Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Akademi for scenekunst
Undervisningsspråk:
Engelsk
Varighet:
½ år

AMSC42314 Produksjoner 3 (Vår 2018)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Masterstudiet i scenografi.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Studenten må ha bestått emnene Produksjoner 1 og Produksjoner 2.

Undervisningssemester

3. semester.

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten

  • kan unnfange, utvikle, planlegge, implementere, prøve ut i fullskala modell og gjennomføre nødvendig revisjon av konseptet i forkant av en realisering gjennom kommunikasjon med samarbeidende kunstnere, teknisk personale og andre profesjonelle i en kompleks arbeidsstruktur innenfor teater, utstilling, etc.
  • kan realisere et scenografisk konsept der annen relevante fagkompetanse må involveres i implementering.
  • kan samarbeide i komplekse team og opprettholde en kontinuerlig dialog med andre involverte kunstnere og andre profesjonelle og generere nødvendig utviklingsprosesser.
  • kan tilegne seg og videreutvikle arbeidsstrukturer i en prosess med ulike tidsfrister og de understrukturer slike prosesser fordrer.
  • kan reflektere over etiske problemstillinger relatert til samarbeid som utgjør grunnlaget for en scenografs yrkesutøvelse og karriere.

Innhold

Emnet Produksjon 3 er en utprøving av studentens scenografiske konsept for Masteroppgave-Produksjon og planer for realisering i form av en intern fullskala modell, en 'Bauprobe'. Studenten vil i Produksjon 3 måtte forholde seg til hele bredden av forhold i en scenisk produksjon - hvor alle aspekter av scenografi (som rom, lys, objekter, lyd, lukt, etc.) inngår. Produksjon 3 skjer i en skala hvor også teknisk kompetanse må delta. Et nøkkelelement i dette arbeidet vil derfor være presis kommunikasjon med involverte parter, særlig med teknisk ansvarlige og verksteder, etc.. En slik utprøving er ment å sikre studentens forståelse av hvordan rommet endelig skal utformes og vil ellers utgjøre en kvalitetssikring av studentens arbeid for eventuelle co-produsenter.

Studenten vil måtte diskutere problemstillinger omkring konstruksjon og maskineri med teknisk ansvarlige for best mulig forståelse for scenografiens muligheter og begrensninger. Utførelsen av to-dimensjonale tegninger, framstillingen av analoge og digitale tre-dimensjonale modeller, og den produserte fullskala modellen vil være essensielt i dette arbeidet når teknisk fagkompetanse også bringes inn i realiseringsprosessen. Det forventes at studenten, i reflekterende dialog med sine kunstneriske partnere og annen fagkompetanse, fullt ut forstår de kunstneriske og tekniske konsekvenser av sitt scenografiske design og om nødvendig kan revidere dette.

Emnet Produksjon 3 er direkte knyttet til studentens Masteroppgave-Produksjon. Studenten skal samarbeide med sine kunstneriske partnere for utvikling, planlegging og gjennomføring/produksjon av et performativt uttrykk på høyt internasjonalt nivå. Gjennom hele prosessen skal studenten, i nært samarbeid og tett dialog med en eller flere andre kunstnere, kuratorer, oppdragsgivere eller produsenter utgjøre det bærende kreative fellesskapet.

Emnet vil også ha et spesielt fokus på etiske problemstillinger i større kollektive arbeidsprosesser.

Mappeinnlevering med dokumentasjon av eget arbeid skal redegjøre for studentens refleksjon over egen oppnåelse av læringsutbyttene og revisjon av egen Masteroppgave-Produksjon i relasjon til emnet.

Undervisnings- og læringsformer

Emnet organiseres som kollektivt kunstnerisk arbeid med veiledning.

Studenten er ansvarlig for produksjon av alle forberedende materialer som tegning, modeller, scenografiske elementer samt lyssetting i emnet.

Praksis

Ingen.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Innlevering av mappedokumentasjon senest tre uker før emnevurdering. Mappen skal inneholde:

Del 1:
Materialsamling bestående av tekst, bilde, referanser og annet som reflekterer over studentens studier innenfor emnet Produksjon 3. Studentens egen Masteroppgave-Produksjon skal plasseres inn i denne konteksten. Studenten skal også reflektere over egen oppnåelse av emnets definerte læringsutbytte.

Del 2:
Revidert prosjektbeskrivelse for Masteroppgave-Produksjon inkludert nødvendige arbeidstegninger for produksjon av de scenografiske elementer som inngår i prosjektet.

Innleveringen av arbeidskrav må være godkjent av faglærer før studenten kan fremstille seg til vurdering i emnet.

Eksamen

Muntlig eksaminasjon
Vurdering av studentens oppnåelse av emnets læringsutbytte gjennomføres ved avslutningen av semestret etter strukturert diskusjon mellom studenten, studentens veileder og én ansatt faglærer, basert på studentens innleverte mappedokumentasjon for Produksjoner 3.

Tillatt hjelpemiddel: Mappedokumentasjon 

Det gis muntlig tilbakemelding.

Det benyttes karakteren Bestått/Ikke bestått.

Evaluering av emnet

For å sikre og utvikle kvaliteten i programmet og de enkelte emnene gjennomføres semestervise anonyme spørreundersøkelser. Ledelsen ved akademiet foretar semestervise vurderinger av studieprogrammet og de enkelte emner, basert på de anonyme studentevalueringene og åpen dialog med studenter og undervisere gjennom semestret.

Litteratur

Henvisninger til aktuell litteratur, videomateriale, nettsteder, scenekunstproduksjoner og utstillinger, kunstkataloger, film, musikk, kunst- og teaterkritikk i media og andre relevante referanser, blir gitt av programansvarlig og studieperiodenes undervisere.

I løpet av 1. semester utarbeides en individuell pensumliste relevant for arbeidet med studentens masterprosjekt og kritisk refleksjon på grunnlag av programmets generell litteraturliste. Den individuelle litteraturlisten videreutvikles under studiene og frem mot innlevering av delen Masteroppgave-Kritisk refleksjon i 4. semester.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 9. aug. 2020 03:18:10