Fakta om emnet

Studiepoeng:
30
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Gunnar Andersson
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRI37519 Bacheloroppgave med vitenskapsteori og metode (Vår 2022)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er obligatorisk i Bachelorstudium i Innovasjon og prosjektledelse

Absolutte forkunnskaper

Bestått eksamen i minimum 120 studiepoeng (5. semester) i henhold til studieplanen for programmet.

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisningssemester

6. semester (vår)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper

Studenten har:

 • bred kunnskap om utvikling, innovasjon og verdiskapning i eksisterende og etablerte virksomheter

 • grunnleggende kunnskap om organisasjons- og prosjektstrukturer

 • kjennskap til næringsliv og offentlig virksomhet

 • kunnskap om bruk av informasjonskilder og referanseteknikk

Ferdigheter

Studenten har:

 • ferdighetene til å drive, styre og lede utviklingsprosjekt

 • ferdighetene til effektivt, målrettet og selvstendig å kunne tilegne seg nye kunnskaper og ferdigheter, både gjennom tverrfaglig samarbeid og ved hjelp av søk etter faglig relevant og kvalitetssikret informasjon

 • kompetanse til å drive resultatorienterte prosjekter

Generell kompetanse

Studenten har:

 • grunnforståelse av vitenskapsteori og metode og kan vise relevante bidrag i forhold til eget prosjekt

 • innsikt i relevante etiske krav knyttet til innovasjon og prosjektledelse

Innhold

I emnet skal studentene arbeide med et faglig relevant, konkret, reelt og tverrfaglig problem for en lokal, regional eller internasjonal oppdragsgiver. Prosjektplan og problemstillingen skal godkjennes av veileder. Arbeidet organiseres som et prosjekt med oppdragsgiver, styringsgruppe, prosjektleder og arbeidsgruppe. Gruppene arbeider selvstendig under veiledning. Det forventes at studenten arbeider med både tilstrekkelig prosjektomfang (tilsvarende 30 studiepoeng i arbeidsmengde) og tidshorisont fra 1. januar til ca. 5. juni.

Prosjektrapporten skrives i henhold til avdelingens retningslinjer.

Undervisnings- og læringsformer

Bacheloroppgaven gjennomføres som problembasert læring med høy grad av selvstendig arbeid.

Studenten arbeider med en prosjektoppgave der en samarbeidsbedrift/virksomhet/prosjekt er oppdragsgiver. Prosjektperioden avsluttes med en EXPO-utstilling hvor prosjektresultatet presenteres for sensorer og publikum.

Arbeidsomfang

800 timer

Praksis

Ingen veiledet praksis i emnet

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Forprosjekt/midtveisrapport - leveres etter nærmere retningslinjer og frister

 • Møter med veileder/oppdragsgiver

 • Opprettelse og drift av nettside for prosjektet etter nærmere angitte retningslinjer

Eksamen

To eksamenskomponenter inngår i sluttvurderingen, og disse vektes i henhold til beskrivelsene under:

1. Bacheloroppgave i gruppe (75% av total karakter). Her vurderes den skriftlige redegjørelsen for hele bachelorprosjektet.

Vurderingskomponentene som vektlegges er:

 • problemstilling

 • faglig forankring

 • valg og bruk av metode

 • faglig resultat

 • prosjektresultat

 • prosjektprosessen

2. EXPO-utstillingen og muntlig presentasjon i gruppe (25% av total karakter) Stand på utstilling og åpen presentasjon (foredrag) på ca 15-20 minutter, samt betjening av stand under hele EXPO-utstillingen. Alle gruppemedlemmene skal bidra til utstillingen og presentasjonen.

Det settes én samlet karakter for de to komponentene som inngår i vurderingen. Det kan gjøres individuell karaktersetting for gruppemedlemmene.

Karakterregel A-F, der A er beste karakter og F er ikke bestått.

Plagiatkontroll/fusk: Bacheloroppgaver skal til elektronisk plagiatkontroll. Andre emner og arbeidskrav kan bli gjenstand for plagiatkontroll. Besvarelser som er helt eller delvis identiske vil ikke bli godkjent. Helt eller delvis identiske besvarelser er å anse som forsøk på fusk. Se for øvrig forskrift om eksamen og studierett ved Høgskolen i Østfold.

Sensorordning

Team av veiledere knyttet til studieprogrammet. For spesielle prosjekt kan det brukes to sensorer, hvorav en ekstern og en intern eller to interne sensorer.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Ved ny eller utsatt eksamen må studenten levere ny bacheloroppgave og gjennomføre EXPO-utstilling og muntlig presentasjon. Ny/utsatt eksamen gjennomføres ved neste ordinære eksamen.

Evaluering av emnet

Metode for evaluering avklares mellom veileder og studenter.

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 16.11.2018

Selvvalgt litteratur til bacheloroppgaven i samråd med veileder

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 4. des. 2021 14:23:26