Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi
Studiested:
Halden
Emneansvarlige:
 • Sven Helin
 • Sven Helin
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

SFB12320 Strategisk økonomistyring (Høst 2021)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i:

 • bachelorstudiet i økonomi og administrasjon
 • valgfritt videreføringsemne i 3. studieår i bachelorstudiet regnskap

Absolutte forkunnskaper

Alle emner i første året må være bestått for å avlegge eksamener på tredje studieår i programmet.

Undervisningssemester

Emnet undervises i 5. semester (høst)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Studenten:

 • har dybdekunnskap om ulike modeller i strategisk økonomistyring
 • har kunnskap i å foreta strategiske lønnsomhetsanalyser basert på verdikjedeanalyse og kundeverdier
 • kan se bedriftsøkonomiske problemstillinger fra et ledelsesperspektiv
 • har en utvidet kunnskap om fordypning i bedriftsøkonomisk analyse

 

Ferdigheter

 

Studenten:

 • kan bruke strategi og strategisk økonomistyring på ulike nivåer
 • kan lese økonomisk informasjon fra et strategisk ståsted
 • benytter økonomiske resonnementer til å utføre og drøfte ulike lønnsomhetsanalyser og vurderingsproblemer
 • kan bruke strategisk økonomiske styringsmodeller
 • kan foreta strategisk resultatmåling ved hjelp av strategisk dekomponering
 • kan foreta beregninger av kundelønnsomhet og vite hva som er leverandørrelaterte kostnader
 • kan gjøre målkostnadskalkulasjon
 • kan finne, vurdere, bruke og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling
 • kan begrunne sine valg

 

Generell kompetanse

 

Studenten:

 • har innsikt i nye økonomiske trender for virksomhetsstyring
 • har innsikt i miljømessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av tjenester og løsninger innenfor sitt fagområde og kan sette disse i et samfunnsnyttig, etisk og bærekraftig perspektiv
 • kan kritisk vurdere strategiske økonomistyringsmodeller
 • kan arbeide selvstendig og i samarbeid med andre i prosjektgrupper
 • kan diskutere faglige problemstillinger i forhold til praktiske case
 • kan formidle relevant faglig kunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig
 • kan bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre

Innhold

Emnet omhandler strategiske lønnsomhetsanalyser og drøfter blant annet strategiske kostnadsdrivere, aktivitetsbaserte verdikjedeanalyser, utfordringer knyttet til outsourcing og interorganisatorisk økonomistyring, kundeverdier, kundelønnsomhet, målkalkulasjon og bruk av produktivitetsindekser og benchmarks.

Videre omhandler emnet strategisk resultat- og målstyring og inneholder temaer knyttet til strategiimplementering, balansert målstyring, strategisk dekomponering, verdibasert ledelse og insentiver. I tillegg drøftes virksomhetsstyring uten tradisjonelle budsjetter.

Undervisnings- og læringsformer

Emnet er lagt opp med forelesninger, selvorganisert gruppearbeid med øvingsoppgaver, casepresentasjon og bedriftsbesøk.

Arbeidsomfang

Det er forventet at studenten bruker om lag 280 timer i alt på dette emnet.

Praksis

Det er ingen praksis knyttet til dette emnet

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Fremmøteplikt 80 % i undervisning (herunder aktiv deltakelse i presentasjoner og tilbakemeldinger til medstudenter).

Eksamen

Sluttvurderingen i emnet består av to deleksamener.

Deleksamen 1

Oppgave i gruppe (omfang på oppgaven: 2500-3500 ord).

Deleksamen 1 vektes 50 % av samlet karakter.

Det gis felles gruppekarakter A-F.

 

Deleksamen 2

Oppgave i gruppe (omfang på oppgaven: 2500-3500 ord).

Deleksamen 2 vektes 50 % av samlet karakter.

Det gis felles gruppekarakter A-F.

Begge deleksamener må være bestått for å få karakter i emnet.

Det gis én samlet karakter i emnet etter karakterregel A-F.

Sensorordning

En intern og en ekstern sensor, eller to interne sensorer.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Hver av deleksamenene kan tas opp hver for seg som ny/utsatt eksamen. Ved endret resultat ved en eller begge deleksamenene, vil det samlede resultatet bli beregnet på nytt.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres fortløpende i dialog med faglærer og gjennom skriftlig emneevaluering.

Resultatene behandles av studieleder i dialog med studenttillitsvalgte og faglærere. Lokalt utvalg for utdanningskvalitet (LUKU) følger opp studentevalueringene ved avdelingen.

Litteratur

Pensumliste oppdatert 17.03.2021 av emneansvarlig med ny supplerende litteratur.

Hoff, Kjell Gunner mfl. (2009 eller nyere utgave): Strategisk økonomistyring. Oslo: Universitetsforlaget og annet diverse forelesningsmateriale som legges ut i Canvas.

Supplerende litteratur

Anthony Robert N., Govindarajan Vijay, Hartmann Frank G., Kraus Kalle, Nilsson Göran (2014 eller nyere utgave)

Management control systems, 1. European ed. : Maidenhead, Berkshire : McGraw-Hill Education: 640 s.

ISBN: 9780077133269

 

 

 

 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 4. des. 2021 16:22:37