Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Studiested:
Fredrikstad
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

HVPAR10411 Traumatologi (Høst 2012–Vår 2013)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

?

Obligatorisk emne i Paramedic 60 stp.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Emnene Akuttmedisin 1 og Etikk, jus og kommunikasjon.

Undervisningssemester

3. og 4. semester (høst 2012 og vår 2013).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper

Kandidaten ..

 • har inngående kunnskap om og kan vurdere aktuelle akuttmedisinske tilstander innenfor traumatologien
 • kjenner til relevant og aktuelt forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet

Ferdigheter

Kandidaten ..

 • kan i akutte og mindre akutte traumatologiske situasjoner selvstendig utføre og beherske tiltak slik at livsviktige funksjoner opprettholdes eller gjenopprettes
 • kan i samarbeid med lege/sykepleier mestre avanserte akuttmedisinske tiltak og/eller etter delegasjon arbeide selvstendig

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan formidle sentralt fagstoff innenfor traumatologien både skriftlig og muntlig til kollegaer, samarbeidende instanser og allmennheten
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre innenfor traumatologien og tilhørende fagfelt og gjennom dette bidra til utvikling av eget og andres arbeid innen ambulansefaget

Innhold

Studiet består av 10 stp og har følgende faglige kjerneområder:

 • Prehospital traumebehandling
 • Avansert livreddende førstehjelp
 • Monitorering, diagnostisering og behandling
 • Kirurgisk førstehjelp
 • Behandlingsprinsipper og medikamentell behandling innenfor medisinske akuttilstander

 

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen er organisert som samlinger, tilsammen 8 dager. Den foregår på dagtid og er basert både på tradisjonell undervisning og deltakelse i studie- og veiledningsgrupper.
Fokus er på bruken av erfaringer fra praksis, og problembaserte læringsprinsipper vil benyttes.
 
Det vil bli gitt opplæring i IKT- basert læring. Denne undervisningsformen vil danne grunnlaget for veiledning mellom undervisningssamlingene.

Praksis

Parallelt med utdanningen arbeider studenten i ambulansetjenesten. Studenten har valgfri hospitering i to uker mot slutten av utdanningen.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Det er følgende arbeidskrav knyttet til emnet:

 • Undervisning av medstudenter innen emnet traumatologi med innlevering av disposisjonen for undervisningstema.
 • Det kreves tilstedeværelse på 85 % av tiden på høgskolesamlingene.
 • Godkjent målsetting for praksis, som leveres innen fastsatt frist.

Innleveringer som vurderes til 'ikke godkjent' kan omarbeides inntil to ganger. Arbeidskrav må være godkjent senest 3 uker før eksamen for at studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell praktisk eksamen innenfor 45 minutter, etterfulgt av individuell muntlig høring innefor 45 minutter. Intern og ekstern sensor vurderer med Bestått/Ikke bestått.

Evaluering av emnet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengig av studentenes tilbakemeldinger. Studentene skal derfor evaluere studiet etter hvert semester på skjema fra SKUT.

Litteratur

Litteratur vil bli valgt ut i fra følgende innen 15.6. (norm ca 700 sider)

 • Felleskatalogen 2009 /2010 for aktuelle medikamenter innenfor emne 4.
 • Gulbrandsen, T. og Stubberud, D.-G. (red.) (2005) Intensivsykepleie. Akribe forlag.
 • Gilbert, M., Busund, R. and Skagseth A. (2000) Resuscitation from accidental hypothermia of 13,7 degres C with circulatory arrest in The Lancet 9201 (355) page 375-376.
 • Haugen, J. E. og Knudsen, Ø. (2008) Akuttmedisinsk sykepleie utenfor sykehus, Gyldendal Akademisk. 2. utgave.
 • Høgevold, H. E. (red.) (2006) Traumebehandling. Initialbehandling av den multitraumatiserte pasient ved Ullevål Universitetssykehus. Femte utgave.
 • Javon, P. (2004) Pediatric Advanced Life Support - A Practical Guide. Butterworth/Heinamann, USA.
 • Matell-Reichards (2006) Akuttmedicin.Studentlitteratur, Lund, Sverige.
 • Mosby's (2005) Comprehensive Pediatric Emergency Care. Elsevier Mosby, USA
 • PHTLS: Prehospital Trauma Life Support, Sixth Edition, 2007.
 • PHTLS; Prehospital Trauma Life Support,Sixth Edition, 2007.   
 • Ranhoff, A. H. (2002) Aksedentell hypotermi hos eldre i Tidsskrift for Norsk Lægeforening 7/2002; 122, side 715 - 717.
 • Sanders, M. J. (2005) Paramedic Textbook                    
 • Wikstrøm, J. (2006) Akutsjukvård. Handlegging av patienter med akut sjukdom eller skade. Studentlitteratur, Sverige. Kap. 1, 2, 5 og 6.

Det tas forbehold om endringer.

 

 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 26. okt. 2020 03:47:19