Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Asbjørn O. Pedersen
Varighet:
½ år

SFB30621 Regnskapsførerregelverk, regnskapsorganisering og forretningsforståelse (Høst 2021)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i

• bachelorstudiet i regnskap

Absolutte forkunnskaper

Alle emner i første året må være bestått for å avlegge eksamen i emnet.

Undervisningssemester

5. semester (høst)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Studenten

 • har god kjennskap til de regler som regulerer rettigheter og plikter for autoriserte regnskapsførere, herunder også regnskapsføreres erstatningsrettslige plikter
 • har god kjennskap til krav, plikter og anbefalinger som fremkommer i god regnskapsføringsskikk
 • kan anvende regler om rettigheter og plikter og innholdet i god regnskapsføringsskikk herunder risikoregelverket og hvitvaskingsregelverk
 • kjenner styrets, daglig leder og revisors rolle og ansvar knyttet til en virksomhet
 • kjenner de mest sentrale virksomhetsrutinene
 • kjenner generelle kontroller og kan reflektere over organisasjonsmessige relasjoner i tilknytning til intern kontroll, herunder tiltak for å sikre effektiv intern kontroll
 • kjenner krav til sikkerhet og kontroller i IKT-systemer
 • har kunnskap om de grunnleggende bokføringsprinsipper i bokføringsloven og god bokføringsskikk, herunder øvrige bestemmelser i bokføringslov og regnskapslov

Ferdigheter

Innen praktiske og teoretiske problemstillinger i regnskapsorganisering og forretningsforståelse kan studenten

 • anvende regler om rettigheter og plikter og innholdet i god regnskapsførerskikk, forskrift om risikostyring og internkontroll og hvitvaskingsregelverk
 • reflektere over ansvars- og rollefordeling i en virksomhet, også i et kontrollperspektiv
 • reflektere over etiske dilemmaer som kan oppstå i regnskapsførers virksomhetsutøvelse
 • anvende analysemetoder
 • anvende relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid
 • anvende annen relevant kunnskap, og begrunne sine valg
 • behersker sentrale og aktuelle metoder, teknikker og uttrykksformer

 

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i nye økonomiske trender for regnskapsorganisering og forretningsforståelse
 • har innsikt i miljømessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av tjenester og løsninger innenfor sitt fagområde og kan sette disse i et samfunnsnyttig, etisk og bærekraftig perspektiv
 • kan kritisk vurdere strategiske økonomistyringsmodeller
 • kan arbeide selvstendig og i samarbeid med andre i prosjektgrupper
 • kan diskutere faglige problemstillinger i forhold til praktiske case
 • kan formidle relevant faglig kunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig og kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre fagpersoner
 • kan bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre

Innhold

Emnet gir innsikt i regnskapsførers rolle og god regnskapsførerskikk, herunder etiske dilemmaer, utfordringer knyttet til behandling og registrering av transaksjoner og virksomhetshendelser, samt organisering og intern kontroll.

Emnet skal gi innsikt i forhold som er nødvendig for å kunne føre regnskapet forsvarlig og å anvende profesjonsstandardene. Regnskapsførerregelverket vil omfatte kravene i regnskapsførerloven med forskrifter og god regnskapsføringsskikk, risikostyringsforskriften og hvitvaskingsloven med forskrifter. Regnskapsorganisering vil omfatte organisering og intern kontroll med regnskapsprosessen, og sikter til systematisk bruk av verktøy og fremgangsmåter for å sikre at regnskapet blir ført i henhold til lovens krav. Forretningsforståelse angir at fagemnet skal gi en bredere forståelse for sentrale virksomhetsrutiner mv. som er nødvendig for å ha kontroll på økonomien i et foretak.

Undervisnings- og læringsformer

Emnet er lagt opp med forelesninger, oppgaveløsning, selvorganisert gruppearbeid med øvingsoppgaver og veiledning.

Arbeidsomfang

Det er forventet at studenten bruker ca. 280 timer på dette emnet.

Praksis

Det er ingen veiledet praksis i emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

En innleveringsoppgave i gruppe.

Arbeidskravet må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell skriftlig firetimers eksamen.

Alle hjelpemidler er tillatt, unntatt kommunikasjon.

Karakterregel: A - F.

Sensorordning

En intern og en ekstern sensor, eller to interne sensorer.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres fortløpende i dialog med faglærer og gjennom skriftlig emneevaluering.

Resultatene behandles av studieleder i dialog med studenttillitsvalgte og faglærere. Programutvalg følger opp studentevalueringene ved avdelingen.

Litteratur

Litteraturliste oppdatert 31.05.2021.

God regnskapføringsskikk av Høylie, Kristensen og Opsahl. 3 utgave, 3 opplag 2018 (ev. nyere utgave).

Alt materiale som publiseres på høgskolens læringsplattform er også pensum.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 5. des. 2021 12:23:34