Fakta om emnet

Studiepoeng:
30
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Studiested:
Høgskolen i Østfold, Fredrikstad
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

HVAKU10312 Akuttsykepleie, fag og yrkesutøvelse (Høst 2012–Vår 2013)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er obligatorisk i videreutdanning i akuttsykepleie.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Forutsetter bestått eksamen i emnene:

HVAKU10112:Sykepleiefaglige og samfunnsvitenskapelige emner (15 studiepoeng)
HVAKU102012: Medisinske og naturvitenskaplige emner for akuttsykepleie (15 studiepoeng)
HVAKUKL112: Klinisk emne, trinn 1 (15 studiepoeng)

Undervisningssemester


2. og 3. semester (høst 2012 og vår 2013)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal utvikle faglig forsvarlig handlingskompetanse i akuttsykepleie rettet mot den ustabile og akutt kritisk syke pasienten.

Kunnskaper

Kandidaten

 • har inngående kunnskap om akuttmottakets arbeidsmiljø og hvordan arbeidsmiljøbelastninger kan forebygges og reduseres
 • kan vurdere kunnskap i akuttsykepleie relatert til ulike medisinske og kirurgiske tilstander
 • Kan bedømme og tilpasse utøvelsen til ulike fagfelt som ortopedi, nevrologi, gynekologi, psykiatri, pediatri og geriatri.
 • kan bedømme og tilpasse utøvelsen til reaksjoner og mestringsstrategier hos pasienter, pårørende og personalet ved akutt- og/eller kritisk sykdom, ved undersøkelse, behandling og død.
 • kan vurdere betydningen og relevansen av aktuell forskning og fagutvikling innenfor akuttsykepleie og anvende denne innenfor egen praksis

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan mestre bruk og kontroll av medisinsk teknisk utstyr og ha et reflektert forhold til teknologiens muligheter og begrensninger
 • kan beherske kunnskap i akuttmedisin og ha forståelse for hvilke opplevelser, problemer og behov pasienten har i en sårbar, kritisk og livstruende fase.
 • kan mestre observasjon, vurdering og iverksetter handlinger på grunnlag av kommunikasjon og samhandling med pasient og pårørende.
 • kan forebygge komplikasjoner, redusere stress og lindre lidelse, smerte og ubehag.
 • kombinerer kunnskaper om organismens forsvar mot infeksjoner, vurderer den enkelte pasients immunforsvar og ser det i forhold til aktuelle smittestoffer og mulige smittemåter.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan lede eget arbeid, sette ord på egen spesialfunksjon og begrunne valg av handlinger.
 • kan mestre samhandling og kommunikasjon med mennesker som er alvorlig syke og døende
 • har et bevisst forhold til hvordan organisatoriske, økonomiske og juridiske rammer påvirker sykepleie- og spesialisthelsetjenesten, og kan relatere dette til egen funksjon
 • kan handle raskt, etisk og faglig forsvarlig i akutte situasjoner
 • kan utvikle egen yrkesidentitet, basert på yrkesetikk og juridiske rammer og kan vise vilje til å motta veiledning
 • kan ta ansvar for fagutvikling og vise vilje og evne til å evaluere og dokumentere egen funksjon
 • kan beherske IKT som knyttet til AMK -nødmeldetjenesten

Innhold

Hovedtema:

 • Akuttsykepleierens ansvar og funksjonsområde.
 • Akuttsykepleie til ulike pasientgrupper i akuttmottak, herunder pasienter med indremedisinske, kirurgiske, nevrologiske og gynekologiske lidelser.
 • Akuttsykepleie til pasienter med ulike psykiatriske problemstillinger som medfører medisinske og/eller kirurgiske komplikasjoner, herunder suicidiologi, selvskading og rusproblematikk. Konflikthåndtering og utageringsproblematikk. Sentrale diagnoser som personlighetsforstyrrelser og dobbeltdiagnoser.
 • Akuttsykepleie til barn.
 • Akuttsykepleie til den eldre pasient.
 • Akuttsykepleie til den polikliniske pasient i akuttmottak.
 • Akuttsykepleie til den multitraumatiserte pasient.
 • Akuttsykepleiens ansvar og rolle i forhold til sentrale samarbeidspartnere utenfor akuttmottaket, som for eksempel barnevern og politi.
 • Akuttsykepleierens rolle på akutt medisinsk kommunikasjonssentral, AMK-nødmeldetjenesten.
 • Fagutvikling og undervisning.
 • Administrasjon og ledelse.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisnings- og læringsformer som benyttes er problembaserte læringsprinsipper og mappevurdering med utgangspunkt i aktuelle problemstillinger fra studentens egne praksisstudier. Målet er å integrere teori og praksis, samt stimulere studentene til refleksjon for derigjennom å utvikle funksjonsdyktige og reflekterte akuttsykepleiere.

Temaene vil i økende grad vektlegges i de kliniske emnene. Det stimuleres til refleksjon gjennom hele studiet

Praksis

Se HVAKUKL 212 - Klinisk emne, trinn 2.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk tilstedeværelse. Fravær på mellom 10 og 30 % i teoriundervisningen må tas igjen ved at studenten må besvare en skriftlig oppgave. Fravær på mer enn 30 % kan ikke godkjennes.
 • MTU-test (medisinsk - teknisk utstyr)
 • Gjennomføringsplan for fordypningsoppgave.
 • En PBL - oppgave
 • Litteraturliste, 1000 selvvalgte sider

Undervisningsoppdrag i forhold til hovedpraksis.

Arbeidskravene må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Hjemmeeksamen (klinisk fordypningsoppgave) med et omfang på 10.000 ord (+/- 10 %) med muntlig høring.

Den skriftlige besvarelsen kan leveres som gruppeoppgave med maks 2 studenter. Innlevering av besvarelser må godkjennes skriftlig av fagansvarlig før innlevering. Muntlig høring avholdes individuelt (også ved gruppebesvarelse) og justerer karakter på skriftlig hjemmeeksamen. Det gis individuelle karakterer.

Det benyttes én intern og én ekstern sensor. Karakterer gis etter karakterskalaen A - F.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres med en sluttevaluering og resultatene behandles i koordinatormøter for studiet.

Litteratur

Se studieplanen for anbefalt litteratur for samtlige emner i studiet.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 20. okt. 2020 03:39:15