Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Akademi for scenekunst
Undervisningsspråk:
Engelsk
Varighet:
½ år

AMSC42114 Teori og metoder 3 - Posisjoner (Vår 2018)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Masterstudiet i scenografi.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Studenten må ha bestått emnene Teori og metoder 1 og Teori og metoder 2.

Undervisningssemester

3. semester.

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten

  • kan ved observasjon av reelle objekter og gjennom planer, tegninger og annet visuelt material oppfatte og analysere samtids- og historiske arbeider innenfor scenekunst, arkitektur, film og billedkunst samt plassere eget kunstnerisk arbeid innenfor konteksten.
  • kan utvikle egne prosjektspesifikke arbeidsmetoder for konseptuering, initiering, utvikling og gjennomføring av kunstneriske prosjekter i samarbeid med andre kunstnere fra andre kunstfelt og annen fagspesifikk kompetanse.
  • har utvidet teoretisk-teknisk kunnskap relatert til scenografi; for eksempel til pågående utvikling i forhold til teknologi, materialer og deres karakteristika, samt konstruksjonsprinsipper i arkitektur og scenografi.
  • kan utforme beskrivelser, tidsplaner og budsjetter for søknader om finansiering av komplekse, kunstneriske prosjekt, seminar og workshops samt formidle disse.
  • kjenner ulike profesjoner relatert til scenografi, deres karakteristika og rett adressat for ulike typer problemløsninger.

Innhold

T&M 3 Posisjoner består av 1) forelesningsrekke, 2) kurs i formulering av kunstneriske posisjoner, 3) kollektivt arbeid med og gjennomføring av Internasjonalt fagseminar.

Læringsutbyttet i T&M 3 består av teoretiske kunnskaper om og ferdigheter i utvikling av estetiske posisjoner rundt kunstnerskap som individuell prosess og som offentlig arrangement. 
 
Studenten vil som arbeidskrav i dette semesteret selv kuratere og arrangere et åpent seminar med eksterne innledere. Temaer for seminaret skal være relatert til de teoretiske, kunstneriske og teknologiske problemstillinger studentene finner relevante for egne Masteroppgave-Produksjon. Gjennom arbeidet med et offentlig seminar skal studentene lære å identifisere og innhente relevant fagkompetanse for samarbeid i kooperasjoner, oppdragsarbeid og nettverk.

Det offentlige seminaret med relevans til problemstillinger i studentenes egne Masteroppgave-Produksjon er ment å øke graden av profesjonalisering i kommunikasjon, formidling og samarbeid på tvers av konseptuelle, teknologiske og kunstneriske problemstillinger, metoder og teorier.

Emnet vil ha fokus på kontinuerlig refleksjon over egne arbeidsresultater innenfor kunstnerisk utviklingsarbeid. Studentene skal videreutvikle sine evner til å uttrykke seg presist visuelt og tekstlig om egne og andres kunstneriske arbeid, også med henblikk på Masteroppgave-Kritisk refleksjon, produksjonspraktiske utfordringer og søknadsutforming mot for eksempel Stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid, mm.

Studentene vil ha tilgang til og delta i oppbyggingen og utviklingen av akademiets material-bibliotek og lære seg å utnytte denne type kunnskapsbaser.

Teori og metoder 3 vil videreutvikle studentenes evne til å oppfatte samtidens performative kunstuttrykk og presist kunne analysere disse i forhold til egen faglig spesialisering, spesielt i forhold til egen Masteroppgave-Produksjon.

Studentenes arbeid vil i stor grad være knyttet til studentenes aktiviteter innenfor de to øvrige fagområdene; Laboratorier og Produksjon.

Mappeinnlevering med dokumentasjon av eget arbeid skal redegjøre for studentens refleksjon over egen oppnåelse av læringsutbyttene og revisjon av egen Masteroppgave-Produksjon i relasjon til emnet.

Undervisnings- og læringsformer

Selvstendig planlegging, kuratering, organisering, markedsføring og gjennomføring av åpent seminar med eksterne innledere og tematikk relevant for studentenes Masteroppgave-Produksjon.

Arbeidsformene ellers vil være selvstendig arbeid, lærerstyrt undervisning samt forelesning og diskusjon, påsyn av forestillinger og utstillinger i scenekunstfeltet samt undersøkelser av andre arkitektoniske og kunstneriske rom.

Praksis

Ingen.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

  • Deltakelse i utvikling, kuratering, organisering og gjennomføring av offentlig seminar med eksterne innledere og tematikk relevant for egen Masteroppgave-Produksjon og for forskningsfeltet.
  • Innlevering av mappedokumentasjon senest tre uker før emnevurdering. Mappen skal inneholde reflekterende tekst med referanser, bilder, modeller med mer. Utviklingen av og progresjon i studentens Masteroppgave-Produksjon skal dokumenteres og reflekteres over i konteksten av emnets undervisning. Studenten skal også reflektere over egen oppnåelse av emnets definerte læringsutbytte.

Arbeidskrav må være godkjent av faglærer før studenten kan fremstille seg til vurdering i emnet.

Eksamen

Muntlig eksaminasjon

Vurdering av studentens oppnåelse av emnets læringsutbytte gjennomføres ved avslutningen av semestret etter strukturert diskusjon mellom studenten, studentens veileder og én ansatt faglærer, basert på materialet i studentens innleverte mappedokumentasjon for Teori og metoder 3 og studentens deltakelse i offentlig seminar.

Tillatt hjelpemiddel: Mappedokumentasjon.

Det gis muntlig tilbakemelding.

Det benyttes karakteren Bestått /Ikke bestått.

Evaluering av emnet

For å sikre og utvikle kvaliteten i programmet og de enkelte emnene gjennomføres semestervise anonyme spørreundersøkelser. Ledelsen ved akademiet foretar semestervise vurderinger av studieprogrammet og de enkelte emner, basert på de anonyme studentevalueringene og åpen dialog med studenter og undervisere gjennom semestret.

Litteratur

Henvisninger til aktuell litteratur, videomateriale, nettsteder, scenekunstproduksjoner og utstillinger, kunstkataloger, film, musikk, kunst- og teaterkritikk i media og andre relevante referanser, blir gitt av programansvarlig og undervisere.

I løpet av 1. semester utarbeides en individuell pensumliste relevant for arbeidet med studentens masterprosjekt og kritisk refleksjon på grunnlag av programmets generell litteraturliste. Den individuelle litteraturlisten videreutvikles under studiene og frem mot innlevering av delen Masteroppgave-Kritisk refleksjon i 4. semester.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 23. sep. 2020 03:26:17