Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Frode Ramstad Johansen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRI14520 Prosjektledelse (Høst 2021)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelorstudium i innovasjon og prosjektledelse

Absolutte forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisningssemester

1. semester (høst)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Studenten:

 • har innsikt i prosjektteori og sentrale prosjektstyringsprinsipper
 • har forståelse for de utfordringer og muligheter prosjektarbeid gir
 • kan planlegge og gjennomføre reelle prosjekter

Ferdigheter

Studenten kan:

 • arbeide i prosjektteam på en systematisk måte etter anerkjente metoder og modeller for problemløsning og prosjektstyring 
 • grunnleggende prosjektmetodikk og har innovative ferdigheter for eksempel gjennom partnerskap med bedrifter
 • benytte metoder, modeller og IT-verktøy i gjennomføring av prosjekt
 • skrive resonnerende tekst om prosjekt

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • vise forståelse for teamarbeidets betydning for at resultatet i et prosjekt skal bli vellykket
 • utøve en god praksis innenfor fagområdet gjennom erfaring fra praksisfeltet

Innhold

Prosjekter og prosjektbaserte organisasjoner er sentrale i innovasjonsarbeid, og forstås som midlertidige og fleksible organisasjoner etablert for å skape spesifiserte leveranser for prosjektets oppdragsgiver. Denne arbeidsformen benyttes av, i og mellom alle typer av organisasjoner. Prosjekter kommer i alle varianter av tema, kompleksitet, størrelse, økonomi og tid, og spenner fra tydelige leveranser basert på konkrete krav til innovasjonsprosjekter med stor grad av usikkerhet. Emnet fokuserer på prosjekter og team, og deres rolle i innovasjons- og forbedringsarbeid.

Første del handler om utforming av team, prosjektledelse i team og det å bli ledet i team, og et viktig element er å lede mennesker gjennom prosesser og i stressende situasjoner, slik som prosjekter kan være. Andre del handler om å beherske gode tekniske verktøy og prosesser for planlegging, gjennomføring, sluttføring og evaluering av teambaserte prosjekter. Det legges vekt på å trene seg i å arbeide i team på en systematisk måte etter anerkjente metoder og modeller for prosjektledelse.

Emnet søker å tilrettelegge for praktisk trening gjennom obligatoriske konkrete prosjekter over flere dager.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen baserer seg på høy grad av involvering fra studentenes side og vil veksle mellom introduksjonsforelesning, seminar og prosjektgjennomføring.

Veiledning, selvstudium og deltakelse i prosjekt som prøver ut aktuelle metoder og verktøy står sentralt.

Arbeidsomfang

250-300 timer

Praksis

Ingen veiledet praksis i emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Deltakelse i obligatorisk prosjektarbeid

 • Innlevering av individuell refleksjonsrapport om team og prosjekt etter hvert prosjektarbeid, på maksimalt fem sider

 • Delta i obligatorisk veiledning

Nærmere definerte arbeidskrav fastsettes i emnets undervisningsplan. Arbeidskrav må være godkjent før studentene kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell, skriftlig hjemmeksamen om team- og prosjektarbeid. Varighet: 3 dager. Tillatte hjelpemidler: Alle. Det benyttes karakterregel A-F, der A er beste karakter og F er ikke bestått.

Sensorordning

Ekstern og intern sensor eller to interne sensorer.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Ny/utsatt eksamen gjennomføres ved neste ordinære eksamen.

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer(e) og studenter. Skriftlig sluttevaluering av emnet.

Litteratur

Litteraturlista ble sist oppdater 1.6.2021

Skyttermoen, T. & Vaagaasar, A. (2015), Verdiskapende prosjektledelse, Cappelen Damm

Aakre, J., D. og Scharning, H. (2016), Prosjekthåndboka - verktøykasse for kreative team, Universitetsforlaget (versjon 3.0) 

Davies, A. (2017), Projects - A very short introduction, Oxford University PressChristensen, S. og Kreiner, K. (2017), Projektledelse i løst koblede systemer - ledelse og læring i en ufuldkommen verden, Jurist- og Økonomforbundets Forlag
Jessen, Svein Arne (2008),
Prosjektledelse trinn for trinn: en håndbok i ledelse av små og mellomstore prosjekter (SMPer), 2. utg., Universitetsforlaget
Hackman, J. R. (2011). Six common misperceptions about teamwork.
Harvard Business Review. https://hbr.org/2011/06/six-common-misperceptions-abou
Skyttermoen, T., & Wedum, G. (2020). Bærekraftige forretningsmodeller og prosjektmodenhet i innovasjonsprosjekter.
Magma, 7.

Annen utdelt litteratur

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 2. des. 2021 22:25:43