Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Studiested:
Fredrikstad
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HVPBU10111 Psykisk helse hos barn, ungdom og unge voksne (Høst 2012)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge, 60 stp.

Undervisningssemester

1. semester (høsten 2012)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper

Kandidaten

 • har inngående kunnskap om tegn på psykososiale problemer og psykisk uhelse hos barn og ungdom
 • har avansert kunnskap om ulike risikofaktorer for utvikling av psykososiale problemer
 • kan analysere og benytte ulike perspektiver på barndom, ungdom og kultur 

Ferdigheter

Kandidaten                      

 • kan utvikle strategier som fremmer god psykisk helse hos barn, ungdom og deres familier.
 • kan anvende klassifikasjon og psykiatrisk diagnostikk av barn og ungdom, bruksområder, utfordringer og fagetiske dilemmaer..

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan anvende sine kunnskaper om barn og ungdoms psykiske helse, de historiske utviklingslinjer, nåtidige problemstillinger og framtidige utfordringer i refleksjon rundt eget arbeid.
 • kan analysere og anvende de samfunnsskapte utfordringene knyttet til psykisk helse.
?

Innhold

 Emnet er på 15 studiepoeng og hovedtema i emnet er:

            - Barns og unges psykiske helse

            - Ulike risikofaktorer for utvikling av psykososiale problemer

            - Tegn på psykososiale problemer og psykisk uhelse hos barn og unge

            - Perspektiver på barndom, ungdom og kultur

           - Trivsel og forhold som fremmer god psykisk helse

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen er organisert som 3-4 samlinger á 2-4 dagers varighet (tilsammen ca. 8-10 dager). Undervisningen foregår på dagtid og er basert både på forelesninger og deltakelse i studie- og veiledningsgrupper. Fokus på bruken av erfaringer fra praksis og problembaserte læringsprinsipper vil benyttes. . Denne undervisningsformen vil også danne grunnlaget for veiledning mellom undervisningssamlingene.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

1. Obligatorisk oppmøte på samlingene (80%)
    (Ved fravær ut over 20% må studenten levere og få godkjent skriftlig oppgaver som synliggjør kompetanse på de områder som ikke er dekket ved oppmøte.
    Fravær ut over 30% kan ikke tas igjen ved skriftlig dokumentasjon og blir ikke godkjent).

2.  Godkjent refleksjon over eget kunnskapsbehov i et omfang av 1500 ord (+ /- 10%)

Skriftlig arbeidskrav må leveres innen nærmere fastsatt frist.
Skriftlige arbeidskrav som vurderes til "ikke godkjent" kan omarbeides inntil to ganger. Arbeidskrav må være godkjent senest 3 uker før eksamen for at studentene kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell artikkel med et omfang på 3000 ord (+/- 10 %). Besvarelsen vurderes av intern og ekstern sensor med graderte karakterer der A er beste og E dårligste beståttkarakter. F betyr ikke bestått.

Evaluering av emnet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengig av studentenes tilbakemeldinger. Studentene skal derfor ved slutten av semesteret evaluere studiet på skjema fra SKUT.

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 14.10.2011

Backe-Hansen, Elisabeth (2010) Sosial kapital og andre kapitaler hos barn og unge i Norge : flervitenskapelige politikk- og forskningsutfordringer. NOVA Rapport 20/2010.
Kapittel 1-2, 84 sider.

Befring, E., Frønes, I., og Mari-Anne Sørlie (red.) (2010) Sårbare unge. Nye perspektiver og tilnærminger. Gyldendal Akademisk.
Kapittel 2, 4-5, 9, 84 sider.

Hertz, Søren (2011) Barne- og ungdomspsykiatri. Nye perspektiver og uante muligheter. Gyldendal Akademisk.
Hele boken, 300 sider.

Hårtveit, H. og Jensen, P. (2004): Familien pluss èn. Innføring i familieterapi. Oslo: Universitetsforlaget
Hele boken, 261 sider

Kjørholt, Anne Trine (red.) (2010). Barn som samfunnsborgere - til barnas beste? Universitetsforlaget.
Kapittel 12, 12 sider

Kvello, Øystein (2010). Barn i risiko: skadelige omsorgssituasjoner. Gyldendal Akademisk.
Utdrag

Norvoll, R., (red) (2009) Samfunn og psykiske lidelser. Samfunnsvitenskapelige perspektiver - en introduksjon. Gyldendal Akademisk. 1. utgave, 4. opplag.
Kapittel 1 og 2, 40 sider.

Nygren, Pär (2004). Utvikling og kvalitet i psykososialt arbeid. Ad Notam Gyldendal.
Kapittel 4, 28 sider.

Selvvalgt pensum (ca. 200 sider) skal godkjennes av veileder etter vurdering av:

- Faglig nivå
- Knyttet til hovedtema for emnet:

 • Barn og unges psykiske helse
 • Ulike risikofaktorer for utvikling av psykososiale problemer
 • Tegn på psykososiale problemer og psykisk uhelse hos barn og unge
 • Perspektiver på barndom, ungdom og kultur
 • Trivsel og forhold som fremmer god psykisk helse

 

 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 20. okt. 2020 03:39:18