Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Janne Strømme
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

SFB10719 Matematikk og statistikk (Høst 2021)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

 • bachelorstudiet i økonomi og administrasjon
 • bachelorstudiet i regnskap
 • bedriftsøkonomi, årsstudium

Matematikk og statistikk (eller tilsvarende) må være fullført og bestått for å starte på emnet Anvendt statistikk og metode i andre studieår og for å starte på emner i tredje studieår i bachelorstudiene. 

Anbefalte forkunnskaper

Det forutsettes at studentene har god kompetanse i matematikk fra grunn- og videregående skole.

Undervisningssemester

1. semester (høst)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap:

Studenten kan i matematikk:

 • Algebra: Løsning av ligninger, ulikheter og systemer av ligninger.

 • Funksjoner i en variabel: Funksjonsbegrepet, polynomfunksjoner, rasjonale funksjoner, asymptoter, eksponential- og logaritmefunksjonen. 

 • Derivasjon og funksjonsanalyse: Grenser, kontinuitet, derivasjonsregler, enkle og sammensatte funksjoner, kjerneregel, elastisitetsberegninger.

 • Anvendelse av derivasjon: Maksimums- og minimumsproblemer, funksjonsdrøfting. Aritmetiske og geometriske rekker. Finansmatematikk.

 • Funksjoner av flere variabler: Partielle deriverte, stasjonære punkter. Maksimums- og minimumsproblemer med flere variabler med og uten bibetingelser. Grunnleggende integralregning.

Studenten kan i statistikk:

 • Beliggenhetsmål, spredningsmål, frekvensfordelinger, grafiske framstillinger. 

 • Sannsynlighetsregning og kombinatorikk: Sannsynlighetsbegrepet, sannsynlighetsmodeller, regning med sannsynligheter, betingede sannsynligheter. Diskrete tilfeldige variabler. 

 • Beregning av forventning og varians: Binomisk fordeling, hypergeometrisk fordeling, Poisson fordelingen med mer. Kontinuerlige tilfeldige variabler. Punktestimering og intervallestimering.

Ferdigheter:

Studenten kan

 • analysere og sette opp funksjoner tilhørende økonomiske modeller ved bruk av de matematiske og statistiske verktøyene de har lært seg i emnet.

 • knytte matematiske modeller til praktisk bruk, og se hvordan praktiske problemstillinger kan belyses ved hjelp av matematiske modeller.

 • gjennomføre enkle statistiske analyser, og tolke og formidle funnene.

Generell kompetanse:

Studenten har

 • kunnskaper i matematikk som kan anvendes på problemstillinger innen bedrifts- og samfunnsøkonomi

 • utviklet evne til logisk og analytisk tenkning

 • grunnleggende kunnskaper i sannsynlighetsregning og statistikk.

Innhold

Matematikk:

 • Algebra: Løsning av ligninger, ulikheter og systemer av ligninger.
 • Funksjoner i en variabel: Funksjonsbegrepet, polynomfunksjoner, rasjonale funksjoner, asymptoter, eksponential- og logaritmefunksjonen. 
 • Derivasjon og funksjonsanalyse: Grenser, kontinuitet, derivasjonsregler, enkle og sammensatte funksjoner, kjerneregel, elastisitetsberegninger.
 • Anvendelse av derivasjon: Maksimums- og minimumsproblemer, funksjonsdrøfting. 
 • Aritmetiske og geometriske rekker. Finansmatematikk.
 • Funksjoner av flere variable: Partielle deriverte, stasjonære punkter. Maksimums- og minimumsproblemer med flere variabler med og uten bibetingelser. 
 • Grunnleggende integralregning.

Statistikk: 

 • Beliggenhetsmål, spredningsmål, frekvensfordelinger, grafiske framstillinger. 
 • Sannsynlighetsregning og kombinatorikk: Sannsynlighetsbegrepet, sannsynlighetsmodeller, regning med sannsynligheter, betingede sannsynligheter. Diskrete tilfeldige variable. 
 • Beregning av forventning og varians: Binomisk fordeling, hypergeometrisk fordeling, Poisson fordelingen med mer. Kontinuerlige tilfeldige variabler.
 • Punktestimering og intervallestimering.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, gruppearbeid, veiledning. Ferdighetstrening er svært sentralt, hvor målet er å få studentene til å se på matematikk og statistikk som et verktøy.

Undervisningen starter med et intensivt forberedende kurs i grunnleggende matematikk der kunnskaper fra grunnskolen og videregående skole som for studiet gjennomgås og friskes opp.

Arbeidsomfang

Det er forventet at studenten bruker ca. 280 timer på dette emnet.

Praksis

Det er ingen veiledet praksis i emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

To innleveringer (gruppearbeid eller individuelt).

Arbeidskravet må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell, skriftlig firetimers eksamen.

Hjelpemidler: Godkjent kalkulator. I tilknytning til eksamensoppgaven vil studentene få utlevert en formelsamling.

Karakterregel: A-F.

Sensorordning

En intern og en ekstern sensor, eller to interne sensorer.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres fortløpende i dialog med faglærer og gjennom skriftlig emneevaluering. Resultatene behandles av studieleder i dialog med studenttillitsvalgte og faglærere. Programutvalg følger opp studentevalueringene ved avdelingen.

Litteratur

Litteraturen er sist oppdatert 28.05.2020

 • Olav G. Dovland og Petter Pettersen(2019): Matematikk for økonomistudenter, 3. utgave, Fagbokforlaget.

 • Ubøe, Jan (2015): Statistikk for økonomifag, 5. utgave. Oslo: Gyldendal akademisk. Kapittel 1-8.

 • Pensum omfatter også forelesningsmateriale som publiseres på høgskolens læringsplattform.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. nov. 2021 17:22:33