Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Studiested:
Fredrikstad
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HVGER10112 Akuttgeriatri (Høst 2012)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i videreutdanningen Akuttgeriatri.

Undervisningssemester

Emnet undervises i første semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper
Kandidaten:

 • har inngående kunnskap om, og kan vurdere hvordan livserfaring og opplevelse av situasjonen påvirker samhandling mellom helsepersonell og den akutt syke geriatriske pasient
 • kan vurdere betydningen kunnskap om aldring, akutt sykdom og polyfarmasi har for diagnostisering, behandling og rehabilitering
 • kan bedømme hvordan psykososiale forhold og tilrettelegging av miljø kan fremme økt mestring og helse

Ferdigheter
Kandidaten:

 • kan evaluere egne kommunikasjonsferdigheter i møte med den akutt syke geriatriske pasient og pårørende
 • utvikler handlingskompetanse slik at han/hun kan bidra til en kvalitativ bedre omsorg overfor den akutt- og kritisk syke eldre.
 • kan vurdere svikt i vitale organer og iverksette livreddende behandling
 • kan identifisere behov samt treffe beslutninger om når, og hvilke hjelpemidler som skal tas i bruk for å erstatte funksjonstap og fremme mestring
 • kan gjennomføre intervju med helsepersonell om deres vurderinger av faglige utfordringer i akuttgeriatrien

Generell kompetanse
Kandidaten:

 • kan dokumentere kunnskap som bidrar til å utvikle fagfeltet akuttgeriatri

Innhold

Emnet går over ett semester med 4 samlinger á 2 - 3 dager.

Hovedformålet med emnet er at studentene utvikler handlingskompetanse slik at de kan bidra til en kvalitativ bedre omsorg overfor den akutt- og kritisk syke eldre. I utdanningen legges det derfor vekt på at studentene tilegner seg forsknings- og erfaringsbasert kunnskap om akutt sykdom, behandling og omsorgstiltak. Det blir også lagt vekt på betydningen av et godt samarbeid med pårørende og andre yrkesgrupper.

 Sentrale temaer vil bl.a. være:

 • normale aldersforandringer fysisk, psykisk og sosialt 
 • utvikling av akutt sykdom og svikt i vitale organer (respirasjonssvikt, sirkulasjonssvikt, nyresvikt, endokrin svikt, nevrologi og skader)
 • bruk av forskjellige kartleggingsverktøy
 • diagnostisering, differensialdiagnostisering og behandling
 • tiltak overfor pårørende og personalet
 • ferdighetstrening (hjemmerespirator, maskebehandling, sårbehandling, peritonealdialyse etc)

Undervisnings- og læringsformer

Undervisning og læringsformer som benyttes er forelesninger, basisgruppearbeid, refleksjon knyttet til relevante kliniske situasjoner og individuelt studiearbeid. Det avsettes tid til et basisgruppemøte pr. samling.

Praksis

Det er ingen praksis lagt til emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Minimum 75 % tilstedeværelse. Fravær på inntil 30 % kan kompenseres for ved innlevering av individuell arbeidsoppgave som dokumenterer kunnskap på det området som ikke er dekket av tilstedeværelse på undervisning. Høgskolen utformer en relevant oppgave. Fravær ut over 30 % godkjennes ikke uansett grunn.
 • To skriftlige innleveringer etter nærmere retningslinjer.
 • Gjennomføre/delta på en obligatorisk dag i ferdighetssenteret

Eksamen

Individuell skriftlig hjemmeoppgave, maks 3000 ord. Oppgaven vurderes til Bestått/ Ikke bestått.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres muntlig ved semesterslutt.

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 14.06.2012

Almås H, Stubberud D-G, Grønseth R.(2010). Klinisk sykepleie 1. Oslo: Gyldendal Akademisk

Almås H, Stubberud D-G, Grønseth R.(2010). Klinisk sykepleie 2. Oslo: Gyldendal Akademisk

Bondevik M, Nygaard H A. (2006). Tverrfaglig geriatri. Bergen: Fagbokforlaget

Engedal K, Bruun Wyller T.( 2003). Aldring og hjerne-sykdommer. Oslo: Akribe forlag

Gulbrandsen T, Stubberud D-G. (2010). Intensivsykepleie. Oslo: Akribe forlag

Jacobsen D, Kjeldsen SE, Ingvaldsen B, Buanes T, Røise O. ( 2009). Sykdomslære, Indremedisin, kirurgi og anestesi. Oslo: Gyldendal Akademisk

Kirkevold M, Brodtkorb K, Ranhoff AH. (2008). Geriatrisk sykepleie. Oslo: Gyldendal Akademisk

Nordeng H, Spigset O. (2007). Legemidler og bruken av dem. Oslo: Gyldendal Akademisk

Simonsen T, Aarbakke J, Lysaa R. (2010). Illustrert farmakologi. Bind 1. 3. utgave. Bergen: Fagbokforlaget

Simonsen T, Aarbakke J, Lysaa R. (2004). Illustrert farmakologi. Bind 2. 2. utgave. Bergen: Fagbokforlaget

Viidik A. (2002). Boken om kroppens åldrande. Stockholm: Liber

 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. okt. 2020 03:48:02