Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Studiested:
Høgskolen i Østfold, Fredrikstad
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

HVAKU10112 Akuttsykepleiefaglig og samfunnsvitenskaplige emner (Vår 2012–Høst 2012)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i videreutdanning i akuttsykepleie.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Bestått eksamen i emne HVAKU 10212.

Undervisningssemester

1. og 2. semester (vår 2012 og høst 2012).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Emnet omhandler sykepleiefaglige- og samfunnsvitenskapelige emner samt grunnleggende akuttsykepleie – fag og yrkesutøvelse. Emnet er med og danner grunnlag for at studenten kan utøve forsvarlig akuttsykepleie til en stabil og mindre kompleks pasient.

Kunnskaper

Kandidaten

 • har bred kunnskap om reaksjoner og mestringsstrategier hos pasienter, pårørende og personalet ved akutt- og/eller kritisk sykdom, undersøkelse, behandling og død.
 • kan gjøre rede for aktuell forskning og fagutvikling  innenfor fagområdet akuttsykepleie
 • har kunnskap om akuttmottakets arbeidsmiljø og innsikt i hvordan arbeidsmiljøbelastninger kan forebygges og reduseres
 • kan gjøre rede for akuttsykepleie i forbindelse med ulike medisinske og kirurgiske tilstander
 • kan gjøre rede for grunnleggende kunnskaper fra fagfelt som ortopedi, nevrologi, gynekologi, psykiatri, pediatri og geriatri.
 • kan gjøre rede for relevante emner innenfor anestesiologi og kirurgi.

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan beherske bruk og kontroll av medisinsk teknisk utstyr og ha et reflektert forhold til teknologiens muligheter og begrensninger
 • kan observere, vurdere og iverksette sykepleie til pasienten gjennom kommunikasjon og samhandling med pasient og pårørende.
 • kan iverksette aktuelle tiltak for å forebygge komplikasjoner, redusere stress og lindre lidelse, smerte og ubehag.
 • kan mestre samhandling og kommunikasjon med mennesker som er alvorlig syke og døende
 • kan benytte kunnskaper om organismens forsvar mot infeksjoner, vurdere den enkelte pasients immunforsvar og se det i forhold til aktuelle smittestoffer og mulige smittemåter. 

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan tilpasse akuttsykepleien til akutt og/eller kritisk syke pasienter i en sårbar, kritisk og livstruende fase.
 • kan lede eget arbeid, sette ord på egen spesialfunksjon, argumentere og begrunne valg av handlinger.
 • kan ha et bevisst forhold til hvordan organisatoriske, økonomiske og juridiske rammer påvirker sykepleie– og spesialisthelsetjenesten, og ser dette i sammenheng med ansvaret for å utøve akuttsykepleie, ledelse av eget fag og arbeide i team.

Innhold

Sykepleiefaglige- og samfunnsvitenskapelige temaer:

 • Opplevelser og reaksjoner på akutt og/eller kritisk sykdom/skade
 • Kompetanse og fagutvikling
 • Etikk
 • Rammefaktorer, organisering, ledelse og miljø

Grunnleggende Akuttsykepleie, fag og yrkesutøvelse

 • Akuttsykepleierens ansvars- og funksjonsområde
 • Akuttsykepleierens mellommenneskelige aspekt
 • Akuttsykepleierens problemløsende aspekt
 • Medisinsk teknisk utstyr
 • Infeksjonsforebyggelse/mikrobiologi
 • Akuttmedisin og behandling av ulike tilstander i akuttmottak. Hovedområder er indremedisin, kirurgi, ortopedi, psykiatri, nevrologi, pediatri, geriatri og gynekologi

Kunnskaper i dette emnet danner sammen med kunnskaper fra HVAKU10212 'Medisinske og naturvitenskaplige emner for akuttsykepleie', grunnlaget for forståelse og innsikt i HVAKU10312 'Akuttsykepleie, fag og yrkesutøvelse', samt grunnlag for kliniske emner (HVAKUKL112 og HVAKUKL212).

Undervisnings- og læringsformer

Undervisnings- og læringsformer som benyttes er problembaserte læringsprinsipper og mappevurdering med utgangspunkt i aktuelle problemstillinger fra studentenes praksis.

Praksis

Se HVAKUKL 112 - Klinisk emne, trinn 1.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Akuttsykepleiefaglige og samfunnsvitenskapelige tema

 • Obligatorisk tilstedeværelse. Fravær på mellom 10 og 30 % i teoriundervisningen må tas igjen ved at studenten må besvare en skriftlig oppgave. Fravær på mer enn 30 % kan ikke godkjennes.
 • Seminar med frammøteplikt, og med undervisningsansvar i tildelt tema innen etikk
 • Individuelt refleksjonsnotat i etikk, jus og kommunikasjon
 • To PBL - oppgaver
 • Test i avansert hjerte lunge redning (AHLR)
 • Test i EKG-tolkning
 • Test i akuttmedisiner
 • Kritisk vurdering av en forskningsbasert artikkel som er anvendt i 1(en) av PBL-oppgavene


Alle arbeidskravene vurderes til godkjent/ikke godkjent. Skriftlige arbeidskrav som ikke blir godkjent kan omarbeides inntil 2 ganger. Det legges til rette for at studenter som får 'ikke godkjent' på en eller flere av testene kan få ett nytt forsøk. Obligatorisk deltakelse er underlagt regler for fravær. Avlagte arbeidskrav er gyldige samme periode som studieplanen.

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Mappevurdering som består av følgende:

 • En oppgave innen emnet med et omfang på 3000 ord (+/- 10 %). Oppgaven skal ta utgangspunkt i en selvopplevd pasientsituasjon, og den skal relateres til akuttsykepleiefunksjonen. Tema skal ha med enten svikt i respirasjon eller sirkulasjon. Elementer fra PBL-oppgavene i patofysiologi kan inngå i besvarelsen.
 • En oppgave i forhold til mottak av akuttpasient. Oppgaven skal ta utgangspunkt i tema fra en av de to PBL -oppgavene innen emnet. Omfang 3000 ord (+ /- 10 %).

Arbeidene må leveres innen nærmere fastsatte frister. Det gis en samlet karakter i emnet. Mappebidragene teller likt ved karakterfastsetting. Det benyttes karakterregel A - F. Dersom studenten ikke består eksamen, må hele mappen leveres på nytt.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres med
en sluttevaluering og resultatene behandles i koordinatormøter for studiet.

Litteratur

Se studieplanen for anbefalt litteratur for samtlige emner i studiet.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. okt. 2020 03:48:17