Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Akademi for scenekunst
Undervisningsspråk:
Engelsk
Varighet:
½ år

AMSC41614 Produksjoner 2 (Høst 2017)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Masterstudiet i scenografi.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Studenten må ha bestått emnet Produksjoner 1.

Undervisningssemester

2. semester.

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten

  • kan selvstendig unnfange, utvikle, planlegge, implementere, prøve ut og gjennomføre et scenografisk arbeid i alle faser av en realisering.
  • kan arbeide selvstendig og samtidig bringe inn nødvendig fagkompetanse i arbeidet.
  • kan ta et selvstendig ansvar for alle aspekter og elementer i et scenografisk arbeid.
  • har kunnskap om materialer og enkle konstruksjoner. Kan formidle en idé til teknisk fagpersonale.
  • kan oppfatte og analysere gjeldende tendenser og utvikling i samfunnet innenfor kunstfeltet, teknologi og vitenskap, og kan samtidig fortløpende reflektere over dette i form av et scenografisk utsagn.

Innhold

Emnet er av eksperimentell karakter, men med fokus på et ferdig gjennomført resultat for publikum eller brukere. Utviklingen av en scenografi eller romkonsept hvor scenografen er den fremtredende kunstneren i refleksjon av et tema, en tekst, et musikkstykke, etc. står sentralt i emnet.

Studenten skal utforske scenografiske problemstillinger som kan åpne for og utvide muligheten for mer tverrfaglig forståelse og kunnskap. Studenten oppmuntres til å relatere sitt arbeid til andre kunstneriske, tekniske, vitenskapelig relevante områder og personer. Hovedfokus vil ligge på en helhetlig utforming hvor studenten har et selvstendig overordnet ansvar for de enkelte bestanddeler i arbeidet, som rom, lys, lyd, lukt, etc..

Resultatene i Produksjon 2 vises offentlig, som et endelig ferdig produkt hvor møte med publikum eller bruker blir et viktig element i produksjonen. Studenten får anledning til å produsere scenografiske elementer, samt undersøke, velge og bruke aktuelle materialer og nødvendige konstruksjoner under realiseringen av produksjonen. Kunnskapen om materialer og deres karakteristika, semantiske, kunstneriske og fysiske egenskaper, skal fordypes.

Mappeinnlevering med dokumentasjon av eget arbeid skal redegjøre for studentens refleksjon over egen oppnåelse av læringsutbyttene og revisjon av egen Masteroppgave-Produksjon i relasjon til emnet.

Undervisnings- og læringsformer

Emnet organiseres som selvstendig arbeid med veiledning.

Studenten er ansvarlig for produksjon av alle scenografiske elementer samt lyssetting i denne produksjonen.

Praksis

Ingen.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Innlevering av mappedokumentasjon senest tre uker før emnevurdering. Mappen skal inneholde reflekterende tekst med referanser, bilder, modeller med mer. Utviklingen av og progresjon i studentens Masteroppgave-Produksjon skal dokumenteres og reflekteres over i konteksten av emnets undervisning. Studenten skal også reflektere over egen oppnåelse av emnets definerte læringsutbytte.

Innleveringen av arbeidskrav må være godkjent av faglærer før studenten kan fremstille seg til vurdering i emnet.

Eksamen

Muntlig eksaminasjon
Vurdering av studentens oppnåelse av emnets læringsutbytte gjennomføres ved avslutningen av semestret etter strukturert diskusjon mellom studenten, studentens veileder og én ansatt faglærer, basert på studentens innleverte mappedokumentasjon for Produksjoner 2.

Tillatt hjelpemiddel: Mappedokumentasjon.

Det gis muntlig tilbakemelding.

Det benyttes karakteren Bestått/Ikke bestått.

Evaluering av emnet

For å sikre og utvikle kvaliteten i programmet og de enkelte emnene gjennomføres semestervise anonyme spørreundersøkelser. Ledelsen ved akademiet foretar semestervise vurderinger av studieprogrammet og de enkelte emner, basert på de anonyme studentevalueringene og åpen dialog med studenter og undervisere gjennom semesteret.

Litteratur

Henvisninger til aktuell litteratur, videomateriale, nettsteder, scenekunstproduksjoner og utstillinger, kunstkataloger, film, musikk, kunst- og teaterkritikk i media og andre relevante referanser, blir gitt av programansvarlig og studieperiodenes undervisere.

I løpet av 1. semester utarbeides en individuell pensumliste relevant for arbeidet med studentens masterprosjekt og kritisk refleksjon på grunnlag av programmets generell litteraturliste. Den individuelle litteraturlisten videreutvikles under studiene og frem mot innlevering av delen Masteroppgave-Kritisk refleksjon i 4. semester.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 13. aug. 2020 03:22:38