Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
John-Erik Andreassen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

SFB31421 Innovasjonsledelse og bedriftsutvikling (Vår 2022)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i bachelor i økonomi og administrasjon

Absolutte forkunnskaper

Alle emner i 1. studieår må være bestått for å kunne starte på emner i 3. studieår/profileringsemner.

Undervisningssemester

6. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Studenten har

 • kunnskap om ulike typer innovasjon, innovasjonsprosesser og bedriftsutvikling

 • kunnskap om strategi og bedriftsutvikling

 • kunnskap om sammenhengen mellom innovasjonsledelse og strategi

 • oppdatert kunnskap om relevante teorier og metoder i forskningsfronten

 • kunnskap om strategiens og innovasjonens betydning for bedriftens forretningsmodeller

 • kunnskap om forretningsmodeller og forretningsplaner

Ferdigheter

Studenten kan:

 • kan bruke oppdatert kunnskap innen innovasjonsledelse og bedriftsutvikling for å planlegge og gjennomføre undersøkelser

 • anvende forretningsmodeller

 • lage forretningsplaner

 • skrive rapporter knyttet til tematiske problemstillinger som tilfredsstiller kriteriene for akademisk skriving og vitenskapelige rapporter

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • arbeide selvstendig og i samarbeid med andre i undersøkelser basert på en faglig problemstilling

 • diskutere konstruktivt faglige problemstillinger

 • planlegge og gjennomføre undersøkelser innenfor det økonomisk administrative fagområdet

 • forfatte et selvstendig skriftlig arbeid i gruppe eller individuelt

 • presentere eget arbeid, og kunne gi tilbakemelding på andres arbeider

 • ha forståelse for betydningen av innovasjonsprosesser og forretningsmodeller

Innhold

 Emnet har følgende hovedtema:

 • Begreper, ideer og modeller om innovasjon.

 • Ledelse av innovasjon og organisering for innovasjon.

 • Innovasjonsstrategi

 • Strategi og verdiskaping: Fra tanke til forretning:

 • Forretningsmodeller og forretningsplaner

 • Begreper, ideer og tilnærminger til innovasjon vil bli drøftet i forhold til gjennomføring av studentundersøkelse

Undervisnings- og læringsformer

Emnet går i vårsemesteret, og er knyttet nært sammen med emnet prosjektledelse, teamledelse, endringsledelse og innovasjonsledelse og er organisert med samlinger i vårsemesteret, med temaundervisning i samlingene og løpende veiledning mellom samlingene. Samlingene er hel- og halvdagssamlinger. Flere samlinger kan slåes sammen til blokkundervisning. Dette informeres om ved studiestart.

 

Studentene gjennomgår relevant teori som grunnlag for å gjennomføre undersøkelser innen fagområdet. De får også en innføring i å kartlegge problemstillinger om innovasjonsledelse og bedriftsutvikling i regionale bedrifter, datainnsamling og intervjuing av bedrifter, som et grunnlag for å analysere virksomheten, og komme med anbefalinger for å utvikle bedriftene.

 

Det legges vekt på at studentene er forbereder seg til undervisningen med presentasjoner og diskusjon av lærematerialet. Under dette arbeidet og mellom samlingene arbeider studentgruppene selvstendig hvor det gis veiledning underveis. Veiledning fra faglærer gis i forbindelse med gruppearbeider, møter mellom gruppeledere og i møte med gruppene, via e-post og på telefon.

Emnet undervises ved bruk av forelesninger, case, gruppearbeid og selvstudium, kombinert med oppgaver- og gruppediskusjoner. Deler av undervisningen kan gjennomføres av gjesteforelesere, og på andre læresteder som en del av samarbeidet med andre universiteter.

Hovedspråket i undervisningen er norsk, deler av undervisningen kan foregå på engelsk.

Arbeidsomfang

Det er forventet at studenten bruker om lag 280 timer i alt på dette emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Deltakelse på minst 80 % av temasamlingene.

 • Muntlig presentasjon av innleveringene som inngår i mappevurderingen av emnet. Presentasjonen gjennomføres i gruppe. 

 

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Mappevurdering i gruppe

Mappevurderingen består av tre innleveringer.

 • To innleveringer innenfor tema innovasjon og bedriftsutvikling

 • En innlevering inngår i en undersøkelse om innovasjonsledelse

Innleveringene leveres som gruppearbeid. Deler av innleveringene kan inngå profilerings bachelor oppgave. Det gis en samlet karakter for gruppen basert på de tre innleveringer. 

Karakterregel: A-F.

Sensorordning

En intern og en ekstern sensor, eller to interne sensorer.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Ved ikke bestått vil studentene ha mulighet til å omarbeide mappen en gang. Ved forbedring av karakter må ny mappe leveres ved neste ordinære eksamensgjennomføring.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres fortløpende i dialog med faglærer og gjennom skriftlig emneevaluering. Resultatene behandles av studieleder i dialog med studenttillitsvalgte og faglærere. Programutvalg følger opp studentevalueringene ved avdelingen.

Litteratur

Litteraturen er sist oppdatert 01.06.2020. Det kan forekomme endringer før semesterstart.

Obligatorisk litteratur

 • Gjelsvik, M. (2007). Innovasjonsledelse: ledelse av innovasjon og internt entreprenørskap. Bergen: Fagbokforlaget. 286 s.

 • Tidd, Joseph and John Bessant (2013). Managing Innovation: Integrating Technological, market and organizational change. Fourth edition, Chichester, John Wiley & Sons Ltd.

 • Alt annet materiale som publiseres på høgskolens læringsplattform og/eller deles ut i forelesninger er også pensum.

Supplerende litteratur

 • Aasen, T.M:B. & Amundsen, O. 2015. Innovasjonsarbeid: organisasjon, kultur og ledelse, Oslo, Gyldendal akademisk.

 • Dahle, Verde og Dagestad. (2010).: Vekstbedriften - fra innovasjon til lønnsom drift. Oslo: Universitetsforlaget 2010 313 s.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. nov. 2021 01:22:29