Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Studiested:
Fredrikstad
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HVPBU10211 Tverrfaglige perspektiver innen rusproblematikk, psykisk helsearbeid og psykososialt arbeid med barn og unge (Vår 2012)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Bestått emnet HVPBU10111: Psykisk helse hos barn, ungdom og unge voksne.

Undervisningssemester

2. semester (våren 2012)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper 

Kandidaten:

 • har omfattende kunnskap om marginaliseringsprosesser i et komparativt perspektiv
 • kan identifisere og gjøre rede for ulike sosiale og kulturelle forestillinger om psykisk helse og uhelse, og hvilke muligheter og begrensninger dette har for arbeid innen helse- og sosialfeltet

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan anvende teorier om marginalisering og ekskludering på helse- og sosialfeltet
 • kan utvikle en analytisk og reflekterende rolleforståelse i egen yrkesutøvelse innen helse- og sosialfeltet

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan vurdere makt- og maktrelasjoner i helse- og sosialfaglig arbeid
 • kan analysere og anvende de samfunnsskapte utfordringene som de medieskapte utfordringer, sosiale marginaliseringsprosesser, fattigdom og sosial ulikhet i helse, homofil identitetsutvikling og problemstillinger knyttet til migrasjon og psykisk helse.

Innhold

Emnet er på 15 studiepoeng og har følgende sentrale perspektiver og begreper:

 • Marginaliseringsprosesser i et komparativt perspektiv
 • Ulike  faglige-, sosiale- og kulturelle forestillinger om psykisk helse og psykososiale forhold
 • Betydningen av makt og maktrelasjoner i helse- og sosialfaglig arbeid
 • Etiske problemstillinger innen helse- og sosialfeltet
 • Betydningen av marginalisering og ekskludering innen helse- og sosialfeltet

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen er organisert med 3-4 samlinger á 2-4 dagers varighet (tilsammen ca. 9-11 dager). Som undervisnings-/læringsform er problembaserte læringsprinsipper lagt til grunn. Veiledning og undervisningen vil kunne være både studieretningsbasert og felles.

Studentene deles inn i arbeidsgrupper. Hver gruppe forventes å samarbeide aktivt i løpet av semesteret gjennom arbeid med oppgaver i og mellom samlingene.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

1. Obligatorisk oppmøte på samlingene (80 %)      
    (Ved fravær ut over 20 % må studenten levere og få godkjent skriftlig oppgaver som synliggjør kompetanse på de områder som ikke er dekket ved oppmøte.    
    Fravær ut over 30 % kan ikke tas igjen ved skriftlig dokumentasjon og blir ikke godkjent).

2. Levere 2 gruppebesvarelser som hver omfatter 2-3000 ord til fastsatte innleveringsfrister.

Arbeidskrav må være godkjent senest 3 uker før eksamen for at studentene kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Hjemmeeksamen over en uke i tverrfaglige grupper. Eksamensoppgaven har et omfang på 6000 ord ( +/- 10 %).

Eksamen vurderes til bestått / ikke-bestått av intern og ekstern sensor.  Besvarelser som går ut over oppgitt lengde vurderes til ikke-bestått.

Evaluering av emnet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengig av studentenes tilbakemeldinger. Studentene skal derfor evaluere studiet ved slutten av hvert semester på skjema fra SKUT.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 19. okt. 2020 03:39:15