Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Studiested:
Høgskolen i Østfold, Fredrikstad
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

HVAKUKL212 Klinisk emne, trinn 2 (Høst 2012–Vår 2013)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i videreutdanning i akuttsykepleie.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

HVAKU10112: Akuttsykepleiefaglige og samfunnsvitenskaplige emner (15 studiepoeng)
HVAKU102012: Medisinske og naturvitenskaplige emner for akuttsykepleie (15 studiepoeng)
HVAKU10312: Akuttsykepleie, fag og yrkesutøvelse (30 studiepoeng)
HVAKUKL112: Klinisk emne, trinn 1 (15 studiepoeng)

Undervisningssemester

2. og 3. semester (høst 2012 og vår 2013).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Hensikten med det kliniske emnet er at studenten videreutvikler nødvendig handlingskompetanse og faglig forsvarlig akuttsykepleie til den ustabile og komplekse akutt kritisk syke pasienten. Sluttkompetansen skal operasjonaliseres og utvikles i denne perioden.

KUNNSKAPER:

Kandidaten

 • kan anvende avansert kunnskap i møte med akutt og/eller kritisk syke og identifisere deres behov for akuttsykepleie
 • kan anvende aktuell kunnskap om kommunikasjon og samhandling i møte med pasient og pårørende
 • kan anvende aktuell kunnskap i beslutninger som må tas på vegne av pasienten

FERDIGHETER:

Kandidaten

 • kan mestre akuttsykepleie til pasienter med svikt i livsviktige funksjoner og kan yte kompenserende hjelp
 • kan utføre akuttsykepleie med respekt for pasientens og pårørendes integritet, ressurser og opplevelse ved å være akutt og/ eller kritisk syk
 • kan mestre bruken av medisinsk - teknisk utstyr som benyttes til overvåkning og behandling av pasienten
 • kan mestre samhandling med andre yrkesgrupper tilknyttet behandling og pleie av pasienten

GENERELLE KOMPETANSE:

Kandidaten

 • kan reflektere kritisk i valgsituasjoner og handle etisk og juridisk forsvarlig
 • har forståelse og respekt for ulike menneskelige reaksjoner i forbindelse med akutt og/eller kritisk sykdom og død
 • Utnytter pårørendes ressurser og støtter dem i deres krise- og sorgreaksjon

Innhold

 • Akuttsykepleierens ansvar og funksjonsområde
 • Akuttsykepleierens mellommenneskelige aspekt
 • Akuttsykepleierens problemløsende aspekt
 • Akuttsykepleie til spesielle pasientgrupper
 • Akuttmedisin og behandling
 • Akuttsykepleierens rolle på akutt medisinsk kommunikasjonssentral, AMK-nødmeldetjenesten
 • Fagutvikling og undervisning
 • Administrasjon og ledelse

Undervisnings- og læringsformer

Det kliniske emnet trinn 2 skal foregå i akuttmottak i sykehus, der pasientene har truende eller reell svikt i vitale funksjoner, eller er utsatt for sykdom og skade av ulik gradering. Klinisk emne trinn 2 retter seg også mot AMK-nødmeldetjenesten.

Praksis

Hovedpraksis vil være akuttmottak og praksisvurderingen vil i hovedsak bygge på denne praksisen. Studenten har også noe hospiteringspraksis som for eksempel ved legevakt, ambulansetjeneste, anestesiavdeling, intensiv og hjerteovervåkning. Omfanget på denne praksisen er 20 uker.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Studentens egen skriftlige målsetting for det kliniske emnet, trinn 2
 • Ett refleksjonsnotat, fritt omfang
 • Test i akuttsykepleie fag og yrkesutøvelse
 • Tilstedeværelse i praksis (ved fravær over 10 % kan studenten måtte ta igjen tid i klinikken, fravær over 30 % kan ikke godkjennes).

Alle arbeidskrav må vurderes til godkjent samme semester og er gyldige i ett semester.

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Praksis vurderes til Bestått/Ikke bestått. Vurdering av praksis etter fastsatte kriterier av praksisveileder og fagansvarlig ved høgskolen. Funksjonsnivå skal være økende i forhold til Trinn 1-vurderingen. Ved karakteren Ikke bestått, må hele praksisperioden, inkludert alle arbeidskrav, avlegges på nytt.

Kriterier for ikke bestått; se HVAKUKL 112 - Klinisk emne, trinn 1.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres med en sluttvurdering og resultatene behandles i koordinatormøter for studiet.

Litteratur

Se studieplanen for anbefalt litteratur for samtlige emner i studiet.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. okt. 2020 03:33:47