Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Lilja Mosesdottir
Undervisningsspråk:
Norsk og engelsk.
Varighet:
½ år

SFB34420 Bacheloroppgave (Vår 2022)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, profileringsretningene:

  • Økonomisk analyse

  • Internasjonal økonomi

Absolutte forkunnskaper

Alle emner i første studieår må være bestått for å starte på dette emnet.

Anbefalte forkunnskaper

Bygger på alle obligatoriske emner i bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, 1. til 4. semester, eller tilsvarende emner ved andre universitet/høyskoler. Spesielt viktig er innholdet i metodeemnene Matematikk og statistikk og Anvendt statistikk og metode.

Undervisningssemester

6. semester (vår)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Studenten har:

• Videregående kunnskap om teorier og nyere forskningsarbeider som er relevante for et valgt utrednings- og analyseprosjekt.

• Kunnskap om relevante hovedalternativ til forskningsopplegg (design).

• Kunnskap om relevante alternative metoder for datainnsamling og dataanalyse.

• Kunnskap om kritisk litteratursøk av tidligere forskning i relevante litteratur- og datakilder samt vitenskapelig referanseteknikk i både løpende tekst og i lister.

Ferdigheter

Studenten kan:

• formulere en problemstilling som lar seg forske/utrede.

• gjennomføre kritisk litteratursøk og bygge på tidligere kunnskap fra andre forskere.

• sette opp et passende undersøkelsesopplegg (design).

• evaluere fordeler og ulemper som medfølger ulike analysemetoder.

• samle inn ulike typer data (for eks. arkiv-, panel-, survey-, intervju-, fokus gruppedata).

• gjennomføre en hel forskningsprosess i samsvar med akademiske standard og normer.

• planlegge og skrive en hel rapport.

• hente tilbakemeldinger gjennom å utsette halvferdig arbeid og preliminære funn for konstruktive tilbakemeldinger.

• ta hensyn til relevante tilbakemeldinger fra andre i egen oppgave.

Generell kompetanse

Studenten

• kan ta bevisste valg som er basert på både skriftlige kilder og argumenter fra intervjuobjekter, respondenter, medstudenter og veileder(e).

• kan ta til vane å vurdere pålitelighet av kilder og utsagn.

• kan lære og tenke på validitet og reliabilitet av egen og andres forskning og utredning.

• kjenner til konstruktiv samtaleføring både i smågrupper og større fora.

• kjenner til ulike måter å bidra til generering av ny kunnskap gjennom eget forskningsbidrag.

Innhold

Analyse og diskusjon av utvalgte problemstillinger og tema innenfor bedrifts- og samfunnsøkonomiske teorier og praksis. Det settes spesielt fokus på dagsaktuelle problemstillinger, på nyere teorier, modeller og hypoteser.

Seminaret er del av veiledningsprosessen. Gjennom denne prosessen lærer studentene å stille relevante spørsmål og filtrere svar de mottar i henhold til relevans og troverdighet. Det forutsettes enten kvalitativ eller kvantitativ datainnhenting i moderat skala. Mot slutten av semesteret presenterer studentene sine hovedfunn for andre seminardeltakere og henter tilbakemeldinger før sin siste revisjon og ferdigstillelse av den nesten ferdige oppgaven.

Undervisnings- og læringsformer

Selvstyrt aktivitet i grupper på to til tre studenter. Støtte fra emneansvarlig/veileder(e) gjennom hele semesteret. Felles for alle seminardeltakere, forelesninger/korte videoer av sentralt innhold. Diskusjoner og spørsmål-svar -sesjoner i plenum. Hyppige korte skriftlige oppgaver med raske tilbakemeldinger angående sentrale milepæler i oppgaveskrivingsprosessen av egne prosjekter. Temaspesifikk veiledning fra veilederen. Hver gruppe (eller student) skriver en bacheloroppgave om avtalt tema og presenterer hovedfunnene i slutten av semesteret.

Arbeidsomfang

Det er forventet at studenten bruker omlag 280 timer i alt på emnet.

Praksis

Det er ingen veiledet praksis i emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Arbeidskrav 1: Fire obligatoriske, godt forberedte møter med en tildelt veileder spredt over semesteret og innlevering av en individuell loggbok over aktiviteten.

Arbeidskrav 2: Innlevering av prosjektskisse.

Arbeidskrav 3: Muntlig presentasjon i plenum av nesten ferdig utkast til bacheloroppgaven.

Arbeidskravene må være godkjent før studentene kan levere inn bacheloroppgaven.

Eksamen

Skriftlig bacheloroppgave (inntil 6000 ord), individuelt eller i gruppe 2-3 studenter.

Sensorordning

Minst to sensorer, hvorav minst én ekstern

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Jf Forskrift om eksamen, studierett og grader ved Høgskolen i Østfold, §6-3:

(7) En student som har fått resultat ikke bestått på bacheloroppgave, masteroppgave eller annet større selvstendig arbeid, kan levere omarbeidet versjon av oppgaven til sensur én gang.

(8) Ved ønske om forbedring av bestått resultat på bacheloroppgave, masteroppgave eller annet større selvstendig arbeid, kan ikke oppgaven omarbeides, men må skrives på nytt med ny problemstilling. Studenten har i dette tilfelle ikke krav på ny faglig veiledning.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres fortløpende i dialog med faglærer og gjennom skriftlig emneevaluering.

Resultatene behandles av studieleder i dialog med studenttillitsvalgte og faglærere. Programutvalg følger opp studentevalueringene ved avdelingen.

Litteratur

  • Tilleggslitteratur avtales med veilederen i forhold til tema og metode i de enkelte oppgavene.

Litteraturlisten er sist oppdatert 07.10.2021:

Norsk:

Johannessen, A., Christoffersen, L., & Tufte, P. A. (2020). Forskningsmetode for økonomisk-administrative fag. 4. utgave. Oslo: Abstrakt forlag, s. 485.

Rognsaa Aa. 2015. Bacheloroppgaven. Skriveråd og regler for utformingen. Universitetsforlaget. 184 s.

Thagaard T. 2018. Systematikk og innlevelse. En innføring i kvalitative metoder. 5. utgave. Fagbokforlaget. 222 s.

eller

Engelsk:

A software/quantitative method manual in accordance with available statistical software during the semester.

Bougie, R. & Sekaran, U. (2019). Research Methods For Business: A Skill Building Approach. 8th Edition. 8th edition. New York: Wiley, pp. 432.

Collis J., Hussey R. 2014. Business research: A practical guide for undergraduate and postgraduate students. 4. Ed. Palgrave MacMillan. 376 p.

Eriksson P., Kovalainen A. 2012. Qualitative methods in business research. Sage. 363 p.

Norsk/engelsk:

Temaspesifikk litteratur for hver gruppe anbefalt av veileder(e).

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. nov. 2021 00:22:45