Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Akademi for scenekunst
Undervisningsspråk:
Engelsk
Varighet:
½ år

AMSC41514 Laboratorier 2 (Høst 2017)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Masterstudiet i scenografi.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Studenten må ha bestått emnet Laboratorier 1.

 

Undervisningssemester

2. semester.

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten

  • kjenner arbeidsmetoder og strategier fra ulike kunstformer og arkitektur spesielt, og kan reflektere, vurdere og analysere et prosjekt og argumentere for ulike kunstneriske og arkitektoniske valg.
  • kan utvikle konsept for kunstneriske og spesielt arkitektoniske prosjekt i henhold til sine spesifikke kunstneriske intensjoner og kan trekke konklusjoner som er nødvendige for framdriften i gjennomføringen av et prosjekt.
  • har utvidet praktiske ferdigheter, kunnskap og kompetanse om ulike kunstarter og om arkitekturens forskjellige performative uttrykksformer.
  • kan systematisk og målrettet utforske arkitektoniske og materialrelaterte problemstiller i et prosjekt.

Innhold

Emnet vil fokusere spesielt på ulike kunstformer inkludert arkitektur.

Internasjonale arkitekter, kunstnere og profesjonelle vil undervise med fokus på tverrfaglighet innenfor ulike kunstformer med fokus på arkitektur i en performativ sammenheng samt tilhørende metoder og teori. Studentene skal undersøke romlige, tredimensjonale og arkitektoniske aspekter relatert til sine prosjekter for Masteroppgave-Produksjon.

Den fysiske utforskningen av rom og rommets bestanddeler, samt deres forhold til den menneskelige skala, er vesentlig i dette emnet. Studentene skal gjennomføre praktiske studier av materiale, rom, lys, lyd, video, lukt etc., i direkte tilknytning til sine Masteroppgave-Produksjon. Dialogen mellom studentene omkring deres spesialiseringer og Masteroppgave-Produksjon vil være en essensiell del av dette emnet.

Mappeinnlevering med dokumentasjon av eget arbeid skal redegjøre for studentens refleksjon over egen oppnåelse av læringsutbyttene og revisjon av egen Masteroppgave-Produksjon i relasjon til emnet.

Undervisnings- og læringsformer

Arbeidsformene vil være selvstendig arbeid, laboratorier og workshops holdt av gjestelærere fra forskjellige kunstarter. Emnets workshoper kan foregå i samarbeid med MA-studenter fra arkitektutdanninger og andre kunstutdanninger.

Det vil bli gitt veiledning under arbeidet, men det legges vekt på selvstendighet i hele prosessen.

Praksis

Ingen.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Innlevering av mappedokumentasjon senest tre uker før emnevurdering. Mappen skal inneholde:

Del 1:
Materialsamling bestående av tekst, bilde, referanser og annet som reflekterer over studentens studier innenfor emne Laboratorier 2. Studentens egen Masteroppgave-Produksjon skal plasseres inn i denne konteksten. Studenten skal også reflektere over egen oppnåelse av emnets definerte læringsutbytte.

Del 2:
Endelig prosjektbeskrivelse for studentens Masteroppgave-Produksjon, inkludert finansieringsplan, produksjonsplan samt nødvendige avtaler med co-produsenter.

Innleveringen av arbeidskrav må være godkjent av faglærer før studenten kan fremstille seg til vurdering i emnet.

Eksamen

Muntlig eksaminasjon
Vurdering av studentens oppnåelse av emnets læringsutbytte gjennomføres ved avslutningen av semestret etter strukturert diskusjon mellom studenten, studentens veileder og én ansatt faglærer, basert materialet i på studentens innleverte mappedokumentasjon for Laboratorier 2.

Tillatt hjelpemiddel: Mappedokumentasjon.

Det gis muntlig tilbakemelding.

Det benyttes karakteren Bestått/Ikke bestått.

Evaluering av emnet

For å sikre og utvikle kvaliteten i programmet og de enkelte emnene gjennomføres semestervise anonyme spørreundersøkelser. Ledelsen ved akademiet foretar semestervise vurderinger av studieprogrammet og de enkelte emner, basert på de anonyme studentevalueringene og åpen dialog med studenter og undervisere gjennom semesteret.

Litteratur

Henvisninger til aktuell litteratur, videomateriale, nettsteder, scenekunstproduksjoner og utstillinger, kunstkataloger, film, musikk, kunst- og teaterkritikk i media og andre relevante referanser, blir gitt av programansvarlig og studieperiodenes undervisere.

I løpet av 1. semester utarbeides en individuell pensumliste relevant for arbeidet med studentens masterprosjekt og kritisk refleksjon på grunnlag av programmets generell litteraturliste. Den individuelle litteraturlisten videreutvikles under studiene og frem mot innlevering av delen Masteroppgave-Kritisk refleksjon i 4. semester.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 9. juli 2020 03:17:38