Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
June Merete Solberg Tolsby
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

SFB31221 Bærekraftig endringsledelse (Vår 2022)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Bachelor i økonomi og administrasjon

Absolutte forkunnskaper

Alle emner i 1. studieår må være bestått for å kunne starte på emner i 3. studieår/profileringsemner.

Undervisningssemester

6. semestret (vår)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

 

Studenten har:

 • Forståelse for hvordan eksterne og interne forhold kan skape behov for endring i en organisasjon.

 • Kjennskap til hvordan endringsledelse er avhengig av ledelsesendring.

 • Kunnskap om behovet for klare mål og verdien av å skape oppslutning rundt retningen mot målet.

 • Forståelse for lederens rolle i initiering og gjennomføring av endringsprosesser i organisasjoner.

 • Kjennskap til rasjonelle og emosjonelle utfordringer i ledelse av endringsprosesser.

 

Ferdigheter

 

Studenten kan:

 • Planlegge og gjennomføre endringsprosesser basert på kunnskap om endringsledelse og prosjektledelse.

 • Utvikle og presentere gjennomtenkte og begrunnede planer for å gjøre endringer i en organisasjon.

 • Skrive rapporter tilknyttet problemstillinger relatert til endringsledelse som tilfredsstiller kravene for akademisk skriving og vitenskapelige rapporter.

 

Generell kompetanse

 

Studenten kan:

 • Arbeide selvstendig og i samarbeide med andre med problemløsning.

 • Drøfte og problematisere endringsledelse med andre.

 • Presentere egne arbeider på en profesjonell måte, og gi konstruktiv tilbakemelding på andres arbeid.

Innhold

 • Hvordan påvirkes bedriften av endringer i interne og eksterne arbeidsbetingelser?

 • Planlegging og kommunikasjon av endringsprosesser.

 • Ledelsesutfordringer i organisasjoner i endring, og håndtering av disse utfordringene.

 • Implementering av endringer i organisasjoner.

Undervisnings- og læringsformer

Emnet er organisert med samlinger og/eller ukentlig undervisning. 

Emnet er knyttet tett sammen med emnene innovasjonsledelse, prosjektledelse og teamledelse som inngår i profileringen. 

Det legges vekt på at studentene kommer forberedt til undervisningen, da mye av undervisningstiden vil bli brukt til diskusjoner og arbeide med lærestoffet. I tillegg vil det bli noen tradisjonelle forelesninger og langsgående veiledning med faglærer.  Deler av undervisningen kan bli gjennomført gjennom digitale kanaler. 

Emnet er undervist på norsk.  Engelskspråklig litteratur og gjesteforelesninger kan forekomme. 

Studentene vil gjennomgå relevant teori som skal gi nødvendig kunnskap og ferdigheter for å kunne identifisere behovet for, planlegge og implementere endringsprosesser i organisasjoner.  Teorien vil så anvendes i gruppebasert prosjektarbeid basert på reelle situasjoner og caser.  Gruppenes arbeid skal presenteres muntlig og skriftlig.

Arbeidsomfang

Det er forventet at studenten bruker om lag 280 timer på dette emnet.

Praksis

Det er ingen veiledet praksis i emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Aktiv deltakelse i utarbeidelse, innlevering og presentasjon av tre gruppeprosjekter.

 • Deltagelse på minimum 80% av forelesninger og samlinger.   

Eksamen

Mappevurdering i gruppe og individuell muntlig justerende eksamen.

Mappe består av tre caseoppgaver som løses i gruppe. Det gis en foreløpig felles gruppekarakter på karakterskala A-F. Mappen må være vurdert til bestått før studentene kan fremstille seg til muntlig eksamen.

Individuell muntlig eksamen er en samtale på ca. 30 minutter som tar utgangspunkt i en kort (inntil 5 minutter) presentasjon av innholdet i mappa. Alle temaer fra undervisningen kan i inngå i eksamineringen.

Det settes individuell karakter i emnet. Individuell muntlig eksamen virker justerende på karakter for mappe, maksimalt to trinn opp eller ned på karakterskala A-F.

 

 

Sensorordning

Presentasjoner og innleveringer av caseoppgaver (mappe) vurderes av faglærer. 

Muntlig eksamen vurderes av intern og ekstern sensor. 

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Ved ikke bestått mappene vil studentene ha mulighet til å omarbeide mappene en gang til. 

Ved ikke bestått på muntlig eksamen, kan de samme prosjektoppgavene benyttes.  

Ved forbedring av karakter må hele emnet tas på nytt. 

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres fortløpende i dialog med faglærer og gjennom skriftlig emneevaluering. Resultatene behandles av studieleder i dialog med studenttillitsvalgte og faglærere. Lokalt utvalg for utdanningskvalitet (LUKU) følger opp studentevalueringene ved avdelingen. 

Litteratur

 • Hennestad, Revang: Endringsledelse og ledelsesendring, 2020.  

 • Jørgensen, Tynes Pedersen: RESTART. Syv veier til bærekraftig business, 2017. 

 • Artikler og supplerende litteratur kommuniseres ved semesterstart og gjennom semesteret

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. nov. 2021 00:22:44