Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Søren Wenstøp
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

SFB10120 Organisasjonsteori (Vår 2022)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i:

 • Bedriftsøkonomi, årsstudium

 • Bachelorstudium i økonomi og administrasjon 

 • Bachelorstudium i regnskap

Valgfritt emne i:

 • Bachelorstudium i informasjonssystemer

Organisasjonsteori (eller tilsvarende) må være fullført og bestått for å starte på emner i tredje studieår i bachelorstudiet i økonomi og administrasjon og bachelorstudiet i regnskap. 

Undervisningssemester

 • Bedriftsøkonomi, årsstudium: 2. semester (vår)

 • Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon: 2 semester (vår)

 • Bachelorstudiet i regnskap: 2. semester (vår)

 • Bachelorstudiet i informasjonssystemer: 4. semester (vår)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Studenten

 • kan forstå de vesentligste teoribidrag innen faget organisasjonsteori og sammenhengen mellom disse.

 • har innsikt i samspillet mellom organisasjon, økonomien, og samfunnet.

 • har innsikt i ufordringer (trusler og muligheter) en organisasjon kan stå overfor med hensyn til digitalisering av økonomien.

 • har kjennskap til kjernebegreper i organisasjonsfag.

Ferdigheter

Studenten

 • kan se sammenhengen mellom teoribruk og hvordan den kan benyttes på praktiske problemstillinger.

 • har utviklet evne til å hente inspirasjon fra ulike fagfelt.

Generell kompetanse

Studenten

 • har kunnskap om etiske aspekter ved organisasjonsteorien.

 • kan anvende kunnskap i en praktisk organisasjonshverdag.

Innhold

 • Historikk og utviklingstrekk sett fra et makroperspektiv.

 • Organisasjonsteoretiske perspektiver.

 • Organisasjonsstruktur (formelle og uformelle trekk).

 • Organisasjonsformer og organisasjonsdesign.

 • Organisasjonskultur.

 • Organisasjonspsykologi og adferdsøkonomisk fundert innsikt.

 • Organisasjonsformer og dens omgivelser - avhengighet og strategi.

 • Interessenter og makt.

 • Grunnleggende prosesser knyttet til målsettinger, beslutninger, informasjon og kommunikasjon.

 • Teorier innen management og ledelse.

 • Intellektuell kapital.

 • Mellommenneskelige relasjoner - kognitive og sosiale prosesser.

 • Motivasjon og moral.

 • Læring på individ- og organisasjonsnivå.

Eksemplene vil i stor grad bli hentet fra den internasjonale arena.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, gruppearbeid og veiledning. Det legges særlig vekt på gruppearbeid for å fremme læring i interaktive team. Det gis tilbakemelding på læringsprosessen underveis.

Arbeidsomfang

Det er forventet at studenten bruker ca. 280 timer på dette emnet.

Praksis

Det er ingen veiledet praksis i dette emnet

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

En innleveringsoppgave individuelt eller i gruppe.

Arbeidskravet må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell hjemmeeksamen. Varighet 72 timer.

Alle hjelpemidler tillatt.

Karakterregel: A - F.

Sensorordning

En intern og en ekstern sensor, eller to interne sensorer.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres fortløpende i dialog med faglærer og gjennom skriftlig emneevaluering. Resultatene behandles av studieleder i dialog med studenttillitsvalgte og faglærere. Programutvalg følger opp studentevalueringene ved avdelingen.

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 06.12.2018

Obligatorisk:

 • Jacobsen, Dag Ingvar og Jan Thorsvik (2013). Hvordan organisasjoner fungerer. 4. utgave Bergen: Fagbokforlaget. ISBN 9788245014457

 • Alt materiale som publiseres på høgskolens læringsplattform og/eller deles ut i forelesninger er også pensum.

 • Vitenskapelige artikler og annet materiale som gjøres tilgjengelig i løpet av semesteret.

Supplerende litteratur:

 • H. Mintzberg (1992) Structure in Fives: Designing Effective Organizations (Prentice Hall International Editions).

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. nov. 2021 10:22:29