Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Akademi for scenekunst
Undervisningsspråk:
Engelsk
Varighet:
½ år

AMSC41114 Teori og metoder 1 - Perspektiver (Vår 2015)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Mastergradsstudium i scenografi.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Ingen.

Undervisningssemester

1. semester.

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten

  • har utvidet kunnskap om arkitekturens, scene- og billedkunstens historie og teori og kan anvende disse i egen tekst- og kunstproduksjon.
  • kan analysere, reflektere over og forstå hvordan kunsten reflekterer samfunnet og hvordan scenografi og romlig kunst bidrar til samfunnet.
  • kjenner prinsipper for innhold, oppbygging/strukturering og form av tekst for eksempel i akademiske artikler og søknader og kan anvende disse.
  • kan muntlig og skriftlig formidle seg presist om eget kunstnerisk arbeid til ulike mottakere for eksempel til spesialiserte medarbeidere innenfor et prosjekt, men også til allmennheten, til presse og media.

Innhold

T&M1 Perspektiver består av 1) forelesningsrekke og kollokvium, 2) skrivekurs, 3) analyse og utarbeidelse av individuelle pensumlister i studentgruppen.

Læringsutbyttet i første semester T&M 1 består først og fremst av opparbeiding av kunnskaper om og ferdigheter i analyse og refleksjon rundt relevante kilder for tekstlig og visuelt materiale og gjennom påsyn av sceneproduksjoner og utstillinger, og gjennom økte skriveferdigheter. Dette vil gi studenten anledning til å revurdere og reformulere masteroppgaven, som er arbeidskrav i emnet. 

Teori og metoder 1
tar sikte på å utvikle studentens evne til å oppfatte samtidens performative scenografiske kunstuttrykk, studere tidligere kunstneriske produksjoner og presist kunne analysere disse og samtidig plassere egen kunstnerisk praksis innenfor scenekunst, arkitektur, film/video og billedkunstlige uttrykk. Studenten vil utforske og analysere forskjellige eksisterende form av rom, som for eksempel arkitektoniske rom, urbane rom, installasjoner, utstillinger og scenerelaterte rom.

Undervisningen skjer gjennom formidling av relevant teori og historie, samt dramatiske og andre litterære tekster innen fagområdet i utvidet forstand. Studenten skal kunne sette kunst i relasjon til sosiale, politiske og økonomiske spørsmål. Emnet vil være grunnlaget for deres eget arbeid og utviklingen av egne metoder gjennom refleksjon over eksisterende metoder.

Skrivekurs med praktiske øvelser vil gi studenten erfaring og kunnskap om å uttrykke seg skriftlig innenfor ulike genre og overfor ulike mottakere som medarbeidere, samarbeidspartnere, presse/media, seminarer, forskjellige publiseringsforum, samt finansieringskilder for kunstneriske produksjoner. 

Mappeinnlevering med dokumentasjon av eget arbeid skal redegjøre for studentens refleksjon over egen oppnåelse av læringsutbyttene og revisjon av egen Masteroppgave-Produksjon i relasjon til emnet.

Undervisnings- og læringsformer

Arbeidsformene vil være selvstendig arbeid, lærerstyrt undervisning, skriftlige arbeider med veiledning, samt forelesning og diskusjon, påsyn av forestillinger i scenekunstfeltet og undersøkelser av arkitektoniske og kunstneriske rom.

Praktiske skriveøvelser og mappedokumentasjonen skal gi studenten erfaring og kunnskap om flere måter å uttrykke seg muntlig og skriftlig på, ment for ulike mottakere.

Praksis

Ingen.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Innlevering av mappedokumentasjon senest tre uker før emnevurdering. Mappen skal inneholde:

Del 1:
Materialsamling bestående av tekst, bilde, referanser og annet som reflekterer over studentens studier innenfor emnet Teori og metoder 1. Studentens egen Masteroppgave-Produksjon skal plasseres inn i denne konteksten. Studenten skal også reflektere over egen oppnåelse av emnets definerte læringsutbytte.

Del 2:
Revidert prosjektbeskrivelse for egen Masteroppgave-Produksjon basert på prosjektbeskrivelse som ble innlevert ved søknad om opptak til masterstudiet.

Innleveringen av arbeidskrav må være godkjent av faglærer før studenten kan fremstille seg til vurdering i emnet.

Eksamen

Muntlig eksaminasjon
Vurdering av studentens oppnåelse av emnets læringsutbytte gjennomføres ved avslutningen av semestret etter strukturert diskusjon mellom studenten, studentens veileder og én ansatt faglærer, basert på materialet i studentens innleverte mappedokumentasjon for Teori og metoder 1.

Tillatt hjelpemiddel: Mappedokumentasjon.

Det gis muntlig tilbakemelding.

Det benyttes karakteren Bestått /Ikke bestått.

Evaluering av emnet

For å sikre og utvikle kvaliteten i programmet og de enkelte emnene gjennomføres semestervise anonyme spørreundersøkelser. Ledelsen ved akademiet foretar semestervise vurderinger av studieprogrammet og de enkelte emner, basert på de anonyme studentevalueringene og åpen dialog med studenter og undervisere gjennom semestret.

Litteratur

Henvisninger til aktuell litteratur, videomateriale, nettsteder, scenekunstproduksjoner og utstillinger, kunstkataloger, film, musikk, kunst- og teaterkritikk i media og andre relevante referanser, blir gitt av programansvarlig og studieperiodenes undervisere.

I løpet av 1. semester utarbeides en individuell pensumliste relevant for arbeidet med studentens masterprosjekt og kritisk refleksjon på grunnlag av programmets generell litteraturliste. Den individuelle litteraturlisten videreutvikles under studiene og frem mot innlevering av delen Masteroppgave-Kritisk refleksjon i 4. semester.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 12. aug. 2020 03:18:06