Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Asbjørn O. Pedersen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

SFB30722 Regnskap, budsjettering og økonomistyring i offentlig sektor (Vår 2022)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Valgfritt videreføringsemne i:

  • bachelorstudiet i regnskap, 3. studieår

Absolutte forkunnskaper

Alle emner i studiets første studieår må være bestått for å kunne starte på dette emnet.

Undervisningssemester

6. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Studenten

  • har kjennskap til kommunal og statlig regnskapsføring, økonomistyring og rapportering.

  • kjenner til sentrale bestemmelser for budsjett, regnskap og økonomistyring for kommunene, og staten herunder periodisert regnskap i staten for statlige virksomheter.

Ferdigheter

Innen praktiske og teoretiske problemstillinger i regnskap:

Studenten

• kan anvende analysemetoder

• kan anvende relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid

• kan anvende annen relevant kunnskap, og begrunne sine valg

• kan bokføre og avslutte regnskap for kommuner

• kan bokføre og avslutte regnskap for staten og statlige virksomheter

• kjenner til reglene for budsjettering i kommunene og staten

• kan beregne minimumsavdrag i kommuneregnskapet

• kjenner til handlingsregler og mål for økonomiforvaltningen

• kjenner til bevilgningsreglementet og økonomiregelverket i staten

• kjenner til regnskapsstandarder i kommune og stat

• kan gjøre en regnskapsanalyse i kommuner og stat

Generell kompetanse

Studenten

• har innsikt i nye økonomiske trender for offentlig budsjettering, regnskap og budsjettering

• har innsikt i miljømessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av tjenester og løsninger innenfor sitt fagområde og kan sette disse i et samfunnsnyttig, etisk og bærekraftig perspektiv

• kan kritisk vurdere strategiske økonomistyringsmodeller

• kan arbeide selvstendig og i samarbeid med andre i prosjektgrupper

• kan diskutere faglige problemstillinger i forhold til praktiske case

• kan formidle relevant faglig kunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig

• kan bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre.

Innhold

Emnet gir kunnskap om teorifundamentet, lover, forskrifter og andre sentrale regler innenfor budsjettering, regnskap i offentlig sektor for å kunne utarbeide regnskap med utgangspunkt i regelverkene og bygger på studentens kunnskaper i finansregnskap,

Emnet gir også kunnskap om økonomiforvaltningen i den offentlige sektoren.

Undervisnings- og læringsformer

Emnet er lagt opp med forelesninger, oppgaveløsning, selvorganisert gruppearbeid med øvingsoppgaver, tester og veiledning enkeltvis eller i grupper med faglærer.

Studentene skal aktivt bruke Sticos Oppslag Kommune aktiv gjennom hele undervisningen.

Arbeidsomfang

Det er forventet at studenten bruker ca. 280 timer på dette emnet.

Praksis

Det er ingen veiledet praksis i emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

En innlevering i gruppe må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell skriftlig firetimers eksamen.

Tillatt hjelpemoddel: Godkjent kalkulator.

Karakterregel: A – F.

Sensorordning

En intern og en ekstern sensor, eller to interne sensorer.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres fortløpende i dialog med faglærer og gjennom skriftlig emneevaluering.

Resultatene behandles av studieleder i dialog med studenttillitsvalgte og faglærere. Programutvalg følger opp studentevalueringene ved avdelingen.

Litteratur

Sunde, Øyvind (siste utgave). Kommuneregnskapet: NKK Kommunaløkonomisk forlag.

Alt materiale som publiseres på høgskolens læringsplattform er også pensum.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 5. des. 2021 12:23:41