Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Akademi for scenekunst
Undervisningsspråk:
Engelsk
Varighet:
½ år

AMSC41414 Teori og metoder 2 - Konsepter (Høst 2015)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Masterstudiet i scenografi.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Studenten må ha bestått emnet Teori og metoder 1.

Undervisningssemester

2. semester.

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten

  • har utvidet kunnskap om arkitekturens, scene- og billedkunstens historie og teori og kan anvende disse i eget tekst- og kunstproduksjon.
  • kan analysere, reflektere over og forstår hvordan kunsten reflekterer samfunnet og hvordan scenografi og romlig kunst kan bidra til samfunnet.
  • kjenner prinsipper for innhold, oppbygging/strukturering og form av tekst for eksempel i akademiske artikler og søknader og kan anvende disse.
  • kan kritisk vurdere, reflektere over og presentere eget kunstnerisk arbeid, samt vurdere og innenfor ulike kontekster plassere egne metoder for prosjektutvikling.
  • kjenner sammenhengen mellom teori og praksis, og kan finne relevante referanser for ulike kunstneriske oppgaver.
  • kan utforme søknader om finansiering av komplekse, kunstneriske prosjekt.

Innhold

T&M2 Konsepter består av:
1) forelesningsrekke og kollokvium,
2) kurs om kunstnerisk utviklingsarbeid og formulering av konsepter som kunstner,
3) kollektivt arbeid med internt fagseminar om konsepsjon.
 
I T&M2 vil studenten oppnå læringsutbytte ved økte teoretiske kunnskaper om konsepsjon og ferdigheter i kunstnerisk utviklingsarbeid, og hver student skal formidle og reflektere over konseptet og kunstnerisk kjerne til masteroppgaven, evt. en tematikk nært knyttet opp til masteroppgaven under internt gruppeseminar. Organisering og innlegg på gruppeseminar er arbeidskrav.

Studentgruppen vil i Teori og metoder 2 selv og med veiledning av faglærer kuratere og arrangere et internt seminar. Temaer for seminaret skal være relatert til de problemstillinger studentene finner relevante for egne Masteroppgave-Produksjon. Studentene vil videre utforske gjeldende tendenser relevante for egen faglig spesialisering og særskilt i forhold til egne arbeidsmetoder. Studentene skal presentere egne spesialiseringsområder, vurdere egne arbeidsmetoder og diskutere dette med de øvrige studentene og underviser. Studentene skal herved videreutvikle sine evner til å reflektere over, formulere og presentere seg muntlig, skriftlig og ved hjelp av to- og tredimensjonalt visuelt materiale om egne og andres kunstneriske arbeid og metoder.

Teori og metoder 2 bygger på Teori og metoder 1 med sikte på å fordype ferdigheter, kunnskaper og kompetanse opparbeidet ved å utvide forståelse for teoretiske og praktiske scenografi- og romkonsept, posisjonering av eget kunstnerisk tenkning og ideutvikling i fagfeltet samt utvidet forståelse for kunstens posisjon i samfunnet. Emnet undervises gjennom formidling av relevant teori og historie. Emnet vil spesielt behandle strukturelle og dramaturgiske spørsmål knyttet til scenografi og arkitektur.

Mappeinnlevering med dokumentasjon av eget arbeid skal redegjøre for studentens refleksjon over egen oppnåelse av læringsutbyttene og revisjon av egen Masteroppgave-Produksjon i relasjon til emnet.

Undervisnings- og læringsformer

Arbeidsformene vil være selvstendig arbeid, lærerstyrt undervisning samt forelesning og diskusjon, påsyn av forestillinger og utstillinger i scenekunstfeltet samt undersøkelser av andre arkitektoniske og kunstneriske rom.

Under et selvstyrt internt gruppeseminar vil det presenteres muntlige og skriftlige arbeider av hver student relatert til aktuelle problemstillinger i forhold til egen Masteroppgave-Produksjon. Planlegging, organisering og gjennomføring av seminaret med relevans til problemstillinger i studentenes egne Masteroppgave-Produksjon er ment å øke graden av individuelt repertoar i teoretiske og kunstneriske utviklingsmetoder, selvstendighet og samarbeidsevne på tvers av problemstillinger og kunstnerisk uttrykksform.

Praksis

Ingen.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

  • Deltakelse i utvikling, organisering og gjennomføring av internt gruppeseminar, samt å holde eget innlegg under seminaret.
  • Innlevering av mappedokumentasjon senest tre uker før emnevurdering. Mappen skal inneholde reflekterende tekst med referanser, bilder, modeller med mer. Utviklingen av og progresjon i studentens Masteroppgave-Produksjon skal dokumenteres og reflekteres over i konteksten av emnets undervisning. Studenten skal også reflektere over egen oppnåelse av emnets definerte læringsutbytte.

Arbeidskrav må være godkjent av faglærer før studenten kan fremstille seg til vurdering i emnet.

Eksamen

Muntlig eksaminasjon

Vurdering av studentens oppnåelse av emnets læringsutbytte gjennomføres ved avslutningen av semestret etter strukturert diskusjon mellom studenten, studentens veileder og én ansatt faglærer, basert på materialet i studentens innleverte mappedokumentasjon for Teori og metoder 2 og studentens deltakelse i internt gruppeseminar.

Tillatt hjelpemiddel: Mappedokumentasjon.

Det gis muntlig tilbakemelding.

Det benyttes karakteren Bestått/Ikke bestått.

Evaluering av emnet

For å sikre og utvikle kvaliteten i programmet og de enkelte emnene gjennomføres semestervise anonyme spørreundersøkelser. Ledelsen ved akademiet foretar semestervise vurderinger av studieprogrammet og de enkelte emner, basert på de anonyme studentevalueringene og åpen dialog med studenter og undervisere gjennom semesteret.

Litteratur

Henvisninger til aktuell litteratur, videomateriale, nettsteder, scenekunstproduksjoner og utstillinger, kunstkataloger, film, musikk, kunst- og teaterkritikk i media og andre relevante referanser, blir gitt av programansvarlig og studieperiodenes undervisere.

I løpet av 1. semester utarbeides en individuell pensumliste relevant for arbeidet med studentens masterprosjekt og kritisk refleksjon på grunnlag av programmets generell litteraturliste. Den individuelle litteraturlisten videreutvikles under studiene og frem mot innlevering av delen Masteroppgave-Kritisk refleksjon i 4. semester.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 10. juli 2020 03:15:42