Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for informasjonsteknologi
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Lars Emil Skrimstad Knudsen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

ITF21013 Android-programmering (Høst 2018)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Valgfritt emne.

Absolutte forkunnskaper

Kunnskaper tilsvarende emnet Objektorientert programmering.

Undervisningssemester

3. eller 5. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Studenten har

 • en forståelse av hva som gjør mobilapplikasjoner interessante og underholdende
 • kunnskap om et egnet programmeringsspråk/-omgivelse mobilutvikling
 • kunnskap om prinsipper for utvikling av mobile applikasjoner

Ferdigheter
Studenten kan

 • planlegge, designe og dokumentere mobilapplikasjoner
 • implementere mobilapplikasjoner med plattformen Android

Generell kompetanse
Studenten kan

 • forstå hensikten med å planlegge og dokumentere før man starter implementasjonen
 • lese og finne dokumentasjon (API)

Innhold

 • Rammeverket for Android (designprinsipper i rammeverket og API), herunder bl.a.:
  • Sensorer/Hardware
  • Datalagring
  • Innhenting av innhold fra eksterne kilder
  • Bakgrunnstjenester og systemtjenester
 • Brukergrensesnitt og brukerforståelse for mobilapplikasjoner

Det eksakte innholdet i emnet vil bli tilpasset prosjektene studentene velger å lage.

Undervisnings- og læringsformer

Emnet vil være bygget opp slik at det er en intensiv del først med generelle forelesninger. Etter dette arbeides det i hovedsak med et prosjekt, og det er få forelesninger.

Emnet baserer seg også på at studentene i svært stor grad på egenhånd skal finne og sette seg inn i utdypende informasjon rundt temaene som undervises og som er nødvendige i de ulike prosjektene.

For å få best mulig utbytte av emnet bør studenten disponere en Android-basert smarttelefon.

Arbeidsomfang

Ca 240 timer.

4 timer forelesning + øving pr. uke.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Inntil 6 obligatoriske innleveringer og 1 obligatorisk presentasjon i løpet av semesteret.
Alle innleveringer må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Utviklingsprosjekt
Studentene skal gjennomføre et utviklingsprosjekt for en selvvalgt mobilapplikasjon. Basert på studentantall og prosjektenes omfang avgjøres det om dette skal gjøres individuelt eller i grupper. I prosjektet inngår også dokumentasjon både av applikasjonen og utviklingsprosessen.

Det gis individuell karakter. Karakterskala A-F.

Sensorordning

Emneansvarlig sensurerer sammen med ekstern eller intern sensor.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Ved ny og utsatt eksamen avtales innholdet i utviklingsprosjektet med emneansvarlig. Ny og utsatt eksamen vil kunne utføres i ny gruppe eller individuelt. Dette avgjøres av emneansvarlig i hvert enkelt tilfelle.

Evaluering av emnet

Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • Midtsemesterevaluering (obligatorisk)

Den emneansvarlige lager en oppsummering på bakgrunn av studentenes tilbakemeldinger og sine egne erfaringer med emnet. Oppsummeringen behandles av studiekvalitetsutvalget ved avdeling for informasjonsteknologi.

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 21. mars 2018.

Diverse nettressurser som gjøres tilgjengelig på høgskolen læringsplattform.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 8. aug. 2020 03:00:42