Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
June Merete Solberg Tolsby
Undervisningsspråk:
Norsk/engelsk
Varighet:
½ år

IRI21020 Systemtenkning og innovasjon (Vår 2022)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelorstudium i innovasjon og prosjektledelse

Absolutte forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisningssemester

4. semester (vår)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper

Studenten har:

  • kunnskap om systemtenkning anvendt i teori og praksis.   

  • forståelse for kritiske elementer og utfordringer ved initiering og gjennomføring av prosjekter.

  • forståelse for systemparadokser på ulike nivå.

Ferdigheter

Studenten anvender systemteori for å gjennomføre og evaluere systemprosjekter.

Generell kompetanse

Studenten:

  • forstår viktigheten av å tenke helhetlig og opparbeide ulike perspektiver på systemtenkning.

  • forstår at systemtenkning er et nyttig verktøy i forhold til andre emner.

Innhold

Følgende tema inngår i emnet:

  • Perspektiver på hva systemtenkning er, illustrert med eksempler   

  • Teori med bruk av caseprosjekter (systemkonsepter, lukkede og åpne systemer, systemdynamikk, sosiotekniske systemer, verdikjeder, livsløpstankegang, innovasjonssystemer)   

  • Metodikk for beskrivelse av systemprosjekter   

  • Systemparadokser

Undervisnings- og læringsformer

Noen forelesninger i seminarer, men mesteparten av forelesningene vil være digitale.  Både gjesteforelesninger og casepresentasjoner må påberegnes. Studentene involveres aktivt gjennom oppgaveløsning og gjennomføring av et selvstendig prosjekt. Prosjektet gjennomføres som problembasert læring med høy grad av selvstendig arbeid, veiledes gruppevis og i fellessamlinger. Oppgaven går ut på å løse et konkret og tverrfaglig problem. Arbeidet organiseres som et prosjekt. Høyskolen sin elektronisk læringsplattform brukes i kurset.

Arbeidsomfang

250-300 timer

Praksis

Ingen veiledet praksis i emnet

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Individuell, skriftlig innlevering i vårsemesteret.

Eksamen

Skriftlig hjemmeeksamen. Varighet: 3 timer. Hjemmeeksamen skal løses enten individuell eller i gruppe på inntil tre studenter. Eksamensarbeidet vil bli vurdert likt, uavhengig av om det er individuell innlevering eller gruppeinnlevering.

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt.

Karakterregel A-F, der A er beste karakter og F er ikke bestått.

Sensorordning

En ekstern og en intern sensor eller to interne sensorer.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Ny og utsatt eksamen gjennomføres ved neste ordinære eksamen. Arbeidskrav må tas på nytt ved ikke bestått eksamen i emnet.

Evaluering av emnet

Skriftlig sluttevaluering av emnet.

Litteratur

Litteraturen er sist oppdatert 19.6.2020

Senge, Peter M (1990). The Fifth Discipline. Chapter 3, "Prisoners of the System or Prisoners of Our Own Thinking?"

 

Stroh, David Peter (2015), Systems Thinking For Social Change: A Practical Guide to Solving Complex Problems, Avoiding Unintended Consequences, and Achieving Lasting Results, ISBN: 978-1603585804

 

Taleb, Nassim Nicholas. Antifragile: Things that gain from disorder. Vol. 3. Random House Incorporated, 2012.

 

Jensen, Derrick. Endgame: The problem with civilazation. Vol. 1. Seven Stories Press, 2006.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. nov. 2021 00:22:41