Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
John-Erik Andreassen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

SFB11820 Foretaksstrategi og innovasjon (Høst 2021)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i

• bachelorstudiet i økonomi og administrasjon

• bachelorstudiet i regnskap

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på følgende emner:

• Markedsføring

• Organisasjonsteori

Undervisningssemester

3. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Studenten har kunnskap om:

• strategibegrepet i et historisk perspektiv

• hvordan strategi kan bidra til å nå organisasjonens mål om verdiskaping, effektivitet og lønnsomhet

• strategisk markeds- og ressursanalyser

• anvende interne og eksterne analyseverktøy

• strategiske utfordringer med prosesser og perspektiver i praksis

• konsernstrategier og strategiske forretningsområder

• utforming av forretningsmodeller for et foretak

• strategi i dynamiske omgivelser, innovasjon og læring

• innovasjonsledelse: grunnleggende modeller, teorier og praktiske anvendelser

• forretningsmodeller og forretningsutvikling med hensyn til strategisk og innovationsledelse knyttet til digital økonomi

 

Ferdigheter

Studentene:

• kan bruke sentrale strategiske verktøy, og gjennom dette arbeidet kunne gjøre reflekterte analyser og valg

• kan gjennomføre en strategisk analyse for en forretningsenhet med fokus både på omgivelses- og markedsfaktorer og virksomhetens interne ressurser

• kan gjennomføre den strategiske analysen ved hjelp av trinnene i strategiprosessen: formål (misjon), visjon, forretningsidé(er), verdier og mål; strategianalyser (eksterne og interne faktorer) og strategiske muligheter; strategivurderinger og -valg; implementering av strategier, evaluering og kontroll;

• kan analysere og forklare denne prosessen  basert på strategisk- og innovasjonsledelse

 

Generell kompetanse

Studentene

• kan anvende og integrere relevante modeller og analyser fra øvrige økonomisk-administrative fag som inngår i utdanningen;

• har innsikt i og forståelse av økonomiens drivere og særlige kjennetegn og dens samfunnsmessige betydning knyttet til strategisk- og innovasjonsledelse.

Innhold

Studentene skal gis en innføring i strategisk analyse av foretaket som helhet, og dens samspill med omgivelsene blir belyst gjennom interne  innovasjons og endringsprosesser.

Det overordnede målet er å gi studentene innsikt i og forståelse for strategisk analyse, formulering og iverksettelse som strategiutviklingsprosesser og hvordan dette gjennomføres som strategi i praksis Sentrale fagbegrep i strategisk ledelse som visjoner, mål , oppdrag og verdier blir gjennomgått, samt tema om strategifagets utvikling og teorier, knyttet til strategisk design, planlegging, posisjoneringsstrategi og konkurransefortrinn belyses.

Emnet bygger på og anvender kunnskap og ferdigheter fra de øvrige økonomisk-administrative emnene, og det skal derfor bidra til at studentene ser de ulike fagområdene i sammenheng.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og arbeid i grupper. Case-studier. Gjesteforelesere fra virksomheter som eksemplifiserer strategi- og forretningsutvikling.

Arbeidsomfang

Det er forventet at studenter bruker ca. 280 timer på dette emnet.

Praksis

Det er ingen veiledet praksis i emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

En mappeinnlevering som består av opptil tre deler i gruppe (individuelt må det søkes om).

Arbeidskravet må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

80% oppmøte på forelesninger og obligatorisk gruppeoppmøte.

Eksamen

Individuell skriftlig digital eksamen, 2 timer.

Ingen hjelpemidler tillatt.

Karakterregel: A-F

Sensorordning

En intern og en ekstern sensor, eller to interne sensorer.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres fortløpende i dialog med faglærer og gjennom skriftlig emneevaluering.

Resultatene behandles av studieleder i dialog med studenttillitsvalgte og faglærere. Programutvalg følger opp studentevalueringene ved avdelingen.

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 16.06.2021

Obligatorisk litteratur:

Rothaermel, Frank (2020): Strategic Management, McGraw-Hill. 9781260261288. (den elektronisk utgaven av boken i Connect/ eller alternativt papirutgaven med den elektronisk utgaven av boken i Connect).

Flåten, Bjørn-Tore; Knudsen, Harald (2015): Strategisk ledelse. Norsk. Cappellen akademisk. Paperback. 9788202406981.

Utvalgte artikler og bokutdrag kan brukes i tillegg.

Supplerende litteratur:

Jørgensen, s. &Pedersen, L. J. T. 2015. Responsible and profitable : strategies for sustainable business models, Oslo, Cappelen Damm akademisk.

 

 Anbefalt litteratur:

Mintzberg, Henry; Ahlstrand, Bruce; Lampel Joseph (2005): Strategy Safari: A Guide Tour Through the Wilds of Strategic Management. Engelsk. Free Press. 9780743270571

Bessant, John; Tidd, Joe (2013): Managing Innovation: Integrating Technological, Market and Organizational Change. Engelsk. Wiley. 9781119441090

Lien, L.B:, Knudsen, E.S. og Baardsen, T. Ø (2016): Strategiboken. Fagbokforlaget.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. nov. 2021 01:22:22