Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Frode Ramstad Johansen
Undervisningsspråk:
Se pkt. Undervisnings- og læringsformer
Varighet:
½ år

IRI32018 Digitalisering (Høst 2021)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Valgemne i Bachelorstudiet i innovasjon og prosjektledelse

Ved færre enn 10 påmeldte studenter vil emnet ikke starte opp.

Absolutte forkunnskaper

Det kreves bestått i emnet Innovasjonsteknikk i Bachelorstudiet i innovasjon og prosjektledelse eller tilsvarende.

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisningssemester

5. semester (høst)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper:

Studenten har

 • teoretisk og praktisk forståelse for hva som påvirker en digital utvikling innen virksomheter i offentlig og privat sektor
 • kunnskap om og forståelse for muligheter og utfordringer i virksomheter som følge av digitalisering
 • kunnskap og forståelse av hvordan digitalisering og nye teknologiske endringer kan integreres i virksomheter
 • kunnskap om personvern- og etiske utfordringer knyttet til digitalisering

Ferdigheter:

Studenten kan

 • gjennomføre praktiske prosjekter med ulike digitale verktøy
 • vise evne til selvstendig og kritisk vurdering gjennom anvendelse av kunnskapen innenfor emnet
 • kan stimulere virksomheter til innovasjon gjennom digitalisering

Generell kompetanse:

Studenten

 • kan vurdere egne og andres digitale strategier i et kritisk perspektiv med fokus på miljø, mellommenneskelige og tekniske utfordringer
 • har forståelse for utfordringer i gjennomføringen av en digital strategi
 • kan anvende kunnskapene og ferdighetene til å ta del i utviklingen av et bredt spekter av organisasjoner

Innhold

Den stadig akselererende teknologiske utviklingen med et sterkt fokus på digitalisering vil endre hva private og offentlige virksomheter arbeider med, og hvordan de utfører arbeidet. Utviklingen av digitale teknologier gir nye muligheter, men kan også stille virksomhetene for store utfordringer. Virksomhetene opererer i et stadig skiftende landskap, hvor evnen til å forstå utviklingen og koble det til strategi, arbeidsprosesser og innovasjon, kan gjøre det enklere å manøvrere. Gjennom emnet vil en rekke tema innenfor digitalisering diskuteres, for å gi studentene innsikt i og forståelse for digitale verktøy og metoder. I emnet legges det fokus på temaer som for eksempel:

 • modeller, trender og tendenser som preger den digitale utviklingen
 • digital kommunikasjon og markedsføring
 • verdikjeden IoT, big-data, AI, visualisering
 • Blockchain og tilsvarende modeller
 • sammensmelting og grenseoppgang mellom menneske-maskin

Digital utvikling er definert ut fra et læringsperspektiv, og setter fokus på kjerneområder innen den digitale utviklingen, som handler om å få til et godt samspill mellom deltakere, kunnskap og teknologi.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, workshop, gjesteforelesninger og casepresentasjoner. Studentene involveres aktivt gjennom oppgaveløsing og gjennomføring av et selvstendig teambasert prosjekt. Prosjektarbeid gjennomføres som problembasert læring i tema med høy grad av selvstendig arbeid, veiledes i team og i fellessamlinger.

Arbeidsomfang

250-300 timer

Praksis

Ingen

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Individuell skriftlig oppgave basert på pensum. Tema gis ved oppgavestart.

Deltakelse i gruppebasert prosjektarbeid med levering av rapport.

Eksamen

Innlevering i mappe med totalt fire innleveringer, i gruppe.

Det gis én samlet karakter på mappen til gruppen etter karakterregel A-F, der A er beste karakter og F er ikke bestått.

Sensorordning

Ekstern og intern sensor eller to interne sensorer.  

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Ny/utsatt eksamen arrangeres ved neste ordinære eksamen. Ved ny eller utsatt eksamen må ny mappe innleveres.

Evaluering av emnet

Sluttevaluering av emnet.

Litteratur

Litteraturlista ble oppdatert 2.6.2021:

Newitz, A. (2018). Autonomous a novel. Little, Brown Book Group.

Bockshecker Alina Hackstein Sarah and Baumöl Ulrike "Systematization of the term digital transformation and its phenomena from a socio-technical perspective – A literature review" (2018). Research Papers. 43.

 

Kuusisto M. (2017). Organizational effects of digitalization: a literature review. International journal of organization theory and behavior 20(03) 341-362.

 

Osmundsen K. Iden J. & Bygstad B. (2018). Hva er digitalisering digital innovasjon og digital transformasjon? En litteraturstudie. In Proceedings from the 25th Norsk konferanse for organisasjoners bruk av informasjonsteknologi (NOKOBIT) November (pp. 18-20).

 

Parida V. Sjödin D. Reim W. (2019) Reviewing Literature on Digitalization Business Model Innovation and Sustainable Industry: Past Achievements and Future Promises. Sustainability 11 391. 

 

Meld. St. 27 (2015–2016) Digital agenda for Norge — IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet 

 

Én digital offentlig sektor: Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor 2019-2025. Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2019. 

 

DigitalNorway Korte introkurs. Lær om ulike teknologier på 5-10 minutter. 2020.

 

Digital21nettressurs.

 

Sætra H. S. (2020). The Parasitic Nature of Social AI: Sharing Minds with the Mindless. Integrative Psychological and Behavioral Science 1-19.

 

Sætra H. S. (2018). The ghost in the machine: being human in the age of AI and machine learning. Human Arenas. 2(1) 60–78. https://doi.org/10.1007/s42087-018-0039-1.

 

Sætra H.S. First They Came for the Old and Demented. Human Arenas (2020). https://doi.org/10.1007/s42087-020-00125-7.

 

Benjamin R. (Ed.). (2019). Captivating technology: Race carceral technoscience and liberatory imagination in everyday life. Duke University Press.

 

Waage D. & Crawford G. E. (2016). Creating Disruptive Ecosystems (1. utg.). Disrupt SA.

 

Raj M. & Seamans R. (2019). Primer on artificial intelligence and robotics. Journal of Organization Design 8(1). https://doi.org/10.1186/s41469-019-0050-0.

 

Granstrand O & M. Holgersson (2020) Innovation ecosystems: A conceptual review and a new definition Technovation Volumes 90–91. https://doi.org/10.1016/j.technova

Utdelt materiale under forelesninger.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 4. des. 2021 14:23:17