Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Akademi for scenekunst
Undervisningsspråk:
Engelsk
Varighet:
½ år

AMSC41214 Laboratorier 1 (Vår 2015)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Masterstudiet i scenografi.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Ingen.

Undervisningssemester

1. semester.

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten

  • kjenner arbeidsmetoder og strategier fra ulike kunstarter og arkitektur, og kan reflektere, vurdere og analysere et prosjekt og argumentere for ulike valg i prosessen.
  • kjenner konseptutvikling på tvers av fagfelt.
  • kan reflektere, vurdere og analysere en scenekunst-, eller annen stedspesifikk og romrelatert kunstnerisk produksjon som helhet og kan kommentere kunstneriske valg.
  • kan utvikle konsept for kunstneriske prosjekt i henhold til sine spesifikke kunstneriske intensjoner.
  • har utvidet kunnskap om og forståelse for kompleksiteten i helhetlige kunstneriske arbeider som rommer kunstnerisk mangfold.

Innhold

Innenfor dette emnet skal studentene utforske ulike kunstfelt i praksis. Internasjonale kunstnere og profesjonelle vil undervise med fokus på tverrfaglig tenkning og arbeid, supplert med tilhørende metoder og teori. Emnet vil kunne behandle alle eksisterende kunstfelt. Den fysiske utforskningen av rom og rommets bestanddeler, samt deres forhold til den menneskelige skala, er vesentlig i dette emnet.

Studentene skal fokusere på spesifikke aspekter ved scenografiske konsept for en helhetlig produksjon. Slike prosjekt vil ikke nødvendigvis resultere i fullt ut gjennomførte produksjoner, men foregå som laboratorier/eksperiment. Fokuset vil være mer innrettet mot fri utvikling/eksperimentering, enn mot ferdigstillelsen av et kunstnerisk arbeid.

Mappeinnlevering med dokumentasjon av eget arbeid skal redegjøre for studentens refleksjon over egen oppnåelse av læringsutbyttene og revisjon av egen Masteroppgave-Produksjon i relasjon til emnet.

Undervisnings- og læringsformer

Arbeidsformene vil være selvstendig arbeid, laboratorier og workshops holdt av gjestelærere fra forskjellige kunstarter. Emnets workshoper kan foregå i samarbeid med MA-studenter fra andre kunstutdanninger.

Det vil bli gitt veiledning under arbeidet, men det legges vekt på selvstendighet i hele prosessen.

Praksis

Ingen.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Innlevering av mappedokumentasjon senest tre uker før emnevurdering. Mappen skal inneholde reflekterende tekst med referanser, bilder, modeller med mer. Utviklingen av og progresjon i studentens Masteroppgave-Produksjon skal dokumenteres og reflekteres over i konteksten av emnets undervisning. Studenten skal også reflektere over egen oppnåelse av emnets definerte læringsutbytte.

Innleveringen av arbeidskrav må være godkjent av faglærer før studenten kan fremstille seg til vurdering i emnet.

Eksamen

Muntlig eksaminasjon
Vurdering av studentens oppnåelse av emnets læringsutbytte gjennomføres ved avslutningen av semestret etter strukturert diskusjon mellom studenten, studentens veileder og én ansatt faglærer, basert på materialet i studentens innleverte mappedokumentasjon for Laboratorier 1.

Tillatt hjelpemiddel: Mappedokumentasjon.

Det gis muntlig tilbakemelding.

Det benyttes karakteren Bestått /Ikke bestått.

Evaluering av emnet

For å sikre og utvikle kvaliteten i programmet og de enkelte emnene gjennomføres semestervise anonyme spørreundersøkelser. Ledelsen ved akademiet foretar semestervise vurderinger av studieprogrammet og de enkelte emner, basert på de anonyme studentevalueringene og åpen dialog med studenter og undervisere gjennom semestret.

Litteratur

Henvisninger til aktuell litteratur, videomateriale, nettsteder, scenekunstproduksjoner og utstillinger, kunstkataloger, film, musikk, kunst- og teaterkritikk i media og andre relevante referanser, blir gitt av programansvarlig og studieperiodenes undervisere.

I løpet av 1. semester utarbeides en individuell pensumliste relevant for arbeidet med studentens masterprosjekt og kritisk refleksjon på grunnlag av programmets generell litteraturliste. Den individuelle litteraturlisten videreutvikles under studiene og frem mot innlevering av delen Masteroppgave-Kritisk refleksjon i 4. semester.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 15. aug. 2020 03:20:43