltar i daglig kommunikasjonsarbeid så vel som strategisk planlegging. Både engelsk og norsk vil sannsynligvis benyttes.

Parallelt med og etter praksis/prosjekt skrives bacheloroppgaven med veiledning. Oppgaven har tema fra/tar utgangspunkt i virksomheten og i emnet SFB52214 PR og kommunikasjon (10 stp) / SFB52214 Kunsten å overbevise (10 stp). Veiledning gis fortløpende i inntil 15 timer per student.

Arbeidsomfang

Ca. 840 timer.

Praksis

Ca. 3 måneders fulltids arbeidspraksis i vårsemesteret, i PR- eller kommunikasjonsfunksjon i en bedrift/organisasjon som fortrinnsvis arbeider internasjonalt, alternativt: gjennomføring av et prosjekt.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Fullført praksis

 • Individuell innlevering av prosjektskisse til nærmere angitt frist.

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell skriftlig bacheloroppgave på 10 000 ord, med skriftstørrelse 12 og muntlig eksamen.

Bacheloroppgaven kan skrives på norsk eller engelsk. Bacheloroppgaven må være bestått før kandidaten fremstiller seg til muntlig eksamen. Muntlig eksamen (ca. 30 minutter) med utgangspunkt i bacheloroppgaven kan virke justerende opp eller ned ett trinn på karakterskala A - F. Muntlig presentasjon og eksaminering foregår på det av de to språkene som ikke er valgt for den skriftlige oppgaven.

Det gjennomføres elektronisk plagiatkontroll. Besvarelser som er helt eller delvis identiske vil ikke bli godkjent. Helt eller delvis identiske besvarelser er å anse som forsøk på fusk. Se for øvrig forskrift om eksamen, studierett og grader ved Høgskolen i Østfold.

Sensorordning

Ekstern og intern sensor eller to interne sensorer.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Ved ikke bestått skriftlig arbeid har kandidaten anledning til å levere omarbeidet utgave av oppgaven til sensur én gang.

Ved ønske om forbedring av karakter kan ikke oppgaven omarbeides, men ny oppgave med ny problemstilling må leveres. Studenten har i dette tilfellet ikke krav på faglig veiledning. Klageadgang: ved klage på sensur skal det skriftlige arbeidet vurderes på nytt. Ved eventuell endring av karakter, skal det arrangeres ny muntlig eksamen.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres som sluttevaluering.

Litteratur

Det kan bli aktuelt med spesialpensum for bacheloroppgaven, avhengig av temavalg.

Litteratur for øvrig er den pensumlitteraturen som er benyttet i emnet PR og kommunikasjon / Kunsten å overbevise, og i andre emner i bachelorstudiet i internasjonal kommunikasjon.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. nov. 2021 23:25:30