Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Bjørn Gitle Hauge
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRI12520 Kreativitet og entreprenørskap (Høst 2021)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelorstudium i innovasjon og prosjektledelse

Undervisningssemester

1. semester (høst)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper

Studenten:

 • har god innsikt i hvordan kreative prosesser og personlig utvikling kan bidra til entreprenørskap, utvikling og omstilling i virksomheter
 • har prosjektutviklingskompetanse til å lede og ta vare på mulige innovasjoner i forskjellige organisasjoner
 • kan begrunne, gjennomføre og vurdere prosjekter

Ferdigheter

Studenten har:

 • forståelse for kreative prosesser og entreprenørielle tankesett som gir god innsikt i innovasjon, utvikling og fornying ut fra et ledelseperspektiv
 • forståelse for betydningen av nettverkssamarbeid med virksomheter

Generell kompetanse:

Studenten

 • viser holdninger til risikovillighet i tilknytning til entreprenørskap og innovasjon
 • har endrings- og utviklingskompetanse

Innhold

Emnet er delt i 2 moduler med følgende tema:

Personlig utvikling og kreativitet:

 • Livsplanlegging
 • Målsetting
 • Motivasjon
 • Kommunikasjon og transaksjonsanalyse TA
 • Skapervillig og visjonær
 • Kreative ideutviklingsfaser
 • Akademisk skriving

Entreprenørskap:

 • Fornyelse og utvikling
 • Lederens ideologiske kompetanse
 • Tverrfaglighet
 • Nettverk
 • Mulighetsanalyse
 • Entreprenørielle case

Undervisnings- og læringsformer

Arbeidsformen veksler mellom lærerledet undervisning, individuelt arbeid, gruppearbeid og selvstudier. Studentmedvirkning er vesentlig i forhold til innholdskomponenter, semesterplan og vurdering. Arbeidet tar utgangspunkt i studentdefinerte problemstillinger innenfor de ulike tema som belyses gjennom teori, praksisnære studier og egne erfaringer. Det vil inngå casestudier og obligatorisk veiledning innenfor hver modul.

I tillegg til praktiske støttefunksjoner, som for eksempel utlån av videokamera, skal biblioteket i egenskap av informasjonssenter integreres i prosjekt og undervisning. Fokus på informasjonssøk og litteratur er sentralt i studiet.

Selvstudier og egenaktivitet kreves, både i tilrettelagt undervisning ved høgskolen og i praksis-/yrkesfeltet.

Arbeidsomfang

250-300 timer

Praksis

Ingen veiledet praksis i emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

1. Personlig utvikling og kreativitet:

 • Delta i praktisk prosjekt

 • Delta i obligatorisk veiledning

Nærmere definerte arbeidskrav fastsettes i emnets undervisningsplan. Arbeidskravene må være godkjent før studentene kan framstille seg til deleksamen 1.

2. Entreprenørskap:

 • Delta i praktisk prosjekt i team

 • Skriftlig rapport som inneholder teori og metode, og skrives i henhold til retningslinjer for skriftlige arbeider, med et omfang på 10 sider

 • Delta i obligatorisk veiledning

 Arbeidskravene må være godkjent før studenten kan fremstille seg til deleksamen 2.

Eksamen

Deleksamen 1: Individuell, skriftlig mappeeksamen (modul Personlig utvikling og kreativitet). Mappen består av to individuelle innleveringer og logg for arbeidet. Alle komponenter i deleksamen 1 må være bestått for å gå opp til deleksamen 2. Deleksamen 1 vektes 50 % av endelig karakter.

Deleksamen 2: Eksamen består av to komponenter:

- Prosjektoppgave i gruppe: Prosjektutviklingsrapport med tilhørende planverk.

- Muntlig eksamen, gruppe: Presentasjon av prosjektoppgave. Varighet: 30 min. (20 minutter presentasjon og 10 minutter spørsmål fra sensor om prosjektutviklingsrapporten.)

Skiftlig prosjektoppgaven må vurderes til bestått før kandidatene kan fremstille seg til muntlig eksamen.

Deleksamen 2 vektes 50 % av endelig karakter.

Det gis én samlet, individuell karakter i emnet etter karakterregel A-F, der A er beste karakter og F er ikke bestått.

 

 

Sensorordning

Ekstern og intern sensor eller to interne sensorer.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Ved ikke bestått eller forbedring av bestått karakter på deleksamen 1 må mappen leveres på nytt.

Ved ikke bestått på deleksamen 2, må det ikke leveres ny prosjektrapport.

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer(e) og studenter. Skriftlig sluttevaluering av emnet.

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 29.05.2019.

Dagestad, Sjur, mfl. (2015), Innovasjon i praksis, veien til den andre siden, ISBN 9788299926713

De Bono, Edward (2008), Six Thinking Hats, pp 192, Penguin Books Ltd, Describes a method for stimulating creative processes

Osterwalder, A., Pigneur, Y., Bernarda, G., & Smith, A. (2014). Value proposition design: How to create products and services customers want. John Wiley & Sons.

Ferris, T. (2007). The 4-Hour work Week: Escape 9-5, Live Anywhere, and Join the New Rich.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 2. des. 2021 23:23:22