Fakta om emnet

Studiepoeng:
20
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for lærerutdanninger og språk
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Marion Elisenberg
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LBLDSTM19 Språk, tekst og matematikk (Høst 2021)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, deltid.

Absolutte forkunnskaper

Bestått praksis i 1. og 2. studieår.

Undervisningssemester

5. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om barns matematiske utvikling, barns muntlige og skriftlige språk og språkutvikling, også i flerspråklige og flerkulturelle perspektiv.
 • har kunnskap om hvordan barn tilegner seg dialogferdigheter og hvordan de skaper mening med og uttrykker seg gjennom ulike tegnsystemer.
 • har kunnskap om skjønnlitteratur og sakprosa for barn, moderne tekst- og mediekulturer og sjangrer fra muntlige fortellertradisjoner med særlig vekt på samisk fortellertradisjon.
 • har grunnleggende kunnskap om språk-, tekst- og matematikkmiljøets betydning for alle barns lek og deltakelse i hverdagsaktiviteter.
 • har grunnleggende kunnskap om lekens og samtalens betydning for barns teksterfaringer, språk- og matematikkutvikling og hvordan språk og matematikk brukes som verktøy for utforskning og tenking.
 • har kunnskap om estetiske og kroppslige aspekter ved barns språklige og matematiske utvikling.

 

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan observere, vurdere, legge til rette for og støtte barns språklige, tekstlige- og matematiske utvikling i lys av barnehagens pedagogiske virksomhet.
 • er en bevisst språklig rollemodell og en samtalepartner som fremmer barns aktive deltakelse, utvikling og danning.
 • Kan skape et inkluderende og variert lekemiljø for matematisk og språklig utforskning, fortellinger og høytlesing og sikre mangfold i barns tekstopplevelser og lesefelleskap, også i et flerkulturelt perspektiv.
 • Kan veilede, lede og kritisk reflektere over arbeidet med språk, tekst og matematikk i barnehagen.
 • Innehar profesjonsfaglig digital kompetanse.

 

Generell kompetanse

Kandidaten

 • Kan delta aktivt og kritisk i samtidens barnehagefaglige diskusjoner knyttet til språk, tekst og matematikk, samt drøfte etiske og faglig-pedagogiske problemstillinger med personalet, foresatte og eksterne samarbeidspartnere.
 • Kan utøve pedagogisk ledelse i arbeidet med å inkludere og anerkjenne alle barns språklige, tekstlige og matematiske erfaringer.
 • Er bevisst det språklige, litterære og matematiske lekemiljøets betydning for arbeidet med danning, demokrati og likestilling.
 • Mestrer norsk muntlig og skriftlig (bokmål og nynorsk) og kan bruke språket kvalifisert i profesjonssammenheng.

Innhold

Innholdet ses i sammenheng med Nasjonale retningslinjer for barnehagelærerutdanning og Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanningen.

 • Muntlig språkutvikling, generell begrepslæring og språkets betydning for læring av matematikk.
 • Skriftspråkutvikling og skriftspråkstimulering, overgang barnehage-skole.
 • Flerspråklig utvikling.
 • Ulike typer samtaler med barn.
 • Helhetlig observasjon og vurdering.
 • Kritisk og etisk bruk av kartleggingsverktøy.
 • Barnelitterære tekster.
 • Høytlesing, litterær samtale og muntlig fortelling.
 • Tall og barns utvikling av tallforståelse.
 • Begynnende regning og gryende forståelse for symboler og tallsystemer.
 • Måling og romforståelse.
 • Tilrettelegging og bruk av barnehagens fysiske miljø og materiell som leketøy, konkretiseringsmateriell, bøker, spill, IKT-verktøy.
 • Barn som problemløsere og pedagogrollen i problemløsningsaktivitet.
 • Lek- og læringsteori sett i matematiske og språklige perspektiver.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisning vil foregå på ulike måter, blant annet: forelesninger, gruppearbeid, praktiske øvelser, veiledning, case-relaterte øvelser, loggskriving og selvstudium. Studentene skal også gi tilbakemelding på noen av hverandres arbeidskrav. IKT er et verktøy i arbeidet med emnet, og studentene skal bruke biblioteket.

Arbeidsomfang

Emnet er beregnet til totalt 533 timers arbeidsinnsats, inkl. timeplanlagt undervisning, selvstudium, arbeidskrav, eksamensforberedelser og eksamensgjennomføring.

Praksis

15 dagers praksis i en av HiØs partnerbarnehager. 

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 1. Obligatorisk deltakelse i undervisning i emnet er minimum 80 %. Ved tilstedeværelse under 70 % må emnet tas på nytt. 

 2. Gjennomført og bestått praksis.

 3. Muntlig presentasjon. Presentasjon av arbeid med eventyr, erfaringsdeling fra praksis og E-bok.

 4. STM-oppgaver. STM-oppgavene består av faglige, didaktiske og digitale spørsmål/oppgaver fra kunnskapsområdet STM. 4 av 5 må være bestått

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen. Dersom et arbeidskrav ikke er godkjent, får studenten en mulighet til å rette opp dette. Unntak er arbeidskrav nr. 1.

Ved ikke godkjent arbeidskrav, må studenten vente til neste gang emnet undervises for å gjennomføre og få godkjent arbeidskrav, og dermed kunne fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell muntlig eksamen på ca. 30 minutter.

Karakterskala A-F.

Sensorordning

Interne sensorer

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres fortløpende i dialog med faglærer og gjennom skriftlig emneevaluering.

Resultatene behandles av

 • trinnleder på trinnledermøte
 • av studieleder på programutvalgsmøte

Litteratur

Litteraturen er sist oppdater 2. juni 2020.

Teoribøker og artikler/kapitler:

Carlsen M. og Wathne U. Blomgren G. 2017 (3. utgave): Matematikk for barnehagelærere. Kristiansand: Høyskoleforlaget

Birkeland, Tone, Ingeborg Mjør og Anne-Stefi Teigland 2018: Barnelitteratur. Sjangrar og teksttypar. Oslo: Cappelen Damm Akademisk

Giæver, Katrine 2014: Inkluderende språkfellesskap i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget

Høigård, Anne 4.utgave 2019: Barns språkutvikling muntlig og skriftlig. Oslo: Universitetsforlaget

Selås, Magnhild og Ann-Kristin Helland Gujord 2017: Språkmøte i barnehagen, Bergen: Fagbokforlaget

I kompendium (til salgs i bokhandelen) Navn på kompendium: STM deltid høsten 2021

Berge, Anita 2015: Grøsset i eventyret i Berge (red.): Kunsten å skremme barn. Gode grøss fra vugge til småskole. Oslo: Universitetsforlaget

Dahle, Margunn Serigstad m.fl.2018: Disney som danningsagent i Bjørg Marit Nyjordet(red): Barns mediehverdag. Oslo: Cappelen Damm Akademisk

Häbler, Camilla og Marion Elisenberg 2021: Med barneleseren inn i en økokritisk lesepraksis i Barbro B. Opset og Marcus Axelsson (red.) Fortellinger om bærekraftig utvikling. Perspektiver for norskfaget

Kibsgaard, Sonja og Olaf Husby 2014: Tilhørighet og identitet i Norsk som andrespråk. Barnehage og barnetrinn. Oslo: Universitetsforlaget

Kulset, N. B. 2019 Musikk og andrespråk. Norsktilegnelse for små barn med et annet morsmål. Oslo: Universitetsforlaget

Sandvik, M. og Spurkland, M. 2009: «Hvorfor bruke litteratur i språkstimulering» i Sandvik og Spurkland: Lær meg norsk før skolestart! Språkstimulering og dokumentasjon i den flerkulturelle barnehagen. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag

Solstad, Trine 2018: Bildeboka, den viktigste boka i barnehagen i Solstad, Trine, Turid Thorsby Jansen og Anne Marie Øines: Lesepraksiser i barnehagen. Inn i litteraturen på mange måter. Bergen: Fagbokforlaget

I tillegg kommer evt. artikler som deles ut eller legges i Canvas.

Ressursmateriale fra internett:

Gjems, L. 2010: Kartlegging av barns språk: Godt for hvem – godt for hva? Nordisk Barnehageforskning, 3(3). (8 sider) Hentet fra: file:///C:/Users/meb/Downloads/Kartlegging_av_barns_sprak_Godt_for_hvem_-_godt_fo.pdf

Gjervan, M. 2006: Temahefte om språklig og kulturelt mangfold. Oslo: Kunnskapsdepartementet. Hentet fra:
https://www.udir.no/globalassets/upload/barnehage/pedagogikk/temahefter/temahefte_om_spraklig_og_kulturelt_mangfold.pdf

Ryen, E., & Simonsen, H. 2015: Tidlig flerspråklighet - myter og realiteter. NOA : Norsk Som Andrespråk, 31(1-2), 195-217. http://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1188/1178

Sandvik, M., et al. 2009: -- Har de limt hulter til bulter? Nei, de har tenka... -- Om eventyr og matematikk med flerspråklige barn i Norsk pedagogisk tidsskrift nr.01/2009
https://www.idunn.no/npt/2009/01/har_de_limt_hulter_til_bulter_nei_de_har_tenka_-_om_eventyr_og_matematik

Primærlitteratur:

Barnepoesi: Et utvalg fra nyere og eldre tid (legges i Canvas)

Eventyr: Et selvvalgt utvalg som inkluderer folkeeventyr, kunsteventyr, eventyr fra en annen kultur, f.eks. samisk. Velg gjerne eventyr som blir omtalt og brukt i undervisningen. Et eventyr skal brukes til en gruppeoppgave.

Bildebøker:
Anna Backe-Wiig/Lisa Aisato: Don Fridtjof,
Stian Hole: Garmanns sommer,
Gro Dahle/Svein Nyhus: Sinna Mann
I tillegg: En valgfri bildebok fra en gitt liste.

Fortellingsbøker for barn:
Maria Parr: Vaffelhjarte
Astrid Lindgren: Brødrene Løvehjerte

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 4. des. 2021 16:22:49