Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi
Studiested:
Halden
Emneansvarlige:
 • Irina Nikolskaja Roddvik
 • Bjørnar Karlsen Kivedal
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

SFB12020 Anvendt statistikk og metode (Høst 2021)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i:

 • bachelorstudiet i økonomi og administrasjon

 • bachelorstudiet i regnskap

Absolutte forkunnskaper

Fullført og bestått SFB10719 Matematikk og statistikk (10 studiepoeng) eller tilsvarende.

Undervisningssemester

3. semester (høst)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap:

Studenten kan innen statistikk og økonometri (bygger videre på emnet «Innføring i matematikk og statistikk»):

 • Normalfordeling/normaltilnærning, t-fordeling. Estimering. Hypotesetesting.

 • Bruk av relevant programvare

 • Enkel og multippel regresjon

 • Ulike funksjonsformer

 • Bruk av kvalitative variabler

 • Kjikvadrattester

 

Studenten kan innen samfunnsvitenskapelig forskningsmetode:

 • Generelt om metode, grunnlagsproblemer og etikk

 • Utforming av problemstilling

 • Forskjeller mellom ulike typer av data

 • Valg av forskningsdesign

 • Innsamling av data, samt analyse og tolkning av resultater

 

Ferdigheter:

Studenten kan

 • gjennomføre analyser ved hjelp av statistiske og økonometriske metoder på problemstillinger blant annet knyttet til økonomi og i tillegg tolke og videreformidle resultatene, samt belyse svakheter og begrensninger ved metodene som brukes.

 • vurdere hva slags type forskningsdesign som egner seg for ulike problemstillinger, og kan definere forskningsspørsmål og utforme hypoteser.

 

Generell kompetanse:

Studenten

 • har tilegnet seg grunnleggende forståelse for samfunnsvitenskapelig forskningsmetode knyttet til økonomisk-administrative problemer.

 • kan gjennomføre enkle undersøkelser og skrive prosjektoppgave under veiledning.

 • har kunnskap om forskjeller mellom kvalitative og kvantitative undersøkelsesopplegg, og kjenner til metoder for datainnsamling og analyse.

 • kan tolke forskningsresultater og være bevisst mulige feiltolkninger og feilkilder.

 • kan anvende statistikk og økonometri til å løse økonomisk-administrative problemstillinger

Innhold

Statistikk og økonometri (bygger videre på emnet «Matematikk og statistikk»):

 • Normalfordeling/normaltilnærning, t-fordeling. Estimering. Hypotesetesting.

 • Bruk av relevant programvare

 • Enkel og multippel regresjon

 • Ulike funksjonsformer

 • Bruk av kvalitative variabler

 • Kjikvadrattester

 

Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode:

 • Generelt om metode, grunnlagsproblemer og etikk

 • Utforming av problemstilling

 • Ulike typer av data

 • Valg av forskningsdesign

 • Innsamling av data, samt analyse og tolkning av resultater

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, oppgaveløsning og bruk av programvare. Det legges stor vekt på bruk av programvare i undervisningen.

Arbeidsomfang

Det er forventet at studenten bruker ca. 280 timer på dette emnet.

Praksis

Det er ingen veiledet praksis i emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

To innleveringer (gruppearbeid eller individuelt). Begge innleveringene må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

 

 

Eksamen

Individuell, skriftlig firetimers eksamen.

Hjelpemidler: Godkjent kalkulator. I tilknytning til eksamensoppgaven vil studentene få utlevert en formelsamling.

Karakterregel: A-F.

Sensorordning

En intern og en ekstern sensor, eller to interne sensorer.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres fortløpende i dialog med faglærer og gjennom skriftlig emneevaluering. Resultatene behandles av studieleder i dialog med studenttillitsvalgte og faglærere. Programutvalg følger opp studentevalueringene ved avdelingen.

Litteratur

Litteraturen er sist oppdatert 12.12.2018 

Ubøe, Jan (2015): Statistikk for økonomifag, 5. utgave. Oslo: Gyldendal akademisk.

Sucarrat, Genaro (2017). Metode og økonometri. En moderne innføring. 2. Utgave. Bergen: Fagbokforlaget.

Jacobsen, Dag Ingvar (2015). Hvordan gjennomføre undersøkelser? Innføring i samfunnsvitenskapelig metode. 3. utgave. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Pensum omfatter også forelesningsmateriale som publiseres på høgskolens læringsplattform.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. nov. 2021 00:22:36