Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Trond Winther
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

SFB10613 Budsjettering og driftsregnskap (Høst 2021)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i

 • bachelorstudiet i økonomi og administrasjon

 • bachelorstudiet i regnskap

 • bedriftsøkonomi, årsstudium

Anbefalte forkunnskaper

Bygger på emner fra første studieår:

 • Innføring i bedriftsøkonomisk analyse, 10 stp

 • Finansregnskap med analyse 1, 10 stp

Undervisningssemester

Kull 2018 og tidligere: 2. semester (vår).

Kull 2019 og senere: 3. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Studenten har:

 • dybdekunnskap om ulike modeller for driftsregnskap

 • kunnskap i å foreta lønnsomhetsanalyser basert på aktivitetskostnader og hvor kostnadenes relevans er tema.

 • kunnskap om budsjetter

 • kunnskap om driftsregnskap

 • kunnskap om lønnsomhetsanalyser

 

Ferdigheter

Studenten:

 • har forståelsen for driftsregnskapsmodeller

 • kan sette opp et driftsregnskap

 • kan utføre og drøfte ulike lønnsomhetsanalyser og vurderingsproblemer i forhold til driftsregnskapsmodeller

 • kan aktivt bruke økonomisk styring av virksomheten ved hjelp av budsjetter og regnskap

 • kan sette opp resultat, balanse og likviditetsbudsjetter

 

Generell kompetanse

Studenten:

 • kan bidra med økonomifaglig kunnskap i bedriftens drift

 • kan kritisk vurdere en kalkulasjon, driftsregnskap og budsjettinformasjon

 • kan arbeide selvstendig og i samarbeid med andre i prosjektgrupper

 • kan diskutere konstruktivt faglige problemstillinger

 • kan forfatte et selvstendig skriftlig arbeid i gruppe eller individuelt

Innhold

 • Mål- og økonomistyring

 • Ulike modeller for driftsregnskap, herunder driftsregnskap basert på kostnadsstandarder 

 • Just in Time og beholdningskontroll 

 • Akalkulasjon og analyser 

 • Relevante kostnader og beslutningsproblemer knyttet til lønnsomhetsanalyser 

 • Prissetting 

 • Budsjettering av resultat, likviditet og balanse 

 • Desentralisering og prestasjonsmåling

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, oppgaveløsning, gruppearbeid og veiledning.

Arbeidsomfang

Det er forventet at studenten bruker om ca. 280 timer på dette emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

En innlevering (gruppearbeid eller individuelt).

Arbeidskravet må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Digital skriftlig skoleeksamen med alle hjelpemidler tillatt, unntatt kommunikasjon. Varighet 3 timer.Karakterregel: A - F.

Sensorordning

En intern og en ekstern sensor, eller to interne sensorer.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres fortløpende i dialog med faglærer og gjennom skriftlig emneevaluering.

Resultatene behandles av studieleder i dialog med studenttillitsvalgte og faglærere. Programutvalg følger opp studentevalueringene ved avdelingen.

Litteratur

Litteraturen er sist oppdatert 28.11.2018

Solheim / Winther, "Driftsregnskap og budsjettering", Gyldendal Akademisk 2. utgave 2019 (utgis i januar)

Alt materiale som publiseres på høgskolens læringsplattform og/eller deles ut i forelesninger er også pensum.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. nov. 2021 00:22:35