Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Akademi for scenekunst
Undervisningsspråk:
Engelsk
Varighet:
½ år

AMSC41314 Produksjoner 1 (Vår 2015)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Masterstudiet i scenografi.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Ingen.

Undervisningssemester

1. semester.

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten

  • kan unnfange, utvikle og reflektere over en scenografi som et vesentlig medskapende element i en større helhet.
  • kan lese og analysere en dramatisk eller ikke-dramatisk tekst, samt sekundære tekster og utvikle en scenografi på grunnlag av dette.
  • kan opprettholde en dialog og samarbeide med én kunstnerisk partner fra et annet felt og skape framdrift i et arbeid i en gruppe bestående av to.
  • kan selvstendig framstille/produsere en scenografi, har kunnskap om materialer og enkle konstruksjoner.
  • kan formidle en idé til tekniske fagpersonale i mindre arbeidsstrukturer.
  • kan utvikle, implementere og avvikle lys/lysdesign som et iboende element i scenografi samt overholde tilhørende sikkerhetsrutiner.

Innhold

Produksjoner 1 fokuserer på samarbeidsprosessen mellom to kunstnere/studenter fra hvert sitt fagfelt innenfor unnfangelse, utvikling og implementering av ideer, og utprøving av performativ arbeid. Studenten skal ha ansvar for scenografien i en mindre, men helhetlig produksjon. Studenten skal gjennom hele prosessen fra de første skisser til visning for et publikum, samarbeide nært gjennom dialog med en regissør/sceneinstruktør, en koreograf, kurator, filmregissør eller enhver annen kunstner/student. Studenten skal ha god faglig dialog med partner gjennom prosessen. Etiske problemstillinger i samarbeidsprosesser skal bevisstgjøres.

I motsetning til Laboratorier er resultatene i Produksjon 1 ment å vises offentlig, som et endelig ferdig produkt hvor møte med publikum blir et element i produksjonen. I denne workshopen vil studenten bare kunne fokusere på ett aspekt av produksjon (som et utdrag fra en tekst, et musikkstykke, et del-emne i en tematikk, etc.). Dette aspektet skal behandles innenfor alle scenografiske elementer (som rom, lys, objekter, kostymer, lyd, lukt, etc.). Studenten får anledning til å produsere scenografiske elementer, samt undersøke, velge og bruke aktuelle materialer og nødvendige konstruksjoner under realiseringen av produksjonen. Kunnskapen om materialer og deres karakteristika, semantiske, kunstneriske og fysiske egenskaper, skal fordypes.

Mappeinnlevering med dokumentasjon av eget arbeid skal redegjøre for studentens refleksjon over egen oppnåelse av læringsutbyttene og revisjon av egen Masteroppgave-Produksjon i relasjon til emnet.

Undervisnings- og læringsformer

Emnet organiseres som selvstendig samarbeid mellom to partnere - med faglig veiledning.

Studenten er ansvarlig for produksjon av alle scenografiske elementer samt lyssetting i denne produksjonen.

Praksis

Ingen.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Innlevering av mappedokumentasjon senest tre uker før emnevurdering. Mappen skal inneholde reflekterende tekst med referanser, bilder, modeller med mer. Utviklingen av og progresjon i studentens Masteroppgave-Produksjon skal dokumenteres og reflekteres over i konteksten av emnets undervisning. Studenten skal også reflektere over egen oppnåelse av emnets definerte læringsutbytte.

Innleveringen av arbeidskrav må være godkjent av faglærer før studenten kan fremstille seg til vurdering i emnet.

Eksamen

Muntlig eksaminasjon
Vurdering av studentens oppnåelse av emnets læringsutbytte gjennomføres ved avslutningen av semestret etter strukturert diskusjon mellom studenten, studentens veileder og én ansatt faglærer, basert på materialet i studentens innleverte mappedokumentasjon for Produksjoner 1.

Tillatt hjelpemiddel: Mappedokumentasjon.

Det gis muntlig tilbakemelding.

Det benyttes karakteren Bestått/Ikke bestått.

Evaluering av emnet

For å sikre og utvikle kvaliteten i programmet og de enkelte emnene gjennomføres semestervise anonyme spørreundersøkelser. Ledelsen ved akademiet foretar semestervise vurderinger av studieprogrammet og de enkelte emner, basert på de anonyme studentevalueringene og åpen dialog med studenter og undervisere gjennom semestret.

Litteratur

Henvisninger til aktuell litteratur, videomateriale, nettsteder, scenekunstproduksjoner og utstillinger, kunstkataloger, film, musikk, kunst- og teaterkritikk i media og andre relevante referanser, blir gitt av programansvarlig og studieperiodenes undervisere.

I løpet av 1. semester utarbeides en individuell pensumliste relevant for arbeidet med studentens masterprosjekt og kritisk refleksjon på grunnlag av programmets generell litteraturliste. Den individuelle litteraturlisten videreutvikles under studiene og frem mot innlevering av delen Masteroppgave-Kritisk refleksjon i 4. semester.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 14. aug. 2020 03:21:55