Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
John-Erik Andreassen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

SFB31121 Team- og prestasjonsledelse (Høst 2021)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i bachelor i økonomi og administrasjon, profilering: Bærekraftig ledelse.

Absolutte forkunnskaper

Alle emner i 1. studieår må være bestått for å kunne starte på emner i 3. studieår/profileringsemner.

Undervisningssemester

5 semester (høst)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Studenten har:

 • Forståelse om team og teamutvikling satt i sammenheng med ulike forskningstradisjoner.
 • Forståelse om teamutviklingsprosesser
 • Forståelse om hvilke ferdigheter som kreves for å kunne utvikle effektivt samspill i ulike typer team.  

Ferdigheter

 

Studenten kan:

 • Reflektere over egen rolle som teammedlem og som teambygger.
 • Skaffe innsikt i ulike verktøy for å utvikle effektive team
 • Dokumentere resultatene av ditt arbeid.
 • Reflektere over de praktiske situasjoner og reelle problemstillinger.
 • Evaluere sitt eget team og lære hva som er teamets sterke og svake sider samt hva man kan gjøre for å øke dets prestasjonsevne.Generell kompetanse

Studenten kan:

 • Bruke metodebatteriet SPGR (Systematisere Person-Gruppe Relasjonen)

Innhold

Innledning til kurset og arbeidsform Lærende organisasjoner og team

Status og trender i forskningen om grupper og team Spinnteori og SPGR (Systematisere Person-Gruppe Relasjonen) Den viktige prosessen 1: Gruppedynamikk Den viktige prosessen 2: Innflytelse Den viktige prosessen 3: Polarisering og samhold Den viktige prosessen 4: Psykologisk trygghet, K2 og tillit Den viktige prosessen 5: Mentale modeller Spinnteori for grupper - en integrert dynamisk teori Teambygging. Prinsipper og veiledning av team K2

Undervisnings- og læringsformer

Emnet er organisert med samlinger i høstsemesteret, med temaundervisning i samlingene og løpende veiledning mellom samlingene. Samlingene er hel- og halvdagssamlinger. Flere samlinger kan slåes sammen til blokkundervisning. Dette informeres om ved studiestart.

Under dette arbeidet og mellom samlingene arbeider studentgruppene selvstendig hvor det gis veiledning underveis. Veiledning fra faglærer gis i forbindelse med gruppearbeider, møter mellom gruppeledere og i møte med gruppene, via e-post og på telefon.

Emnet undervises ved bruk av forelesninger, eksempler fra tidligere undersøkelser innen området, case, gruppearbeid og selvstudium, kombinert med oppgaver- og gruppediskusjoner. Deler av undervisningen kan gjennomføres av gjesteforelesere, og på andre læresteder som en del av samarbeidet med andre universiteter.

Arbeidsomfang

Det er forventet at studenten bruker om lag 280 timer i alt på dette emnet.

Praksis

Ingen veiledet praksis knyttet til dette emnet

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Deltakelse på minst 80 % av temasamlingene

Muntlig presentasjon av innleveringene som inngår i mappevurderingen av emnet. Presentasjonen gjennomføres i gruppe. Se også pkt. eksamen.

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Mappevurdering i gruppe

Mappevurderingen består av to innleveringer.

 • En av innleveringene om analyse av teamledelse

 • En av innleveringene beskriver hvordan et team ble utviklet.

Innleveringene leveres som gruppearbeid. Det gis en samlet karakter for gruppen basert på de to innleveringene. 

Karakterregel: A-F.

Sensorordning

En intern og en ekstern sensor, eller to interne sensorer.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Ved ikke bestått vil studentene ha mulighet til å omarbeide mappen en gang. Ved forbedring av karakter må ny mappe leveres ved neste ordinære eksamensgjennomføring.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres fortløpende i dialog med faglærer og gjennom skriftlig emneevaluering. Resultatene behandles av studieleder i dialog med studenttillitsvalgte og faglærere. Lokalt utvalg for utdanningskvalitet (LUKU) følger opp studentevalueringene ved avdelingen.

Litteratur

Bøker og artikler oppgis ved studiestart

 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. nov. 2021 19:21:32