Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for lærerutdanninger og språk
Studiested:
Nettbasert undervisning med tilbud om samlinger og mulighet for veiledning ved studiested Halden
Emneansvarlig:
Frode Lundemo
Undervisningsspråk:
Tysk
Varighet:
½ år

SFT11019 Muntlig tysk og tysk fonetikk (Høst 2021)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Tysk årsstudium - heltid og deltid.

Obligatorisk emne i 60-studiepoeng enhet for studenter i Bachelorstudium i språk - heltid (Språkvalg Tysk)  

Valgfritt emne i Bachelorstudium i internasjonal kommunikasjon.

Undervisningssemester

Tysk årsstudium - heltid: 1. semester (høst).

Tysk årsstudium - deltid 1. semester (høst).

Bachelorstudium i språk 1. studieår (Språkvalg Tysk): 1. semester

Bachelorstudium i språk 2. studieår (Språkvalg Tysk) 3. semester 

 

 • Bachelorstudium i internasjonal kommunikasjon: 5. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Studenten har

 • kunnskap om grunntrekk i tysk fonetikk (standarduttale), særlig sett i forhold til norsk

 • kunnskap om hvordan digitale verktøy kan brukes til å øve muntlig språkferdighet både individuelt og i interaksjon med andre, og hvordan slike verktøy etter endt studium kan brukes til å holde ved like og videreutvikle muntlig språkferdighet

 • kjennskap til sentrale trekk ved tysk talespråk og enkle muntlige, situasjonsavhengige kommunikasjonsstrategier

Ferdigheter

Studenten

 • har gode aktive ferdigheter i muntlig tysk, kan tilpasse disse til utvalgte kommunikasjonssituasjoner og -behov og kommunisere med god uttale og intonasjon

 • kan forstå muntlig tysk i forskjellige typer medier

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i fonetisk terminologi og i hvordan kunnskapen han/hun har tilegna seg kan formidles videre.

 • kan bruke digitale verktøy i forskjellige kommunikasjonssammenhenger

Innhold

Emnet deles i

a) Fonetikk: Det arbeides med artikulatorisk beskrivelse av de enkelte tyske standardlydene og fenomener i fonetikk som volder norsktalende problemer når de skal snakke tysk.

b) Muntlig språkferdighet: Utvikles gjennom tekstproduksjon/-presentasjon, tekstforståelse og samhandling. Fokus ligger på uttale, morfologi, syntaks og ordforråd sett i forhold til forskjellige teksttyper og situasjoner.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisninga gis på læringsplattformen Canvas.. Her presenteres fagstoffet, og det forutsettes at studentene deltar aktivt i diskusjoner og annen nettaktivitet omkring de faglige emnene. Muntlig språkferdighet baseres på øvinger ved hjelp av digitale, fortrinnsvis internettbaserte verktøy. Studentene må derfor være forberedt på at det er nødvendig å bruke både mikrofon og kamera i nettundervisningen. 

Arbeidsomfang

Ca. 280 timer.

Eksamen

Deleksamen 1 (fonetikk): Individuell hjemmeeksamen over én uke (50 %) Det gis en hjemmeeksamen der det testes i fonetisk terminologi, regelanvendelse, kontrastivitet norsk-tysk og transkripsjon.

Deleksamen 2: Mappevurdering, individuell (50 %) I løpet av semesteret leveres to oppgaver som dokumenterer studentenes aktivitet i emnet ut fra det som er nevnt under «Innhold/oppbygging» over. Oppgavene må leveres i løpet av samme undervisningssemester.

Karakterskala A-F benyttes på begge deleksamener.

Begge deleksamener må være bestått. Det settes en samla karakter etter karakterskala A-F.

Ved klage på deleksamen 2 skal begge oppgaver vurderes på nytt.

Sensorordning

Ekstern og intern sensor eller to interne sensorer.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Dersom kandidaten ikke har bestått eller ønsker å forbedre karakter på en av deleksamenene, kan kun den som ikke er bestått tas på nytt.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • midtsemesterevaluering
 • løpende evaluering/sluttevaluering

Resultatene behandles av:

 • lærergruppe
 • studieleder
 • programutvalg

Litteratur

LUNDEMO, Frode: Deutsche Phonetik (gjøres tilgjengelig på nett)

- Øvingsmateriale som gjøres tilgjengelig i emnet- En tyskspråklig film (f. eks. på DVD)

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. nov. 2021 01:23:55