Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Høgskolen i Østfold, studiested Halden.
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LSLG520116 Lesing og skriving som ferdigheter, fordypning (Høst 2016)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i videreutdanningen Kompetanse for kvalitet, S862O - Lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter 2 5.-10. trinn.

Undervisningssemester

Høst 2016

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Studenten har
- inngående kunnskap om lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter
- inngående kunnskap om sammenhengen mellom lesing og skriving og de andre grunnleggende ferdighetene
- kunnskap om multimodale tekster
- kunnskap om tekster i læreverk i ulike medier og elever lesing av disse
- kunnskap om å være ressursperson og veileder

Ferdigheter
Studenten kan
- legge til rette for en inkluderende og variert undervisning i lesing og skriving i ulike fag, forankret i teori og i samsvar med styringsdokumenter
- legge til rette for en inkluderende og variert undervisning der alle de grunnleggende ferdighetene ses i sammenheng
- vurdere ulike tekster for bruk i undervisningen
- ha en faglig dialog med andre lærere og veilede dem om lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter
- være en ressursperson som kan bidra til utviklingsarbeid i lesing og skriving som grunnleggende ferdighet


Generell kompetanse
Studenten
- har innsikt i lesingens og skrivingens betydning som allmenndannende ferdigheter og for samspillet med de andre grunnleggende ferdighetene både i skolen og i samfunnet forøvrig
- har innsikt i den betydningen de grunnleggende ferdighetene har for deltagelse i et demokrati
- kan vurdere egen og andres praksis og grunngi vurderingene ut fra teori og rammeverk

Innhold

Læringsutbytte forutsetter at det blant annet undervises i og arbeides med følgende tema

  • Sammenhengen mellom de grunnleggende ferdighetene i LK06
  • Tekstkunnskap i et mangfoldig tekstunivers
  • Elevers lesing og tekstproduksjon i ulike medier

Det vil bli arbeidet både teoretisk og praksisrettet i samsvar med målene for læringsutbyttet. De didaktiske tema vil også inneholde tema som vurdering og tilpasset opplæring, inkludert det flerspråklige og flerkulturelle perspektivet.

Undervisnings- og læringsformer

Det vil være tre fysiske samlinger à to dager. De tre samlingene vil inneholde forelesninger, oppgaver, dialog, refleksjon, tilbakemelding, veiledning og kunnskapsdeling mellom studentene.

Læringsplattformen Fronter benyttes til informasjon, fagstoff, oppgaver og innlevering av arbeidskrav. Det vil også være aktuelt å benytte annet kommunikasjonsverktøy mellom samlingene.

Praksis

Praksisnære komponenter er en integrert del av studiet, og studentene må undervise i skolen på ett/flere av trinnene 5-10 parallelt med studiet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Det vil være to arbeidskrav etter hver av de to første samlingene i semesteret, til sammen fire arbeidskrav knyttet til det faglige arbeidet. Disse skal leveres innen gitte frister. Arbeidskravene inneholder undersøkelser, planlegging og gjennomføring av undervisningsopplegg med påfølgende refleksjonsnotat knyttet til teori og styringsdokumenter, samt andre didaktiske oppgavetyper, individuelle og i gruppe. Tilbakemelding på arbeidskrav vil bli gitt både av faglærere og medstudenter. Mer detaljert beskrivelse vil bli gitt på samlingene.

Minst ett av arbeidskravene skal inkludere pedagogisk bruk av IKT.

Studenten må involvere ledelse og kollegaer ved sitt arbeidssted i arbeidet med arbeidskravene.

Alle arbeidskrav være levert og godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell skriftlig eksamen på 6 timer.
Hjelpemidler: Kunnskapsløftet 06.
Det benyttes bokstavkarakterer A – F.
Intern og ekstern sensur.

Evaluering av emnet

Fagansvarlig har ansvar for at det blir gjennomført emneevaluering.

Litteratur

Litteraturliste vil foreligge før studiestart:

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. nov. 2021 03:13:10