Fakta om emnet

Studiepoeng:
20
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for lærerutdanninger og språk
Studiested:
Halden
Emneansvarlige:
 • Leonora Bergsjø
 • Cathrine Aasgaard Eide
 • Ole Henrik Borchgrevink Hansen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LBLHSRLE13 Samfunn, religion, livssyn og etikk (Vår 2022)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltid.

Undervisningssemester

2. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Studenten har kunnskap om

 • barnehagens særskilte verdigrunnlag og hva dette i praksis innebærer i et flerkulturelt samfunn samt kunnskap om samiske barns kulturer og rettigheter

 • samfunnsutvikling med vekt på velferdsstaten, mangfold, likeverd, likestilling og sosial ulikhet samt har kunnskap om barndom, barnehage og familie i historisk, nåtidig og fremtidig perspektiv

 • barns reaksjoner og voksnes ansvar for barn i vanskelige livssituasjoner, samt kunnskap om hvordan man kan støtte barn og samarbeide med andre hjelpeinstanser

 • kristen tro og kulturarv, om de øvrige verdensreligionene, andre livssyn og filosofi samt etisk teori, grunnlagstenkning og etisk veiledning

 • ulike pedagogiske og digitale verktøys betydning for å fremme barns lek og læring og hvordan disse kan brukes kreativt og kritisk

Ferdigheter
Studenten kan

 • begrunne, formidle og praktisere barnehagens samfunnsmandat og verdigrunnlag

 • reflektere kritisk over egne verdier, holdninger og væremåter og handle i tråd med barnehagens formålsbestemmelse

 • formidle kulturenes fortellinger og i samarbeid med hjemmet tilrettelegge for markering av høytider og merkedager

 • samtale med barn om etiske, religiøse, filosofiske og livssynsmessige spørsmål

 • stimulere til demokratiforståelse ved å utøve demokrati i praksis

Generell kompetanse
Studenten

 • kan møte etiske utfordringer i barnehagens dagligliv, reflektere kritisk over etiske spørsmål og begrunne sine handlingsvalg

 • har tilegnet seg et faglig og profesjonelt grunnlag for å kunne arbeide tverrfaglig og tverretatlig i barnehagen

 • kan samarbeide med barns foresatte

 • kan samarbeide med og lede barn og personale med ulik bakgrunn og gi etisk veiledning

 • har evne til å se sammenhenger mellom individ, gruppe og samfunn og relatere disse sammenhengene til praksis

Innhold

 • Barnehagens grunnlagsdokumenter:

 • Barnehagens særskilte verdigrunnlag

 • Barnehagen i et flerkulturelt samfunn

 • Kristen tro og kulturarv

 • De øvrige verdensreligionene

 • Andre livssyn og filosofi

 • Etisk grunnlagstenkning og yrkesetikk

 • Samfunnsutvikling

 • Barn i samfunnsfaglig perspektiv

 • Barnehagen som organisasjon

 • Ulikhet, klasser og lagdeling

 • Barnehagen, staten og kommune

 • Barns rett til medvirkning

 • Samiske barns kulturer og rettigheter

 • Barn i sorg og vanskelige livssituasjoner

 • Samarbeide med barnas foreldre/foresatte

 • Samarbeide med andre hjelpeinstanser

Mangfoldsperspektiver, pedagogisk ledelse og samiske perspektiver ligger til grunn i alle kunnskapsområder.

Undervisnings- og læringsformer

 • Forelesninger

 • Seminarer

 • Gruppe- og plenumsamtaler

 • Lærer- og studentledet veiledning

 • Skriftlige arbeider, både individuelle oppgaver og gruppearbeid

 • Presentasjoner og framlegg med respons, ved både faglærer og studenter

 • Tverrfaglige prosjekter

 • Bruk av IKT i oppgaver og prosjekter

 • Bruk av bibliotekets ressurser

Arbeidsomfang

Emnet er beregnet til totalt 533 timers arbeidsinnsats, inkl. timeplanlagt undervisning, selvstudium, arbeidskrav, eksamensforberedelser og eksamensgjennomføring.

Praksis

20 dagers praksis i en av HiØs partnerbarnehager. Praksis er tilknyttet kunnskapsområdene Samfunn, religion, livssyn og etikk og Natur, helse og bevegelse.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent muntlig eller skriftlig av faglærer før studenten kan fremstille seg til eksamen:

 1. Godkjent og bestått praksis.

 2. Kulturenes fortellinger. Et tverrfaglig prosjekt i grupper.

 3. Fagdidaktisk oppgave i grupper med veiledning. Muntlig fremføring med powerpoint eller tilsvarende presentasjonsform.

 4. Obligatorisk deltakelse i undervisning. Minimum 80 % tilstedeværelse. Ved tilstedeværelse under 70 % må hele emnet tas på nytt neste studieår.

IKT kan anvendes som kilde og presentasjonsform.

Ved ikke godkjent arbeidskrav, må studenten vente til neste gang emnet undervises for å gjennomføre og få godkjent arbeidskrav, og dermed kunne fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell skriftlig hjemmeeksamen. Varighet: 24 timer.

Omfang: 3000-4000 ord.

Eksamensoppgaven omhandler både enkelte målområder og sammenhenger mellom målområder.

Karakterregel: A-F.

Sensorordning

Intern og ekstern sensor.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres fortløpende i dialog med faglærer og gjennom skriftlig emneevaluering.

Resultatene behandles av

 • trinnleder på trinnledermøte

 • av studieleder på programutvalgsmøte

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 20. desember 2021.

((B) = Bok, (K) = i kompendium, (N) = tilgjengelig på nett

Religion, livssyn og etikk
Bergsjø, L.O., Eilifsen, M. Tønnesen, K.T. og Vik, L.G.V (2020). Barn og unges digitale dømmekraft. Verdiløft i barnehage og skole. Universitetsforlaget. Kapittel 3, samt s. 23-31 og s. 121-125 (42 s.) ISBN: 9788215042220 (B)

Bølgan, N. B. (2018) Barnehagens verdigrunnlag. Kap 4. i Digital praksis i barnehagen. Nysgjerrig, eksperimentell og skapende. Bergen: Fagbokforlaget (6 s.) ISBN 9788245023206 (K)

Børresen, B. & Malmhester, B. (2008). Filosofere i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget. S. 46-61 (16 s.) ISBN: 9788245006834 (K)

Eidhamar, L. G. og Leer-Salvesen, P. (2017). Nesten som deg selv. Barn og etikk. Oslo: Cappelen Damm akademisk. Kap. 2, 3 og 4 (79 s.) ISBN 9788202567224 (B)

Eidhamar, L. G. (2019) (4. utgave). Små mennesker - stort mangfold: Religioner og livssyn i barnehagen. Oslo: Cappelen Damm akademisk. Kap. 2, 3, 5, 6 og 7 (130 s.) ISBN 9788202455859 (B)

Fønnebø, B., Swart, A.L.J. og U. Jernberg. (2021). Samiske stemmer i barnehagen. Cappelen Damm. Kap. 2 og 13 (39 s.) ISBN 9788202664619 (K)

Hansen, O.H.B (2021). «Religion, rammeplan og rettigheter». I K. Horrigmo og K. Toft Rosland, Fagdidaktikk for SRLE og barnehagens fagområder – kunnskapsgrunnlag, arbeidsmåter og aktiviteter i barnehagens hverdag. Cappelen Damm. Kap 2 (12 s.) ISBN 9788202651510 (K)

Sødal, H. K. (2018). Kristen arv og tradisjon i barnehagen. Oslo: Cappelen Damm akademisk. Kap. 1, 3, 5 og 7 (178 s.) ISBN 9788202441562 (B)

Winje, G. (2010). Høytidsmarkering i barnehagen. Kristiansand: Høyskoleforlaget. Kap. 6 (15 s.) ISBN 9788276348569 (K)

Tholin, K.R. (2015). Profesjonsetikk for barnehagelærere. Bergen: Fagbokforlaget. Kap 3, 4, 5, 6 (87 s.) ISBN 9788245017458 (B)

Samfunnsfag
Bae, Berit (2018). Politikk, lek og læring. Barnehageliv fra mange kanter. Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 2 (19 s.) ISBN 9788245013870 (K)

Bergsjø, L.O (2022). "Digitalt medborgerskap". I H. F. Nilsen (red.), Myndig medborgerskap. Demokratisk medborgerskap i skolen. Oslo: Universitetsforlaget (ca. 8 s.) ISBN 9788215049243 (B)

Brøntveit, E. og Duesund, K. (2002). Kamp for menneskerettigheter og likestilling. I Brøntveit, E. og Duesund, K. Filosofi, livssyn og etikk. Bergen: Fagbokforlaget. S. 149- 155 (7 s.) ISBN 9788276747317 (K)

Bustos, M.M.F. (2009). Hvor kommer du egentlig fra? Problematiseringer av språklig konstruksjoner av virkeligheter. I K.E. Fajersson, E. Karlsson, A.A. Becher og A.M. Otterstad (red.) Grip sjansene. Profesjonskompetanse, barn og kulturelt mangfold. Oslo: Cappelen Akademisk. S. 43-52 (10 s.) ISBN 9788202299033 (K)

Bø, I. (2014) Kjønnsblind, kjønnsnøytral eller kjønnsbevisst? Pedagoger møter kolleger, barn og foreldre. Oslo: Universitetsforlaget. Kap 2. (22 s.) ISBN 9788215019727 (K)

Børhaug, K. og Moen, K.H. (2014). Politisk-administrative rammer for barnehageledelse. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 1, 2, 3 og 4 (91 s.) ISBN P9788215021409 (B)

Dolk, Klara «För barn är det roligt” Normer, delaktighet och vägar till förändring. I Øksnes, M. & Samuelsson M. (red) Barndom i barnehagen. Motstand. Oslo Cappelen Damm. S 42-61 (19 s.) ISBN 9788202402358 (K)

Kasin O. og Bergflødt (2020), Samfunnsfag for barnehagelærere, Oslo: Cappelen Damm Akademisk. Kap 1-4 (ca. 250 s.) ISBN 9788202686505 (B)

Kipperberg, E., Kohler-Olsen, J. og E. Pedersen. (2019). Barnekonvensjonen i praksis. Fra barnets behov til barnets rettigheter, Oslo: Fagbokforlaget (34 s.) Les «FNs konvensjon om barnets rettigheter av 20. november 1989», og Kapittel 1: «Barnerettighetenes historie i barnets århundre». ISBN 9788245023336 (K)

Kjørholt, A.T. (2010). Barn som samfunnsborgere- til barnets beste? I Kjørholt, A.T. (red) Barn som samfunnsborgere- til barnets beste? Oslo: Universitetsforlaget. S. 11-26 (15 s.) ISBN 9788215016382 (K)

Nilsen, Håvard Friis (2022). "Demokratisk medborgerskap: Et republikansk perspektiv", i H. F. Nilsen (red.), Myndig medborgerskap. Demokrati i lærerutdanningen, Oslo: Universitetsforlaget (ca. 20 s.) ISBN 9788215049243 (B)

Pettersvold, M & Østrem, S. (2019) "Problembarn og programinnovasjon", i Pettersvold, M & Østrem, S. Problembarna: Manualer og metoder i barnehage, skole og barnevern. Oslo: Cappelen Damm. S7-32. (25 s.) ISBN 9788202569525 (K)

Reinert, Erik S. og Oskal, Anders (2022). "Minoritet og medborgerskap. Samene og Norge". I H. Friis Nilsen (red.) Myndig medborgerskap. Demokrati i lærerutdanningen. Oslo: Universitetsforlaget (utkommer april 2021) (ca. 25 s.) ISBN 9788215049243 (B)

Pedagogikk
Amundsen. H.M. (2013). Danning til livet – et fortolkende prosjekt. I Steinsholdt. K. & Øksnes. M (red). Danning i barnehagen. Perspektiver og muligheter. Oslo: Cappelen Damm akademisk. S. 169-185 (15 s.) ISBN 9788202368609 (K).

Eriksen, E. (2014) Prinsippet om barnets beste i barnehagen. Norsk pedagogisk tidsskrift 98(2), s. 93-104 (12 s.) https://doi.org/10.18261/ISSN1504-2987-2014-02-04 (N)

Kaldhol. M. (1986). Farvel Rune. Det norske samlaget. (B)

Kolle, T., Larsen, A.S. & Ulla, B. (2017). Pedagogisk dokumentasjon. Inspirasjon til bevegelige praksiser (2.utgave). Fagbokforlaget (Kap. 5 + 8). (21 s) ISBN 9788245019780 (K).

Korsvold, T. (2011). Barndom - barnehage - inkludering. I T. Korsvold (Red.) Barndom - barnehage - inkludering. Bergen: Fagbokforlaget. S. 9-31 (22 s.) ISBN 9788245009781 (K)

Nordhaug, I. (2018). Kva ser vi - kva gjer vi? Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 1 og 3 (49 s.) ISBN 9788245020106 (B)

Sand, S. (2020) (4. utg.). Ulikhet og fellesskap. Flerkulturell pedagogikk i barnehagen. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. Kap. 1, 2, 3, 5 og 6 (107 s.) ISBN 9788202666323 (B)

 

 

 

 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. jan. 2022 22:18:03