Fakta om emnet

Studiepoeng:
20
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

HVPAR10311 Akuttmedisin 2 (Høst 2012–Vår 2013)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i videreutdanningen Paramedic (60 studiepoeng).

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Emnene: Akuttmedisin 1 og Etikk, jus og kommunikasjon.

Undervisningssemester

3. og 4. semester (høst 2012 og vår 2013).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper

Kandidaten ..

 • har inngående kunnskap om og kan vurdere selvstendig aktuelle akuttmedisinske tilstander
 • kjenner til relevant og aktuelt forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet

Ferdigheter

Kandidaten ..

 • kan i akutte og mindre akutte situasjoner selvstendig utføre og beherske tiltak slik at livsviktige funksjoner opprettholdes eller gjenopprettes innenfor medisinske tilstander

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan formidle sentralt fagstoff innenfor akuttmedisin både skriftlig og muntlig til kollegaer, samarbeidende instanser og allmennheten
 • kan utføre arbeidet etisk og juridisk forsvarlig

Innhold

Emnet består av 20 stp. Sykdommer innen følgende områder vil være sentrale:

 • Nevrologi
 • Anestesiologi
 • Rusmisbruk og forgiftninger
 • Pediatri
 • Geriatri
 • Endokrinologi
 • Infeksjonssykdommer / smittevern
 • Gastroenterologi
 • Obstetrikk og gynekologi

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen er organisert som samlinger, tilsammen 15 dager. Den foregår på dagtid og er basert både på tradisjonell undervisning og deltakelse i studie- og veiledningsgrupper. Fokus er på bruken av erfaringer fra praksis, og problembaserte læringsprinsipper vil benyttes.
 
Det vil bli gitt opplæring i IKT- basert læring. Denne undervisningsformen vil danne grunnlaget for veiledning mellom undervisningssamlingene.

Praksis

Parallelt med utdanningen arbeider studenten i ambulansetjenesten. Hospitering ved anestesiavdeling og ved en barneavdeling, nyfødtintensiv- og fødeavdeling.  

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Det kreves tilstedeværelse på 85 % på høgskolesamlingene.
 • To skriftlige innleveringer som leveres innen fastsatt frist. 
 • Målsetting for praksis som leveres innen fastsatt frist. 

Innleveringer som vurderes til 'ikke godkjent' kan omarbeides inntil to ganger. Arbeidskrav må være godkjent senest 3 uker før eksamen for at  studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

 

Fire timer individuell skriftlig eksamen. Ingen hjelpemidler tillatt. Intern og ekstern sensor bruker graderte karakterer fra A til F der A er beste og E dårligste beståttkarakter. F betyr ikke bestått.

 

 

 

Evaluering av emnet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengig av studentenes tilbakemeldinger. Derfor skal studentene etter hvert semester evaluere studiet på skjema fra SKUT.

Litteratur

Det er ikke levert forslag på litteratur.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. okt. 2020 03:48:03