Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Jørn Inge Halvorsen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

SFB10816 Mikroøkonomi med anvendelser (Vår 2022)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i

 • bachelorstudiet i økonomi og administrasjon

 • bachelorstudiet i regnskap

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på følgende emner:

Matematikk og statistikk, Makroøkonomi, Innføring i bedriftsøkonomisk analyse.

Undervisningssemester

4. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Studenten har

 • innsikt i mikro- og markedsøkonomi

 • kunnskap om og forståelse av hvordan aktørene vil handle i ulike økonomiske situasjoner

 • innsikt i hvordan aktørene er med på å bestemme virkemåten og tilpasningen ved ulike markedsformer

Ferdigheter

Innen praktiske og teoretiske problemstillinger kan studenten:

 • framstille og forklare konsumentens økonomiske beslutninger basert på konsept av nytte og budsjettbetingelse

 • framstille og forklare produsentens økonomiske beslutninger basert på teknologi, faktorpriser og produktpriser

 • vise og forstå hvordan samspillet mellom konsumenter og produsenter under visse forutsetninger, skaper en markedslikevekt i ulike markedsformer

 • drøfte kriterier for samfunnsøkonomisk effektivitet og analysere sammenhengen mellom markedslikevekt og effektivitet, og hva myndighetene kan gjøre for å bidra til økt effektivitet

Generell kompetanse

Studenten kan

 • drøfte de etiske forutsetningene som neoklassisk økonomisk teori, og alternativer til denne teorien, bygger på

 • diskutere konstruktivt faglige problemstillinger

Innhold

Emnet skal gi innsikt i analyser av enkeltaktørers økonomiske adferd og samspillet mellom disse i ulike markedsformer. Videre drøftes kriteriene for økonomisk effektivitet og betingelsene for at individuelle økonomiske beslutninger skal kunne føre til en effektiv utnyttelse av samfunnets ressurser. I situasjoner hvor samfunnsøkonomisk effektivitet ikke realiseres automatisk ved bruk av markedsmekanismen, drøftes det hvordan man gjennom økonomisk-politiske tiltak kan bidra til å korrigere ulike markedsløsninger.

Undervisnings- og læringsformer

Emnet er lagt opp med tradisjonelle forelesninger og oppgaveløsning.

Arbeidsomfang

Det er forventet at studenten bruker ca. 280 timer på dette emnet.

Praksis

Det er ingen veiledet praksis i emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

En innlevering (individuell eller i gruppe) må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell, skriftlig firetimers eksamen.

Hjelpemidler: godkjent kalkulator.

Karakterregel: A-F.

Sensorordning

En intern og en ekstern sensor, eller to interne sensorer.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres fortløpende i dialog med faglærer og gjennom skriftlig emneevaluering.

Resultatene behandles av studieleder i dialog med studenttillitsvalgte og faglærere. Programutvalg følger opp studentevalueringene ved avdelingen.

Litteratur

Litteratur er sist oppdatert 30.10.2019. Kan endres før semesterstart.

Viggo Andreassen, Ivar Bredesen og Joachim Thøgersen (2016): Innføring i mikroøkonomi for økonomisk-administrative studier (2 utgave). Cappelen Damm Akademiske.

Alt materiale som publiseres på høgskolens læringsplattform er også pensum.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. nov. 2021 01:22:27