Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
David Eilertsen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

SFBR11020 Skatte- og avgiftsrett (Høst 2021–Vår 2022)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i

 • bachelorstudiet i regnskap (f.o.m. kull 2019)

Anbefalte forkunnskaper

Det forutsettes at studentene har god kompetanse i bokføring og finansregnskap.

Undervisningssemester

 • 5. og 6. semester (høst - vår) for bachelorstudium i regnskap

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Studenten har

 • kunnskap om skatte- og avgiftsreglene (herunder merverdiavgift) knyttet til næringsvirksomhet og selskaper

 • kjennskap til hvilke transaksjoner og hendelser vedrørende eierskap og egenkapital som kan medføre beskatning

 • kjennskap til skattemessige virkninger av opphør av virksomhet og likvidasjon av selskap

 • kjennskap til regler for beregning av arbeidsgiveravgift

 • kjennskap til hovedreglene om inntekts- og formuesbeskatning for personer

 • kjennskap til formuesfastsettelse for ikke-børsnoterte aksjer og andeler i deltakerlignede selskaper

 • kjennskap til reglene om fradrag i utlignet skatt

 • kjennskap til sentrale regler for å fastsette inngangsverdi for mottaker ved generasjonsskifte

 • overordnet kjennskap til skatteplanlegging og etiske refleksjoner

 • kjennskap til grunnleggende skatteforvaltningsrett og skattebetaling

 • har kjennskap til sentrale regler for tilsidesettelse

Ferdigheter

Studenten kan

 • avgjøre hva som er skattepliktige inntekter, fradragsberettigede kostnader samt foreta korrekt tidfesting av postene for beregning av alminnelig inntekt i næring (EPF, AS, DLS).

 • beregne skattekostnad, betalbar skatt og utsatt skatt for aksjeselskaper

 • fastsette grunnlag for beskatning av aksjonærer (Aksjonærmodellen og Fritaksmetoden), deltakere i deltakerlignede selskap (Deltakermodellen) og innehaver av enkeltpersonforetak (Foretaksmodellen)

 • skattemessig behandle omdanning av EPF til AS

 • vurdere skattemessige virkninger ved virksomhetsoverdragelse

 • vurdere en virksomhets merverdiavgiftsmessige forhold

 • merverdiavgiftsmessig behandle alminnelige transaksjoner

Generell kompetanse

Studenten kan

 • anvende juridisk metode ved behandling av skatte- og avgiftsmessige problemstillinger

 • oppdatere og tilegne seg ny kunnskap innen skatte- og avgiftsrett samt andre rettsområder som har betydning for regnskap og revisjonsarbeid

 • formidle sentralt fagstoff gjennom relevante uttrykksformer

 • utveksle synspunkter og erfaringer med andre fagpersoner og bidra til å utvikle god praksis

 • reflektere over etiske problemstillinger innenfor emnet

 • kunne se emnet i en større sammenheng i et samfunnsmessig perspektiv

Innhold

Emnet gir kandidatene kunnskap om og ferdighet i skatte- og avgiftsrett med hovedvekt på selskapssektoren.

Undervisnings- og læringsformer

Emnet er lagt opp med forelesninger, oppgaveløsning, selvorganisert gruppearbeid med oppgaver, tester og veiledning enkeltvis eller i grupper med faglærer og/eller studentassistenter. Utvalgte emner og oppgaveløsninger kan bli formidlet digitalt (opptak).

Arbeidsomfang

Det er forventet at studenten bruker om lag 562 timer i alt på dette emnet.

Praksis

Det er ingen veiledet praksis

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

To innleveringsoppgaver (en høst og en vår) individuelt eller i gruppe.

Arbeidskravene må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell skriftlig eksamen, 6 timer.

Tillatt hjelpemiddel: Kalkulator (tomt minne) og lovsamling (herunder Skattelovsamling)

Karakterregel: A – F

Sensorordning

En intern og en ekstern sensor, eller to interne sensorer.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres fortløpende i dialog med faglærer og gjennom skriftlig emneevaluering.

Resultatene behandles av studieleder i dialog med studenttillitsvalgte og faglærere. Lokalt utvalg for utdanningskvalitet (LUKU) følger opp studentevalueringene ved avdelingen.

Litteratur

Litteratur (sist oppdatert 6. september 2018):

Innføring i skatterett 2018-2019 av Lars Fallan, Gyldendal Akademisk, 36. utgave

Innføring i skatterett 2018-2019 studiebok av Lars og Even Fallan, Gyldendal Akademisk, 23. utgave

Lærebok i bedriftsskatterett av Arvid Aage Skaar og Roy K Kristensen, Gyldendal Juridisk

Merverdiavgift i et nøtteskall av Cicilie Aasprong Dyrnes og Anders B Mikelsen, Gyldendal Juridisk

Skattelovsamlingen 2017/18, Studentutgave, Gyldendal Juridisk, 28. utgave

 

Alt materiale som publiseres på høgskolens læringsplattform er også pensum.

 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 5. des. 2021 12:23:36