Fakta om emnet

Studiepoeng:
20
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Thor-David Halstensen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

HVPAR10113 Akuttmedisin 1 (Høst 2017–Vår 2018)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i studiet Paramedic.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Ingen ut over opptakskrav.

Undervisningssemester

1. og 2. semester (høst og vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper
Studenten

 • har kunnskap om generell farmakologi
 • har kunnskap om legemiddelregning
 • har kunnskap om menneskets anatomiske oppbygning og fysiologiske forhold
 • har kunnskap om strukturert anamneseopptak og systematisk pasientundersøkelse
 • har kunnskap om aktuelle akuttmedisinske tilstander innenfor hjerte- og lungemedisin og behandling av disse
 • kjenner til relevant og aktuelt forsknings- og utviklingsarbeid innen fagområdet

Ferdigheter
Studenten kan

 • gjennomføre strukturerte anamneseopptak og systematiske pasientundersøkelser
 • utføre og beherske selvstendige tiltak i mindre akutte situasjoner slik at livsviktige funksjoner opprettholdes eller gjenopprettes innenfor akutte tilstander ved hjerte- og lungesykdommer
 • samarbeide med lege/sykepleier og utføre akuttmedisinske tiltak og/eller etter delegasjon arbeide selvstendig innenfor akutte tilstander ved hjerte- og lungesykdommer
 • reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning

Generell kompetanse
Studenten kan

 • utvikle en helhetlig tilnærming til den akutt syke pasient og profesjonelt presentere kunnskaper og ferdigheter for å ivareta pasientens helhetlige behov
 • reflektere faglig over ny kunnskap
 • formidle sentralt fagstoff innenfor akutte hjerte- og lungemedisinske tilstander både skriftlig og muntlig til kollegaer, samarbeidende instanser og allmennheten

Innhold

Følgende tema er sentrale:

Anatomi og fysiologi

 • Grunnleggende kjemi, fysikk og cellebiologi
 • Nervesystemet
 • Det endokrine systemet
 • Immunsystemet
 • Sirkulasjonssystemet
 • Respirasjonssystemet
 • Nyrer og urinveier
 • Fordøyelsessystemet og stoffomsetningen
 • Muskel- og skjelettsystemet
 • Hud og sanser
 • Temperaturregulering

Farmakologi og legemiddelhåndtering

 • Håndtering og administrering av legemidler
 • Lover og forskrifter
 • Håndtering og oppbevaring av legemiddel
 • Legemiddelformer
 • Bruk av Felleskatalog - ATC-nummer
 • Utdeling av legemiddel
 • Farmakodynamikk
 • Farmakokinetikk
 • Bivirkninger
 • Interaksjoner
 • Barn/eldre/gravide/ammende og legemidler
 • Rusmidler / forgiftninger
 • Gjennomgang av legemiddelgrupper
 • Legemiddelregning

Sykdomslære, undersøkelser og behandling

 • Lungesykdommer
 • Kardiologi med rytmelære
 • Medikamenter relatert til sykdommer i luftveier og hjerte/sirkulasjonssystemet
 • Undersøkelsesmetodikk og teknikk
 • Monitorering av vitale funksjoner
 • Akutt intervensjon hos pasienter med luftveisproblematikk

Anamneseopptak

Klinisk beslutningstaking og prioritering

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen er organisert som samlinger, tilsammen 15 dager.

Samlingene kan bestå av forelesninger, gruppearbeid, praktiske øvelser, diskusjoner og framlegg.

Mellom samlingene skal studenten studere pensumlitteratur og arbeide individuelt og/eller i grupper med obligatoriske oppgaver.

Praksis

Minimum en uke hospitering.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • 85 % tilstedeværelse på samlinger (v/HiØ)
 • 80 % tilstedeværelse ved hospitering
 • Innleveringer:
  - 2 skriftlige oppgaver
  - målsetting for hospiteringen
  - refleksjonsnotat fra hospiteringen
 • Farmakologiprøve
  - Del 1 Medikamentregning 1 time: enkel kalkulator tillatt, men utregning må vises. 100 % må være riktig for å få del 1 godkjent.
  - Del 2 Farmakologi 2 timer: ingen hjelpemidler tillatt.

Arbeidskrav vurderes til Godkjent /Ikke godkjent. Skriftlige arbeidskrav kan omarbeides inntil to ganger.

Godkjente arbeidskrav er gyldige samme periode som studieplanen.

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen.

Eksamen

Fire timer individuell skriftlig eksamen. Ingen hjelpemidler tillatt.

Det benyttes karakterregel A - F.

Evaluering av emnet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning med god kvalitet, er vi avhengige av studentenes tilbakemeldinger. 

Evaluering gjennomføres i henhold til høgskolens kvalitetssystem.

Litteratur

Litteraturliste er sist oppdatert 17. august 2015.

Tilsammen 1321 s.

612 Wy
Wyller, V. B. (2014). Frisk: Cellebiologi, anatomi, fysiologi. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. ISBN: 978-82-02444976
Kap. 1- 3,  5-18  og 24.
(558 s.) 

616.07 Wy
Wyller, V. B. (2014). Syk 1+2: Mikrobiologi, patofysiologi, farmakologi, klinisk medisin. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. ISBN: 978-82-0244499-0
Kap. 2.2, 2.3, 2.6, 4.5.1, 5-8
(200 s.)

615.1.Le
Nordeng, H. E. & Spigset, O. (Red.) (2013) Legemidler og bruken av dem. Oslo. Gyldendal
akademisk
Kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 19 (s. 252-258), 26, 27
(163 s.)

615.1 Ol
Olsen, L. A. (2014). Praktisk medikamentregning. Oslo: Cappelen Damm Akademisk
ISBN: 9788202441616
Kap. 1-3 s. 19-164.
(144 s.)

Løvlien, M., B.Schei&T.Hole (2007). Prehospital delay, contributing aspects and respons to symptoms among Norwegian woman and men with first time acute myocardial infarction. I: European Journal of Cardiovacular Nursing. Vol.6, nr 4, s. 308-313

Sanders' Paramedic Textbook (2010), (UK edition - adapted from Mosbys Paramedic textbook Third Edition by, Mick J. Sanders). Mosby Elsevier.
Kap.12 Pharmacology, Venous Access and Drug Administration.
Kap. 13 Airway Management and Ventilation
Kap.14 Respiratory emergencies
Kap.15 Cardiology

(250 s.)

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 25. sep. 2020 03:31:37