Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for lærerutdanninger og språk
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Geir Luthen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LUVPO113 Veiledning, profesjon og organisasjon (Vår 2022)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i studiet Pedagogisk veiledning (30 studiepoeng).

Absolutte forkunnskaper

Bestått det obligatoriske emnet Innføring i veiledning - teori og metode (15 stp.), eller tilsvarende.

Undervisningssemester

2. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Kandidaten:

 • har avansert kunnskap om profesjonsidentitet og danning

 • har inngående kunnskap om veiledning og læringsprosesser

 • har inngående kunnskap om etiske problemstillinger i møtet med "den andre"

Ferdigheter
Kandidaten:

 • kan anvende kunnskap om læringsprosesser og veiledning i ulike profesjonskontekster

 • kan analysere og forholde seg kritisk til individuelle og kollektive læringsprosesser i organisasjoner

 • kan planlegge og gjennomføre veiledningssamtaler om vurdering og bidra til vurdering av skikkethet

 • kan planlegge og gjennomføre nettbaserte veiledningssamtaler på individ- og gruppenivå

Generell kompetanse
Kandidaten:

 • kan forholde seg selvstendig til egen og andres læring knyttet til profesjonsrettet veiledning

 • kan forholde seg til mangfoldet i læringsfellesskap og på en selvstendig måte bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser i egen profesjon

Innhold

Emnet behandler forskningsbasert kunnskap innenfor veiledning og pedagogiske profesjoner. Teorier om identitet, læringsprosesser, etikk og profesjonsutvikling belyses. Forskningsbasert dokumentasjon og arbeid med veiledning danner grunnlag for kritiske analyser av veiledningsfaglige områder. Emnet belyser veiledning som et ledd i lærings- og utviklingsprosesser i ulike kontekster, samt utviklings- og/eller forskningsarbeid relatert til tidsaktuelle tema i skoler og barnehager.

Undervisnings- og læringsformer

Emnet organiseres normalt med tre studiesamlinger á to dager. Undervisningen foregår på dagtid. Det legges opp til at studentene jobber selvstendig og i basisgruppe i mellomperiodene. Gruppeveiledning vektlegges, men også individuell veiledning gjennomføres.

Læringsformene varierer mellom forelesning, litteraturstudier, ulike former for veiledning, utviklingsarbeid knyttet til veiledning i barnehager og skoler og selvstendig arbeid. Læringsformene er utpreget deltakeraktive. I emnet benyttes digital læringsplattform.

Arbeidsomfang

Totalt blir det forventet et arbeidsomfang på om lag 375 timer per 15 studiepoeng. Dette inkluderer undervisningstid, tid til for- og etterarbeid, eksamen, gjennomføring av gruppearbeid og gjennomføring av veiledningssamtaler på egen arbeidsplass.

Praksis

Praksis består av følgende elementer:

 • Gjennomføre veiledning som ledd i utviklingsarbeid på egen arbeidsplass

 • Gjennomføre møter i basisgruppen for analyser, konklusjoner og planlegging av en gruppepresentasjon for medstudenter og lærere

Se pkt. Arbeidskrav for mer informasjon.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Studentene skal gjennomføre et individuelt utviklingsarbeid som relateres til veiledning i barnehage og skole. I dette inngår minst to veiledninger. Sentrale sider fra veiledningene og utviklingsarbeidet skal analyseres og diskuteres i basisgruppa. Det skal leveres to individuelle faglogger fra dette arbeidet.

 • Basisgruppa skal planlegge og presentere et selvvalgt tema med utgangspunkt i utviklingsarbeidet beskrevet i forrige kulepunkt. Presentasjonen skal være for medstudenter og lærere. Se semesterplan for nærmere beskrivelser av arbeidskravene.

 • Obligatorisk deltakelse. Det skal være minst 80 % deltakelse på studiesamlingene og i basisgruppene for å kunne framstille seg til eksamen.

Arbeidskravene skal være gjennomført og godkjent av faglærer før studentene kan framstille seg til eksamen.

Eksamen

Praktisk eksamen: Individuell veiledning med muntlig refleksjon
Kandidatene organiseres i eksamensgrupper på 3-4 i hver gruppe. Gjennom et rullerende system skal kandidatene være i rollene som veileder, veisøker og observatør. Hver veiledning skal ha en varighet på inntil 25 minutter. Etter hver veiledning gjennomføres en muntlig del som involverer de studentene som innehar veileder- og observatørrollen. Den muntlige delen dreier seg om den forutgående, gjennomførte veiledningssamtalen og relevant teori. Den muntlige delen ledes av sensorene og varer i inntil 20 minutter.

Eksamen varer inntil 45 minutter for hver enkelt kandidat.

Karakterregel: A-F. Det gis en samlet helhetlig individuell karakter i emnet.

Sensorordning

Intern og ekstern sensor.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Ny og utsatt eksamen gjennomføres samtidig med neste ordinære eksamen.

Evaluering av emnet

Emnet vil bli evaluert av studentene midtveis og ved slutten av emnet.

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 30. januar 2020.

Engelstad, F. (2005) Hva er makt. Oslo: Universitetsforlaget.

Grimen, H. (2009) Hva er tillit. Oslo: Universitetsforlaget.

Jensen, Karlsen og Luthen (red): 2017.Veiledning og oppdagelse. Gyldendal akademisk.

Karlsen, T.J.(red):2011: Veiledning under nye vilkår. Skapende prosesser i møtet mellom veileder og veisøker. Oslo. Gyldendal Akademisk.

Karlsen, T.J.; Jensen, M.; Luthen, G. Sustainable mentoring in kindergartens and schools - an equal partnership. I: ATEE annual conference 2014 - Transitions in teacher education and Professional identities. Proceedings. ATEE - Association for Teacher Education in Europe 2015 ISBN 9789081563987. s. 47-56 HIOF

Kjærgård. 2013. Veiledning som møte eller teknikk? https://www.idunn.no/npt/2013/02/veiledning 

Larsen, A.S., Luthen, G. Ulla B. (red): Tillit, tenkning og trøbbel - Ontologiske, etiske og kunnskapsrelaterte vurderinger i profesjonsrettet veiledning. Gyldendal Akademisk, forventet publisering mai 2020.

Pettersen, K-S. og Simonsen, E.: 2010. Anerkjennelse og profesjon. Cappelen Damm AS. Oslo.

Tonna et al. (2014) Teacher mentoring and the reflective mentoring approach. https://www.researchgate.net/profile/  

Østrem. 2011. Veiledning på egne eller andres vilkår? https://www.idunn.no/npt/2011/03/art05 

Worum , K. S. 2014. Veiledning, kunnskapssyn og danning. https://www.idunn.no/npt/2014/01/  

 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. jan. 2022 06:18:03