Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for lærerutdanninger og språk
Studiested:
Nettbasert undervisning med mulighet for veiledning på studiested Halden.
Emneansvarlige:
 • Marcos Fabiàn Mosenson
 • Berit Grønn
Undervisningsspråk:
Spansk
Varighet:
½ år

SSP10719 Spansk og latinamerikansk kultur 1 (Høst 2021)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Spansk årsstudium - heltid og deltid.

Obligatorisk emne i 60-studiepoengsenhet for studenter i Bachelorstudium i språk (Språkvalg Spansk).

Valgemne for studenter i Bachelorstudium i internasjonal kommunikasjon.

Anbefalte forkunnskaper

Forkunnskaper tilsvarende spansk nivå II fra videregående skole anbefales.

Undervisningssemester

Spansk, årsstudium, heltid: 1. semester (høst).

Spansk, årsstudium deltid: 1. semester (høst).

Bachelorstudium i språk, språkvalg Spansk: 1. eller 3. semester (høst)

Bachelorstudium i internasjonal kommunikasjon: 5 semester (høst)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskaper om spansk uttale og intonasjon

 • har kunnskaper om utvalgte temaer innen spansk og latinamerikansk dagligliv, kultur og historie

 • har kjennskap til kulturelle og samfunnsmessige forhold i spanskspråklige områder

 • har et godt utviklet og differensiert ordforråd innen områder som dagligliv, kultur og historie

 • kjenner til noen sentrale språklige varianter i målspråkområdet

 

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan uttrykke seg muntlig på spansk med sammenheng og relativt god flyt 

 • kan innhente og kritisk vurdere informasjon fra ulike, spanskspråklige kilder og anvende informasjonen i presentasjon og diskusjon om fagstoff

 • kan gjøre rede for og diskutere, ulike dagligdagse, kulturelle, historiske og samfunnsmessige temaer på en forståelig og strukturert måte tilpasset målgruppe og kommunikasjonssituasjon

 • har innsikt i ulike strategier for å forstå muntlige og skriftlige tekster på spansk

 • har innsikt i ulike strategier for å produsere muntlige tekster på spansk

 

Generell kompetanse

Kandidaten kan

 • forstå og ta stilling til innholdet i spanskspråklige tekster om dagligliv, kultur og historie 

 • skaffe seg oversikt over, sette seg inn i og utforske kulturelle og samfunnsmessige problemstillinger i målspråkområdet

 • bruke spanske ord, språk- og tekststrukturer selvstendig og på en hensiktsmessig måte i formidling av fagstoff

Innhold

I undervisningen legges det til rette for at studentene skal kunne tilegne seg nye kunnskaper og utvikle kommunikative språkferdigheter på spansk gjennom å forstå, videreformidle og diskutere kulturelle og samfunnsmessige forhold, som dagligliv, kulturuttrykk, levemåter og tradisjoner. Det vil også fokuseres på et utvalg historiske temaer. Gjennom å innhente informasjon, legge den fram og diskutere den med faglærer og medstudenter, vil studentene kunne skaffe seg oversikt over fagstoffet, velge ut og fordype seg i enkelte temaer, opparbeide seg et variert og nyansert ordforråd og reflektere over egen og andres språkbruk på spansk. Det forutsettes at studentene deltar aktivt i undervisningen.

I dette emnet vektlegges oppøving i de kommunikative språkferdighetene lesing og muntlighet (lytte, muntlig produksjon og muntlig samhandling).

Undervisnings- og læringsformer

Undervisning og veiledning foregår på nett via digitale samarbeidsverktøy og læringsplattform. Det forventes at studentene deltar aktivt i gjennomgang av og i samtaler om fagstoffet og at de setter av tid til for- og etterarbeid i forbindelse med undervisningen. Studentene vil bli trent i å legge frem, diskutere og reflektere over historiske, samfunnsmessige og kulturelle forhold i målspråkområdet. Gjennom ulike tekstmøter, oppgaver og øvelser vil studentene bli bevisstgjort egne lesestrategier og hvordan ord og begreper brukes i ulike kontekster.  

Det vil være mulighet for begrenset veiledning og undervisning i Halden hvis ønskelig, og hvis antall studenter er tilstrekkelig. Studentene må påberegne at de må arbeide med temaer i emnet på egen hånd og/eller sammen med medstudenter, for eksempel ved å finne fram til, velge ut og sette seg inn i relevante kilder, fordype seg i enkelte temaer og forberede innlegg.   

Arbeidsomfang

Ca. 280 timer.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Én muntlig presentasjon individuelt, i par eller gruppe (10-20 minutter) om et selvvalgt tema med påfølgende samtale om presentasjonens innhold. Tema og presentasjonsform avtales med faglærer på forhånd.

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell muntlig eksamen, varighet ca. 30 minutter

Muntlig eksamen består av to deler: I den første delen legger kandidaten fram et selvvalgt tema (5-10 minutter). Den andre delen inneholder historiske, samfunnsmessige og kulturelle temaer som er blitt omhandlet i emnet.

Ingen hjelpemidler tillatt. Karakterskala A-F.

Som hovedregel gjennomføres muntlig eksamen via digitalt samarbeidsverktøy på nett. Det er også mulig å avlegge muntlig eksamen på campus.

Sensorordning

Ekstern og intern sensor eller to interne sensorer.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:

Midtsemesterevaluering og løpende evaluering/sluttevaluering

Resultatene behandles av:

 • Lærergruppe
 • Studieleder
 • Programutvalg

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 2. april 2019.

Gravina, Scott m.fl. (2015). Épocas y Avances: Lengua en su contexto cultural. New Haven and London: Yale University Press

López Moreno, C. (2014). España contemporánea. Madrid: Editorial SGEL. (utvalgte deler)

Utvalgte nettressurser oppgis ved studiestart.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. nov. 2021 00:24:11