Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Akademi for scenekunst
Undervisningsspråk:
Engelsk
Varighet:
½ år

AMSC42214 Laboratorier 3 (Vår 2018)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Masterstudiet i scenografi.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Studenten må ha bestått emnene Laboratorier 1 og Laboratorier 2.

Undervisningssemester

3. semester.

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten

  • kjenner og kan anvende arbeidsmetoder og strategier fra ulike kunstarter, scenografi og arkitektur.
  • kan reflektere, vurdere og analysere et prosjekt og argumentere for ulike valg i prosessen.
  • kan utvikle avansert konsept for scenografi med fokus på arkitektoniske og performative aspekter på tvers av ulike kunstformer og i samarbeid med andre partnere.
  • har kunnskap, ferdighet og kompetanse til å finne frem og ta i bruk de ressursene som kreves for å kunne revurdere og gjennomføre et avansert kunstnerisk samarbeidsprosjekt innen scenografi.

Innhold

Innenfor dette emnet vil studentene spesielt utforske ulike aspekter og problemstillinger relatert til sin Masteroppgave-Produksjon. Studentene skal gjennomføre praktiske studier av rom, lys lyd, video, lukt, etc., i direkte tilknytning til sine Masteroppgave-Produksjon. Dialogen mellom studentene og underviser omkring deres spesialiseringer og Masteroppgave-Produksjon vil være en essensiell del av dette emnet. Studentene skal utdype og detaljundersøke spesifikke aspekter ved scenografiske konsept for en helhetlig produksjon. 

Emnet vil fokusere spesielt på ulike kunstformer inkludert arkitektur. Internasjonale arkitekter, kunstnere og profesjonelle vil undervise med fokus på tverrfaglighet innenfor ulike kunstformer med fokus på arkitektur i en performativ sammenheng samt tilhørende metoder og teori.

Studentene skal undersøke romlige, tredimensjonale og arkitektoniske aspekter relatert til sin Masteroppgave-Produksjon. Emnet vil ikke nødvendigvis resultere i fullt ut gjennomført produksjon inkludert publikumsvisning, men heller fremheve utviklingsarbeid innenfor rammen av laboratorier/eksperiment. Fokuset vil være mer innrettet mot fri utvikling/eksperimentering, enn mot ferdigstillelse av et kunstnerisk arbeid.

Mappeinnlevering med dokumentasjon av eget arbeid skal redegjøre for studentens refleksjon over egen oppnåelse av læringsutbyttene og revisjon av egen Masteroppgave-Produksjon i relasjon til emnet.

Undervisnings- og læringsformer

Arbeidsformene vil være selvstendig arbeid, laboratorier og workshops holdt av gjestelærere fra forskjellige kunstarter. Emnets workshoper kan foregå i samarbeid med MA-studenter fra andre kunstutdanninger.

Det vil bli gitt veiledning under arbeidet, men det legges vekt på selvstendighet i hele prosessen.

Praksis

Ingen.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Innlevering av mappedokumentasjon senest tre uker før emnevurdering. Mappen skal inneholde reflekterende tekst med referanser, bilder, modeller med mer. Utviklingen av og progresjon i studentens Masteroppgave-Produksjon skal dokumenteres og reflekteres over i konteksten av emnets undervisning. Studenten skal også reflektere over egen oppnåelse av emnets definerte læringsutbytte.

Innleveringen av arbeidskrav må være godkjent av faglærer før studenten kan fremstille seg til vurdering i emnet.

Eksamen

Muntlig eksaminasjon
Vurdering av studentens oppnåelse av emnets læringsutbytte gjennomføres ved avslutningen av semestret etter strukturert diskusjon mellom studenten, studentens veileder og én ansatt faglærer, basert på materialet i studentens innleverte mappedokumentasjon for Laboratorier 3.

Tillatt hjelpemiddel: Mappedokumentasjon.

Det gis muntlig tilbakemelding.

Det benyttes karakteren Bestått/Ikke bestått.

Evaluering av emnet

For å sikre og utvikle kvaliteten i programmet og de enkelte emnene gjennomføres semestervise anonyme spørreundersøkelser. Ledelsen ved akademiet foretar semestervise vurderinger av studieprogrammet og de enkelte emner, basert på de anonyme studentevalueringene og åpen dialog med studenter og undervisere gjennom semestret.

Litteratur

Henvisninger til aktuell litteratur, videomateriale, nettsteder, scenekunstproduksjoner og utstillinger, kunstkataloger, film, musikk, kunst- og teaterkritikk i media og andre relevante referanser, blir gitt av programansvarlig og studieperiodenes undervisere.

I løpet av 1. semester utarbeides en individuell pensumliste relevant for arbeidet med studentens masterprosjekt og kritisk refleksjon på grunnlag av programmets generell litteraturliste. Den individuelle litteraturlisten videreutvikles under studiene og frem mot innlevering av delen Masteroppgave-Kritisk refleksjon i 4. semester.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. sep. 2020 03:20:30