Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Høgskolen i Østfold, studiested Halden
Emneansvarlig:
Monica Nordbakke
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LSRGF114 Regning som grunnleggende ferdighet (1.-7. trinn) (Høst 2016)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i studiet Regning som grunnleggende ferdighet 1-7 (30 studiepoeng)

Undervisningssemester

Høsten 2016.

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

KUNNSKAPER:

Studenten

-              har kunnskap om grunnleggende ferdigheters betydning i Kunnskapsløftet

-              har god læreplanforståelse som inkluderer kunnskap om regning som grunnleggende ferdighet i Kunnskapsløftet, ut fra fagenes egenart og på det enkelte fags premisser

-              har kunnskap om hvordan regneferdighetene kan utvikles i det enkelte fag med utgangspunkt i læreplanens fagplaner og rammeverk for grunnleggende ferdigheter

-              har kunnskap om begreper som kan knyttes til regning som grunnleggende ferdighet

-              har kunnskap om regning som grunnleggende ferdighet som basis for læring og læringsprosesser

-              har kunnskap om elevenes læring av regning som grunnleggende ferdighet og elevenes utvikling av læringsstrategier og metakognitiv forståelse

-              har undervisningskunnskap om betydningen av regning som grunnleggende ferdighet i alle skolefag

-              har kunnskap om konkrete regneferdigheter som trengs i ulike fag

-              har kunnskap om pedagogisk bruk av IKT i regning som grunnleggende ferdighet i alle skolefag

-              har kunnskap om hva det vil si å være ressursperson i regning som grunnleggende ferdighet

 

FERDIGHETER:

Studenten

-              kan legge til rette for utvikling av regning som grunnleggende ferdighet i undervisningen

-              kan gjennomføre læreplananalyse med vekt på regning som grunnleggende ferdighet

-              kan legge til rette for en inkluderende, variert og praktisk undervisning forankret i teori i ulike fag med vekt på regning som grunnleggende ferdighet

-              kan formulere oppgaver som fremmer regning som grunnleggende ferdighet i ulike fag

-              kan gjennomføre tverrfaglige prosjekter der også regning som grunnleggende ferdighet medvirker

-              kan legge til rette for pedagogisk bruk av IKT i undervisningen sin

-              kan ha en dialog med matematikklæreren for å utvikle de temaene som er nevnt i de ulike fagene og som også er knyttet til hovedområdene i fagplanen i matematikk

-              kan tilrettelegge for deling av kunnskap innenfor eget kollegium eller i nettverk

-              kan planlegge, gjennomføre og vurdere undervisningsopplegg i regning i ulike fag for alle elever i trinn 1-7 med fokus på variasjon og elevaktivitet, forankret i forskning, teori og praksis

 

GENERELL KOMPETANSE:

Studenten

-              utvikler et overblikk over regning som grunnleggende ferdighet i alle fag

-              har forståelse for regningens betydning som allmenndannende og dens samspill med alle skolefag

-              har innsikt i den rollen som regning som grunnleggende ferdighet har innenfor andre fag og i samfunnet for øvrig

-              har innsikt i den betydningen regning som grunnleggende ferdighet har for deltakelse i et demokratisk samfunn

-              kan være ressursperson i regning som grunnleggende ferdighet i alle fag

-              blir bevisstgjort på hvordan regning kan legges opp på fagets premisser

-              blir bevisstgjort på betydningen av regning på fagets premisser

Innhold

Studentene skal lære å arbeide med regning som grunnleggende ferdighet innenfor og på tvers av fag med utgangspunkt i Kunnskapsløftet og rammeverk for de grunnleggende ferdighetene.

I studiet vil det arbeides med å utvikle et verktøy for ressurslærere til å sette seg inn i regning som grunnleggende ferdighet i alle fag.

Prinsipper for god regneopplæring med utgangspunkt i kompetansemål vil være gjennomgående elementer slik at forståelsen av regning i alle fag kan forbedres og utvikles.

 

Tema som inngår i studiet:

-              ressurslæreren

-              læreplanforståelse

-              begrepsforståelse

-              tverrfaglige opplegg

Undervisnings- og læringsformer

Det vil være tre fysiske samlinger à 2 dager. De tre samlingene vil inneholde varierte arbeidsformer; forelesning, oppgaver, dialog, refleksjon, tilbakemelding, veiledning og kunnskapsdeling.

Læringsplattformen Fronter benyttes til informasjon, fagstoff, oppgaver og innleveringer. Det vil være aktuelt å benytte annet kommunikasjonsverktøy mellom samlingene.

Praksis

Praksisnære komponenter er en integrert del av studiet, og studentene må undervise på barnetrinnet parallelt med studiet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Studentene skal gjennomføre et eget undervisningsopplegg med utgangspunkt i regning som grunnleggende ferdighet i minst ett skolefag. I etterkant skal det skrives et refleksjonsnotat som er knyttet til teori og styringsdokumenter og som inneholder beskrivelse av opplegg, gjennomføring og vurdering av eget arbeid.
 • Etter to av samlingene skal studentene besvare oppgaver med didaktisk og undervisningsutviklende innhold i tilknytning til emnet. Minst ett av arbeidskravene skal inkludere pedagogisk bruk av IKT. Resultatet av dette arbeidet vil følges opp med framlegg og erfaringsdeling på neste samling.

Studenten må involvere ledelse og kollegaer ved sitt arbeidssted i arbeidet med arbeidskravene.

For at studenten skal kunne framstille seg til eksamen må arbeidskravene være levert innen fastsatt frist og godkjent senest 3 uker før eksamen. Studenter som ikke får deltatt med fremlegg i fastsatt samling, tildeles et nytt tidspunkt.

Eksamen

Muntlig, individuell eksamen av inntil 30 minutters varighet. Den faglige samtalen under eksamen tar utgangspunkt i emnets innhold. Ingen hjelpemidler tillatt. Det benyttes bokstavkarakter A-F, der A er beste og E dårligste beståtte karakter. Karakteren F betyr ikke bestått. Ekstern sensur.

Evaluering av emnet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengig av studentenes tilbakemeldinger og at du deltar i evaluering av studiene. Dette studiet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten på studiet.

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdater 1. juli 2016.

 • Skovholt, K. (red.) (2014). Innføring i grunnleggende ferdigheter. Praktisk arbeid på fagenes premisser. Oslo: Cappelen Damm Akademisk
 • Utdanningsdirektoratet:
  • Prinsipper for god regneopplæring
   http://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/grunnleggende-ferdigheter/regning/#110655
  • Rammeverk for grunnleggende ferdigheter.
   http://www.udir.no/Upload/larerplaner/lareplangrupper/RAMMEVERK_grf_2012.pdf?epslanguage=no
  • Teoretisk bakgrunnsdokument for regning på ungdomstrinnet
   http://www.udir.no/globalassets/filer/laring-trivsel/grunnleggende-ferdigheter/revidert-bakgrunnsdokument-endelig.pdf
  • Undervisningsopplegg til regning i ulike fag
   http://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/grunnleggende-ferdigheter/regning/#119328
 • Kunnskapsløftet
 • Kompendium
 • Utdelt materiale
 • Fagstoffet som utvikles i løpet av studiet
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. nov. 2021 03:13:11