Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for lærerutdanninger og språk
Studiested:
Halden
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LMDMAT40121 Læring og undervisning av matematikk (Høst 2022)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Masterstudium i matematikkdidaktikk, heltid og deltid (120 studiepoeng)

Undervisningssemester

Heltid: 1. semester (høst)

Deltid: 1. semester (høst)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Studenten

 • har inngående kunnskap om hvordan opplæringen kan tilpasses alle elevers forutsetninger og behov, herunder kunnskap om vurdering og tilbakemeldinger

 • har inngående og forskningsbasert kunnskap om progresjon og elevers læring i matematikk

 • har god kunnskap om og et helhetsperspektiv på gjeldende læreplan

 • har god kunnskap om læreres læring og deres anvendelse av teori i klasserommet

Ferdigheter
Studenten

 • kan utvikle, gjennomføre og evaluere faglig forankret og forskningsbasert opplæring som sikrer alle elevers matematikkfaglige progresjon

 • kan ta et særlig ansvar for å utvikle og lede kolleger til mer forskningsbasert undervisning

 • kan på et avansert nivå anvende forskningsresultater slik at elever lærer å reflektere over egen utvikling og læring

Generell kompetanse
Studenten

 • kan se betydningen av å utvikle matematikkfaget for den enkelte lærer og for samfunnet

 • kan identifisere, analysere og kritisk reflektere over faglige og utdanningspolitiske problemstillinger av relevans for matematikkfaget

Innhold

Emnet Læring og undervisning av matematikk gir en dypere forståelse av både elevers og læreres læring. Som framtidige lærere skal studentene kunne lede utviklingsarbeider ved egen skole. Det krever dybdekunnskap om læreplanen. Læreres læring og hvordan ny kunnskap kan brukes i praksis er sentralt i slikt utviklingsarbeid.

Elevers læring er et stort forskningsfelt. I dette emnet velger studenten selv ett av hovedområdene i læreplanen å spesialisere seg i når det gjelder elevers læring. Studenten får veiledning i det selvvalgte temaet.

Emnet gir en dypere forståelse for faktorer som bidrar til god matematikkundervisning, slik at både lavtpresterende og høytpresterende elever gis muligheter til å lære matematikk.

Undervisnings- og læringsformer

Det vil bli lagt opp til varierte undervisningsformer:

 • forelesinger

 • gruppearbeid

 • seminar med muntlige presentasjoner og tilbakemelding fra lærere og medstudenter

 • selvstudium og arbeid i kollokviegrupper

 • individuell veiledning

Undervisningen er samlingsbasert og foregår på dagtid.

Arbeidsomfang

Emnet er beregnet til totalt 400 timers arbeidsinnsats, inkl. timeplanlagt undervisning, selvstudium, arbeidskrav, eksamensforberedelser og eksamensgjennomføring.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 1. Individuell refleksjonstekst skrevet etter gjennomført intervju med skoleleder og lærer om læreres læring i matematikk.
 2. Presentasjon av en aktuell, vitenskapelig artikkel fra et internasjonalt tidsskrift om matematikkundervisning i et seminar for medstudenter eller kolleger. Individuelt eller i par.
 3. Deltakelse på fem artikkelseminarer der studentene presenterer  og diskuterer artikler, en av dem relatert til arbeidskrav 2 og resten relatert til emnets anbefalte litteratur. Inntil fire artikler kan presentere i eget kollegium eller sammen med medstudenter etter undervisningstid.  Presentasjonene må dokumenteres. Datoer for seminarene oppgis ved studiestart.

Arbeidskravene må være godkjente før studenten kan framstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell muntlig eksamen Varighet ca. 40 minutter.

Eksamen er todelt: Studenten skal presentere sitt selvvalgte tema om elevers læring. I tillegg skal studenten eksamineres i andre hovedområder i emnet. Eksamenstiden disponeres omtrent likt på hver del. Både fagkunnskaper og evne til formidling og muntlig kommunikasjon vil bli vurdert.

Tillatte hjelpemidler: Ett A4-ark med notater eller powerpointpresentasjon.  Karakterregel A-F.

Sensorordning

Intern og ekstern sensor.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene midtveis/underveis og sluttevaluering. Resultatene behandles av lærergruppe og programutvalg.

Litteratur

Gjeldende litteraturliste for HØST 2022 finner du i Leganto.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. okt. 2022 20:19:28