Fakta om emnet

Studiepoeng:
30
Ansvarlig avdeling:
Akademi for scenekunst
Undervisningsspråk:
Engelsk
Varighet:
½ år

AMSC42414 Masteroppgave (Høst 2018)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Masterstudiet i scenografi.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Studenten må ha bestått alle forutgående emner innenfor fagområdene Teori og metoder, Laboratorier og Produksjoner.

Undervisningssemester

4. semester.

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten

  • kan utvikle og realisere egen kunstnerisk idé fram til en ferdig scenografi i komplekse arbeidsstrukturer på et profesjonelt teater, museum eller i det offentlige rom, i kontinuerlig dialog med samarbeidende kunstnere, teknisk ansvarlige, konsulenter og verksteder.
  • kan fungere som arbeidsleder for en stor stab medarbeidere i samarbeid med regissør, koreograf, eller kurator.
  • kan utarbeide lysdesign i dialog og samarbeid med lysdesigner.
  • kan unnfange, videreutvikle og presist og konsistent kommunisere en scenografi i et kunstnerisk kollektiv og formidle hvordan scenografiske elementer dialog med andre deler av en helhetlig produksjon.
  • kan tilegne seg og videreutvikle arbeidsstrukturer i en prosess med ulike tidsfrister og de understrukturer slike prosesser fordrer.
  • kan reflektere over etiske problemstillinger relatert til samarbeid som utgjør grunnlaget for en scenografs yrkesutøvelse og karriere.
  • kan, muntlig så vel som skriftlig, reflektere over, vurdere og analysere egen kunstnerisk produksjon som helhet og argumentere for kunstneriske valg underveis i prosessen og etter sluttført produksjon og visningsperiode.

Innhold

Masteroppgaven består av to komponenter: Masteroppgave-Produksjon og, tilhørende Masteroppgave-Kritisk refleksjon

Emnet Masteroppgave er studentens endelige realisering av sitt kunstneriske prosjekt Masteroppgave-Produksjon, med den tilhørende kritiske refleksjon over det kunstneriske resultat og arbeidsprosesser (Masteroppgave-Kritisk refleksjon). Studenten skal samarbeide med sine kunstneriske partnere for utvikling, planlegging og gjennomføring/produksjon av et performativt uttrykk på høyt internasjonalt nivå. Gjennom hele prosessen skal studenten i nært samarbeid og tett dialog med en eller flere andre kunstnere, kuratorer, oppdragsgivere eller produsenter utgjøre det bærende kreative felleskapet.

Masteroppgave-Produksjon vil skje i en skala hvor det kreves teknisk kompetanse. Et nøkkelelement i denne komponenten vil derfor være presis kommunikasjon med involverte parter, særlig med teknisk ansvarlige og verksteder, etc..

Masteroppgave-Produksjon vil om mulig, finne sted utenfor akademiets egne lokaler; i et teater, galleri, museum, offentlig rom, etc..

Som komponent av Masteroppgave inngår også en Masteroppgave-Kritisk refleksjon.

Masteroppgave-Kritisk refleksjon består av en tekst med følgende krav:
- plassering av eget kunstnerisk ståsted/arbeid i forhold til eget fagfelt
- kritisk refleksjon over prosess (kunstneriske valg og vendepunkt, bruk av teori)
- kritisk refleksjon over resultat (egenvurdering i forhold til revidert prosjektbeskrivelse);

Alle komponenter vil ha et spesielt fokus på etiske problemstillinger i større kollektive arbeidsprosesser.

Undervisnings- og læringsformer

Studenten skal som en del av Masteroppgave-Produksjon gjennomføre en scenografi på en scene, i et museum, et galleri eller offentlig rom.

Det skal være et selvstendig kunstnerisk arbeid som skal gi studenten mulighet til å arbeide i stor skala og med et vidt spekter av sceniske virkemidler.

Det vil bli gitt veiledning under arbeidet, men det legges vekt på selvstendighet i hele prosessen.

Masteroppgave-Kritisk refleksjon er en dokumentasjon gjennom bilder, tegninger, modeller og tekstlig refleksjon over Masteroppgave-Produksjon.

Praksis

Ingen.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Gjennomført kunstproduksjon (Masteroppgave-Produksjon), samt innlevert kritisk refleksjon (Masteroppgave-Kritisk refleksjon) i form av en tekst og dokumentasjon

Gjennomføring og innlevering av arbeidskrav må være godkjent av faglærer før studenten kan fremstille seg til sluttvurdering.

Eksamen

Studenten kan framstille seg for sluttvurdering etter godkjenning av arbeidskrav samt bestått samtlige emner de første tre semestre.

Muntlig eksaminasjon

Sluttvurderingen gjennomføres i løpet av 4. semester i form av en strukturert diskusjon mellom studenten og en sensorkomité.

Sensorkomiteen består av studentens veileder samt to eksterne sensorer med relevant fagkompetanse, oppnevnt av Akademi for scenekunst.

Grunnlaget for diskusjonen skal være studentens innleverte arbeidskrav: Masteroppgave-Produksjon og Masteroppgave-Kritisk refleksjon.

Sluttvurderingen er en samlet vurdering av gjennomført Masteroppgave-Produksjon og Masteroppgave-Kritisk refleksjon, samt studentens deltagelse/rolle i diskusjonen, og vurderer studentens oppnåelse av læringsutbytte for Masteroppgave og studiet som helhet. Sensorkomiteen har i forkant av sluttvurderingen observert studentens Masteroppgave-Produksjon i den settingen den er ment for og forholdt seg til innleverte Masteroppgave-Kritisk refleksjon.

Tillatt hjelpemiddel: innlevert skriftlig refleksjon.

Det tildeles én samlet karakter: Bestått/Ikke bestått.

Det vil ikke være anledning til ny eksamen/vurdering dersom studenten vurderes til Ikke bestått.

Evaluering av emnet

For å sikre og utvikle kvaliteten i programmet og de enkelte emnene gjennomføres semestervise anonyme spørreundersøkelser. Ledelsen ved akademiet foretar semestervise vurderinger av studieprogrammet og de enkelte emner, basert på de anonyme studentevalueringene og åpen dialog med studenter og undervisere gjennom semestret.

Litteratur

Henvisninger til aktuell litteratur, videomateriale, nettsteder, scenekunstproduksjoner og utstillinger, kunstkataloger, film, musikk, kunst- og teaterkritikk i media og andre relevante referanser, blir gitt av programansvarlig og studieperiodenes undervisere.

I løpet av 1. semester utarbeides en individuell pensumliste relevant for arbeidet med studentens masterprosjekt og kritisk refleksjon på grunnlag av programmets generell litteraturliste. Den individuelle litteraturlisten videreutvikles under studiene og frem mot innlevering av delen Masteroppgave-Kritisk refleksjon i 4. semester.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 13. aug. 2020 03:22:52