Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Trond-Arne Borgersen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

SFB30820 Finansteori (Høst 2021)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i

  • bachelorstudiet i økonomi og administrasjon med profilering i økonomisk analyse

Absolutte forkunnskaper

Alle emner i første studieår må være bestått for å starte på emner i tredje studieår.

Anbefalte forkunnskaper

Mikroøkonomi med anvendelser, Makroøkonomi, Finansiering og investering, Innføring i bedriftsøkonomisk analyse og Anvendt statistikk og metode.

Undervisningssemester

5. semester (høst)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Studenten har kunnskap om

• grunnleggende trekk ved finansmarkedene både i forhold til ulike aktørers rolle og i forhold til bruken av ulike typer finansielle instrumenter

• finansmarkedenes funksjon med hovedvekt på risikodeling og konsumglatting

• verdsettingsmodeller for egenkapital og fremmedkapital

• risiko knyttet til ulike typer finansielle plasseringer

• risikojusterte avkastningsmål og ulike mål på risikoeksponering

• fordeler og ulemper ved ulike typer kapitalstruktur i ikke-finansielle foretak

• sikringsmuligheter i terminmarkedene

Ferdigheter

Innen praktiske og teoretiske problemstillinger kan studenten:

• anvende ulike modeller for verdsetting av aksjer

• bruke modeller for verdsetting av ulike typer obligasjoner

• forklare risikobegrepet og beregne finansiell risiko

• anvende teorier for dividende utbetalinger

• grunnleggende opsjonsteori

Generell kompetanse

Studenten:

• har kunnskap om historikk knyttet til flere finansielle kriser

• kan anvende standardmodeller som Kapitalverdimodellen (CAPM), Sharp-raten og veidkapitalkostnad (WACC) på finansteoretiske problemstillinger

• har innsikt i opsjonsteori og sikringsmuligheter i terminmarkedene

• har grunnleggende innsikt i «behavioral finance»

Innhold

Emnet omfatter sentrale finansteoretiske tilnærminger, spesielt innenfor prising og verdsettelse. I emnet er det et generelt fokus på finansmarkedenes funksjon med vektlegging av markedene for egenkapital og fremmedkapital.

Emnet belyser også grunnleggende porteføljeteori, finansielle derivater og opsjonsteori.

Tilgangen til ulike deler av finansmarkedene for ikke-finansiell sektor skisseres og fordeler og ulemper ved ulike typer kapitalstruktur for bedrifter i ikke-finansiell sektor diskuteres.

I emnet belyses også aspekter ved enkelte tidligere finansielle kriser samt myndighetenes arbeid med finansiell stabilitet.

Undervisnings- og læringsformer

Emnet er lagt opp med tradisjonelle forelesninger og oppgaveløsning.

Arbeidsomfang

Det er forventet at studenten bruker om lag 280 timer i alt på dette emnet

Praksis

Det er ingen veiledet praksis i emnet

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

En innlevering må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell, skriftlig firetimers eksamen.

Karakterregel: A-F.

Hjelpemidler: godkjent kalkulator.

Sensorordning

En intern og en ekstern sensor, eller to interne sensorer.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres fortløpende i dialog med faglærer og gjennom skriftlig emneevaluering.

Resultatene behandles av studieleder i dialog med studenttillitsvalgte og faglærere. Programutvalg følger opp studentevalueringene ved avdelingen.

Litteratur

Litteraturen er sist oppdatert 14.04.2020. Kan endres før semesterstart.

Øyvind Bøhren, Dag Michalsen og Øyvind Nordli (2017). Finans: teori og praksis. Fagbokforlaget.

Trond Gram (2015). Fallitt: Norske Finansielle kriser. Res Publica.

 

Alt materiale som publiseres på høgskolens læringsplattform er også pensum.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. nov. 2021 00:22:38