Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Studiested:
Høgskolen i Østfold, Fredrikstad
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HVAKUKL112 Klinisk emne, trinn 1 (Vår 2012)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i videreutdanning i akuttsykepleie.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Bestått eksamen i emne HVAKU10212 - Medisinske og naturvitenskaplige emner for akuttsykepleie.

Undervisningssemester

1. semester (vår 2012).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Hensikten med det kliniske emnet HVAKUKL112 er at studenten utvikler nødvendig handlingskompetanse og faglig forsvarlig akuttsykepleie til den stabile og mindre komplekse akuttpasienten. Kunnskaper og ferdigheter skal operasjonaliseres og utvikles i løpet av denne perioden i klinikken.

KUNNSKAPER:

Kandidaten

 • kan anvende kunnskap om kommunikasjon og samhandling med pasient og pårørende
 • har inngående kunnskap om eventuelle komplikasjoner som kan oppstå hos den akutt kritisk syke pasienten

FERDIGHETER:

Kandidaten

 • kan observere og forebygge komplikasjoner hos pasienten og kan yte kompenserende hjelp ved svikt i vitale funksjoner
 • kan observere og vurdere pasientens opplevelser, ressurser og behov for akuttsykepleie og medisinsk behandling og sikrer derved at behandlingen gjennomføres på en forsvarlig måte
 • kan strukturere mottaket av den akutt/kritisk syke og sikre kontinuitet i arbeidet på en mest mulig skånsom måte for pasienten
 • kan mestre bruken av medisinsk-teknisk utstyr som benyttes til overvåkning og behandling av pasienten
 • kan samarbeide med andre yrkesgrupper tilknyttet behandling og pleie av pasienten

GENERELL KOMPETANSE:

Kandidaten

 • kan reflektere kritisk i valgsituasjoner og handle etisk og juridisk forsvarlig
 • har forståelse og respekt for ulike menneskelige reaksjoner i forbindelse med akutt og/eller kritisk sykdom og død
 • kan gjøre bruk av pårørendes ressurser og støtter dem i deres krise- og sorgreaksjon

Innhold

Hovedtema er akuttsykepleierens ansvars- og funksjonsområde slik dette arter seg i klinisk praksis i akuttmottak.

 • Akuttsykepleierens ansvars- og funksjonsområde
 • Akuttsykepleierens mellommenneskelige aspekt
 • Akuttsykepleierens problemløsende aspekt
 • Akuttmedisin og behandling
 • Fagutvikling og undervisning
 • Administrasjon og ledelse

Undervisnings- og læringsformer

Det kliniske emnet bør fortrinnsvis foregå i spesialavdelinger i sykehus, der pasientene har truende eller reell svikt i vitale funksjoner og er utsatt for sykdom og skade av ulik grad. Hovedarena for det kliniske emnet vil være akuttmottaket der studenten skal utvikle funksjonsdyktighet innen de ulike fagområder som er aktuelle for et akuttmottak. Studenten vurderes ut i fra å kunne ta ansvar for den stabile og mindre komplekse pasienten i akuttmottak.

Praksis

Praksis vil være akuttmottak og praksisvurderingen vil i hovedsak bygge på denne praksisen. Studenten har også noe hospiteringspraksis som i  ambulansetjeneste, anestesiavdeling, intensiv og hjerteovervåkning. Omfanget på denne praksisen er 11 uker.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Studentens egen skriftlige målsetting for det kliniske emnet, trinn 1
 • Ett refleksjonsnotat med et omfang på 1000 ord (+/- 10 %)
 • Tilstedeværelse i praksis (ved fravær over 10 % kan studenten måtte ta igjen tid i klinikken, fravær over 30 % kan ikke godkjennes)

Alle arbeidskrav må vurderes til godkjent samme semester og er gyldige i ett semester.

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Praksis vurderes av praksisveileder og fagansvarlig ved høgskolen etter fastsatte kriterier. Praksisvurderingen vurderes til bestått/ikke bestått.

Studenten får tilbakemelding underveis i praksisstudiene og skal halvveis eller senest tre uker før avsluttet praksisperiode få skriftlig melding dersom det oppstår tvil om bestått praksis. Meldingen skal angi hva studenten ikke mestrer og hvilke krav som må oppfylles for å bestå praksisstudiene. Dersom studenten i siste halvdel/de siste tre ukene av praksisperioden viser atferd som åpenbart gir grunnlag for ikke bestått, kan det gis slik vurdering selv om melding ikke er gitt.

Dersom praksisvurderingen vurderes til "ikke bestått", må hele praksisemnet med alle arbeidskrav gjennomføres på nytt.

Kriterier for ikke bestått praksis

Akuttstudenten svikter på ett eller flere av følgende punkter:

 • Feilvurderer pasientens tilstand og situasjon: Innhenter ikke opplysninger fra tilgjengelige kilder, ser ikke problemer, mangler vesentlig kunnskap og/eller erfaring. Er ikke realistisk i sine vurderinger.
 • Viser sviktende planlegging og utførelse av sykepleie i forhold til pasientens sikkerhet, tid, orden og oversikt i situasjonen. Sviktende rapportering, tar ikke med vesentlig informasjon og ordinasjoner. Ser ikke helheten i pasientens situasjon og tilstand.
 • Har sviktende teoretisk forståelse for observasjon, vurdering og tiltak.
 • Tar ikke ansvar for egen faglig utvikling: Erkjenner ikke svakheter ved egen funksjon, og planlegger ikke hvordan dette kan bedres når svakheter påpekes.
 • Tar ikke initiativ i læresituasjoner: Har ikke evne til å se muligheter for læring i enhver situasjon.
 • Unndrar seg stadig vanskelige oppgaver: Eksempler her er vanskelige prosedyrer, dårlige pasienter og akutte situasjoner.
 • Fungerer ikke i nye og stressfylte situasjoner: Blir handlingslammet
 • Har ikke evnen til samarbeid i team.
 • Erkjenner ikke egne begrensninger: Ber ikke om hjelp eller veiledning. Tar ikke i mot hjelp eller veiledning. Mangler grunnleggende selvinnsikt.
 • Mangler etisk vurdering: Tar i liten grad hensyn til pasientens uttalte behov eller ønsker. Går ikke inn for å bevare pasientens integritet. Undergraver tillit til samarbeidspartnere. Bryter taushetsplikten.

Studenten må bli konfrontert med svikt i et eller flere av punktene og få anledning til å gjøre noe med dette. Studenten vil få en tidsfrist bestemt av kolen og avdelingen for å kunne forbedre seg.

Studenten skal ha beskjed tidligst mulig; for eksempel på halvevaluering

Studenten skal bli muntlig og skriftlig informert.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene er avgjørende for at skolen skal kunne tilby best mulig emner og studieprogrammer. Dette evalueres med en sluttevaluering og resultatene behandles i koordinatormøter før studiet.

Litteratur

Se studieplanen for anbefalt litteratur for samtlige emner i studiet.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. okt. 2020 03:42:03